MAGALIT - MARELE AGĂ - MARELE ARMAŞ - MARELE BAN - MARELE CĂMĂRAŞ - MARELE CĂMINAR - MARELE CLUCER -MARELE CLUCER DE ARIE - MARELE COMIS MARELE GRĂMĂTIC - MARELE HATMAN - MARELE ISPRAVNIC DE CURTE- MARELE JITNICER - MARELE LOGOFĂT AL OBICEIURILOR - MARELE LOGOFĂT DIN ŢARA DE SUS - MARELE LOGOFĂT DIN ŢARA DE JOS - MARELE MEDELNICER - MARELE PAHARNIC - MARELE PITAR - MARELE PORTAR - MARELE POSTELNIC - MARELE SERDAR - MARELE SLUGER - MARELE SPĂTAR - MARELE STOLNIC - MARELE ŞĂTRAR - MARELE UŞAR - MARELE VAMEŞ - MARELE VISTIERNIC - MARELE VORNIC - MARELE VORNIC AL OBŞTIRILOR - MARELE VORNIC DE POLIŢIE | Muzeul din inima mea |

MAGALIT - MARELE AGĂ - MARELE ARMAŞ - MARELE BAN - MARELE CĂMĂRAŞ - MARELE CĂMINAR - MARELE CLUCER -MARELE CLUCER DE ARIE - MARELE COMIS MARELE GRĂMĂTIC - MARELE HATMAN - MARELE ISPRAVNIC DE CURTE- MARELE JITNICER - MARELE LOGOFĂT AL OBICEIURILOR - MARELE LOGOFĂT DIN ŢARA DE SUS - MARELE LOGOFĂT DIN ŢARA DE JOS - MARELE MEDELNICER - MARELE PAHARNIC - MARELE PITAR - MARELE PORTAR - MARELE POSTELNIC - MARELE SERDAR - MARELE SLUGER - MARELE SPĂTAR - MARELE STOLNIC - MARELE ŞĂTRAR - MARELE UŞAR - MARELE VAMEŞ - MARELE VISTIERNIC - MARELE VORNIC - MARELE VORNIC AL OBŞTIRILOR - MARELE VORNIC DE POLIŢIEMAGALIT (магалит) – taxă încasată pentru dreptul de a trans­porta la piaţă băuturi spirtoase (vin, rachiu şi bere), pentru încărcarea şi descărcarea cu lucrătorii pieţei, care dispuneau de toate instrumentele necesare, a butoaielor şi poloboacelor şi pentru transportarea lor în beciuri[1]. De regulă, această taxă era dată negustorilor şi industriaşilor în concesiune. Spre exemplu, în 1818, în Chişinău, această taxă a fost dată în concesiune, pe termen de un an, evreilor I.Mordcovici şi M.Haimovici, pentru o sumă de 200 de cervoneţi olandezi[2]. În Chişinău de la fiecare poloboc cu o capacitate de până la 70 de vedre se încasa o taxă de 60 de parale, iar mai sus de 70 de vedre – câte 3 lei. Pentru mutarea în beciuri a butoaielor şi poloboacelor cu vin se încasa o taxă de 5 lei. Pentru descărcatul sau încărcatul butoaielor şi poloboacelor cu rachiu şi spirt în căruţă se încasa o taxă de 60 de parale, iar pentru mutarea în beciuri a butoaielor şi poloboacelor se încasa o taxă de 1 lei[3]. În anii 1832-1833, venitul încasat de la această taxă în oraşul Chişinău a constituit 3525 rub.[4]


[1] AISR, F. 1287, inv. 5, d. 980, f. 59.
[2] ANRM, F. 5, inv. 1, d. 23, f. 209.
[3] ANRM, F. 2, inv. 1, 1818, d. 554, f. 23-23 verso.
[4] AISR, F. 1287, inv. 5, d. 980, f. 9 verso, 36 verso.

MARELE AGĂ (ага) – dregătorie apărută în Ţara Românească în sec. al XVI-lea, în timpul domniei lui Mihai Viteazul. El asigura comanda mercenarilor balcanici şi români (seimeni), în vreme ce pe timp de pace asigura poliţia internă în capitală şi reşedinţele de judeţ, judecând pricinile penale cu competenţă proprie şi pricinile civile, cu delegaţie domnească. În Moldova, marele aga asigura comanda tuturor efectivelor de pedestraşi din armata moldovenească, pe timp de pace având atribuţii de poliţie şi judecată în Suceava[1].
Din alte surse aflăm că pentru menţinerea ordinii la Iaşi şi Bucureşti, în 1684 a fost numit un mare agă, până atunci comandantul trupelor de darabani[2]. El avea grijă de aprovizionarea oraşului cu mărfuri alimentare, păzea isnafurile (breslele negustoreşti) la vânzarea mărfurilor potrivit cartei Divanului, în care erau înscrise privilegiile şi drepturile breslelor negustoreşti, controla respectarea unităţilor de măsură şi greutate („la cumpene şi dramuri”), asigura ordinea publică în târg, judeca litigiile şi neînţelegerile dintre târgoveţi şi păzea zi şi noapte târgul de incendii şi răufăcători. Nu avea salariu de la vistierie. Venitul anual era de circa 30000 de taleri[3].
MARELE ARMAŞ (армаш) – dregător în Ţările Române care se ocupa de prinderea, cercetarea şi întemniţarea celor vinovaţi de crime, precum şi punea în aplicare sentinţele capitale. Marele armaş răspundea de închisorile domneşti pe timp de pace, iar pe timp de război veghea soldaţii ca aceştia să nu dizerteze. În plus, avea jurisdicţie asupra tuturor robilor domneşti, iar pe timp de război asigura comanda artileriei[4].
Dimitrie Cantemir menţiona că „Marele Armaş e comandantul celorlalţi armaşi (sau lictori), al câtor număr e cam de 60. Dacă cuiva are să i se aplice o pedeapsă, e grija lui ca să se execute porunca Domnului; are, afară de acestea, supravegherea închisorilor şi a muzicilor militare (zise tabulhana)”[5].
Din alte surse aflăm că marele armaş era şeful închisorii, îndeplinea sentinţele adoptate de către Divan faţă de condamnaţi; lui i se supuneau toţi ţiganii domneşti, de la care el aduna birul în bani, iar de la ţiganii aurari (care extrăgeau nisip aurifer din apele râurilor) birul era adunat în aur. O parte din aur aparţinea soţiei domnului, altă parte – armaşului. El nu primea leafa de la vistierie, dar avea un venit anual de până la 70000 de taleri[6].
Marele armaş avea în subordine o serie de subalterni: armaşul al doilea, armaşul al treilea şi un aparat executiv format din armaşi şi armăşei organizaţi milităreşte.
MARELE BAN (бан/наместник) – cea mai importantă dregătorie a Ţării Româneşti. Avea atribuţii administrative şi judecătoreşti în raport cu teritoriile Ţării Româneşti aflate în dreapta Oltului. Instituţia apare la sfârşitul sec. al XV-lea şi reproduce la scară redusă cea mai mare parte a atribuţiilor domneşti. Îndeplinea funcţia de judecător alături de ceilalţi boieri divaniţi, avea în Ţara Românească în subordinea sa Divanul Craiovei, numindu-i în funcţii pe toţi membrii acestui
Divan, pe judecătorii celorlalte departamente şi alţi mici funcţionari din cele cinci judeţe de peste Olt, intervenea în chestiunile privitoare la stăpânirea pământului şi a altor bunuri materiale (întărirea sau reconfirmarea drepturilor de stăpânire), cerceta şi fixa hotarele satelor şi ale ocinilor, asigura desfăşurarea activităţilor de poliţie etc. Primea lunar de la vistierie câte 1000 de taleri, iar venitul anual constituia 34200 de taleri
[7].
În Ţara Moldovei dregătoria de mare ban a fost înfiinţată în 1695, de Constantin Duca, primul mare ban fiind Teodosie Dudău, fost mare logofăt. Antioh Cantemir, în 1705, a aşezat-o „cu temei”, fixând-o după marele spătar. În sec. al XIX-lea marele ban era dregător onorific, „fără funcţiune”[8].
MARELE CĂMĂRAŞ (камергер/боярин казначей) – mai marele peste cămara domnească, ţinea socoteala veniturilor şi cheltuielilor cămării domneşti, din care slujbă avea un venit de până la 2500 de taleri, fără leafa de la vistierie[9].
MARELE CĂMINAR (сборщик налогов) – îndeplinea slujba căminăritului, adunând dările de la vânzarea cerii şi vama tutunului. De la vistierie nu primea leafă, dar venitul anual al acestui dregător era de circa 20000 de taleri[10].
MARELE CLUCER (клучер) – până la sfârşitul sec. al XVII-lea era membru al sfatului domnesc, în rangul 6. Avea sarcina de a aproviziona curtea domnească cu grâu, vin şi alte alimente necesare curţii domneşti[11]. Dimitrie Cantemir scrie că „Marele clucer (mai mare peste sufragerie) are grijă de toate cămările domneşti în cari se păstrează fructele, untul, mierea, brânza, sarea şi altele de acest fel, caută ca toate să se strângă la timpul lor şi să se adune în cămări şi de acolo să se scoată la rând cu măsură când trebuie sau când porunceşte domnul. Domnii i-au acordat ca venit zecimea din plata pentru oile pe cari le cresc ţăranii moldoveni pe munţi”[12].
Din alte surse aflăm că marele clucer era boier fără dregătorie, îndeplinea numai funcţia de judecător. Primea 250 de taleri pe lună de la vistierie[13].
MARELE CLUCER DE ARIE – la început subaltern al marelui clucer, cu titlul de clucer de arie, care purta şi denumirea de gomenic (var. gumelnic). Ulterior această funcţie a trecut în sarcina jitnicerului[14]. La începutul sec. al XIX-lea este menţionat fără indicarea funcţiilor[15].
MARELE COMIS (конюший) – responsabil de caii domneşti de călărie, de aprovizionarea lor cu furaje şi de toate cheltuielile grajdului. Avea atâta venit cât dorea să-i dea Domnul, fără salariu de la vistierie[16].
Dimitrie Cantemir scrie că Marele comis este „prefectul locuinţelor (statului), are sub îngrijirea sa toate locuinţele şi grajdurile Domnului, cu toate obiectele şi cu toţi slujitorii, fierarii, caretaşii. Are în stăpânirea sa Braniştea, marea câmpie de lângă Prut, şi îngrijeşte să se cosească fânul necesar curţii domneşti, din care se foloseşte şi el cu o provizie sigură. Afară de aceasta, ia în fiecare an câte douăzeci de imperiali de la morile de apă, cari sunt numeroase pe malurile Prutului”[17].
MARELE GRĂMĂTIC (грамматик) – era şeful Cancelariei domneşti (primul secretar al Domnului), pisar de limba greacă. Primea salariu lunar de la vistierie de 500 de taleri[18].
MARELE HATMAN (великий гетман) – boier divanit, „căuta de treaba poştelor”. Nu primea salariu de la vistierie. Hatmanul primea atât cât îi plătea Domnia, iar în timpul lui Constantin Ipsilanti primea câte 1000 de taleri pe lună[19].
MARELE ISPRAVNIC DE CURTE – persoană care răspundea de menţinerea ordinii la curtea domnească, asigurând şi alte mici trebuinţe ale curţii domneşti, din care-i provenea şi venitul, nefiind indicată mărimea lui. Nu avea leafă de la vistierie[20].
MARELE JITNICER (prefectul grâului) (житничер) – dregător care adună din ţară grâul des­tinat folosinţei Domnului şi îngrijeşte să se aşeze în hambarele publice[21]. Răspundea de distribuirea şi aprovizionarea cetăţilor turceşti cu cereale[22].
MARELE LOGOFĂT AL OBICEIURILOR – boier divanit, judecător, avea atribuţii de maestru de ceremonii, scria şi păstra într-o condică specială toate obiceiurile şi orânduielile ţării, având scrise în acea condică şi hotarele ţării. Primea de la vistierie lunar câte 350 de taleri, iar venitul anual era de 12000 de taleri[23].
MARELE LOGOFĂT DIN ŢARA DE SUS – boier divanit, judecător, şeful Cancelariei domneşti, responsabil de îndeplinirea tuturor hotărârilor luate de Divan privitoare la judeţele din Ţara de Sus. Prin intermediul acestuia erau numiţi judecătorii departamentelor din capitală şi din judeţele Ţării de Sus, avându-i în subordine pe toţi condicarii şi calemgiii Divanului, care lucrau pentru aceste judeţe. Primea lunar de la vistierie câte 350 de taleri, iar venitul anual era de 17000 taleri[24]. Dimitrie Cantemir scrie că „Marele logofăt (s-ar zice mai bine: primul cancelar al Statului) întrece în rang şi în cinste pe toţi ceilalţi; este prezidentul şi conducătorul tuturor consiliilor. El arată celorlalţi consilieri chestiunile asupra cărora Domnul a poruncit să se discute şi comunică Domnului, după voturile lor, hotărârea luată; apoi, dacă se cere ceva Domnului în numele tuturor boierilor, el expune dorinţa lor, pe când ceilalţi tac, de aci i-a venit numele grecesc de logofăt[25]. Afară de acestea, în căderea lui este dreptul de a stabili hotarele şi a soluţiona procesele de pământuri, de proprietate şi de servituţi, el e mai mare peste curteni, adică peste acei nobili, al căror neam n-a ajuns încă la rangul de boieri mari. El poartă la gât o bulă mare de aur atârnată de un lanţ, care este semnul funcţiunii sale, şi în mână un toiag lucrat cu aur. În vremea de înflorire a Moldovei, tot de funcţiunea lui ţinea şi prefectura de Moncastro, numită azi Akkerman; după ce însă, prin puterea Turcilor, Moldova a pierdut-o, i s-a dat în loc o zecime din venitul ţinutului Cernăuţilor[26]. În activitatea sa marele logofăt era ajutat de mai mulţi subalterni: al doilea logofăt, al treilea logofăt, dieci, grămătici şi diverşi logofeţei, care con­stituiau aparatul tehnic al Cancelariei domneşti[27].
MARELE LOGOFĂT DIN ŢARA DE JOS – boier divanit, judecător, responsabil de îndeplinirea tuturor hotărârilor Divanului privitoare la judeţele din Ţara de Jos, avându-i în subordine pe toţi condicarii şi calemgiii Divanului, care lucrau pentru judeţele Ţării de Jos. Primea lunar de la vistierie câte 350 taleri, iar venitul anual era de 15000 de taleri[28].
MARELE MEDELNICER (меделничер) – boier divanit, judecător, responsabil de îndeplinirea tuturor hotărârilor Divanului privitoare la judeţele din Ţara de Jos, avându-i în subordine pe toţi condicarii şi calemgiii Divanului, care lucrau pentru judeţele Ţării de Jos. Primea lunar de la vistierie câte 350 taleri, iar venitul anual era de 15000 de taleri[29].
MARELE PAHARNIC (ceaşnic) (чашник) – dregător menţionat numai în calitate de judecător, alături de ceilalţi veliţi boieri, deşi, în Evul mediu, acest dregător avea grijă de băuturile Domnului, servindu-1 personal la ospeţe şi gustând primul din băutură, pentru a proteja Domnul în cazul tentativei de otrăvire; aproviziona pivniţele domneşti; administra viile domneşti; încasa zeciuieli din producerea de vin a locuitorilor ţării[30].
Dimitrie Cantemir scrie că Marele paharnic este mai mare peste paharnici, toarnă principelui vin în primul pahar. Are în seamă toate vinurile Domnului, le îngrijeşte şi, la timpul potrivit, porunceşte să se culeagă strugurii. Este mai mare peste toţi podgorenii din Moldova. Nimeni în ţară nu poale să-şi culeagă via fără permisiunea lui, permisiune pe care obişnuieşte a o da la 14 septembrie, după ce primeşte un mic dar din care poate să aibă destul câştig. Afară de aceasta, are şi prefectura târgului Cotnarilor”[31]. Marele paharnic primea de la vistierie 160 de taleri pe lună[32].
MARELE PITAR (питар) – dregător menţionat fără indicarea funcţiei. În Evul mediu răspundea de aprovizionarea Curţii şi armatei cu pâine şi furaje, supraveghea brutăria domnească şi pe brutari, răspundea de mijloacele de transport şi de telegari (cai). Avea venit cât dorea să-i dea Domnul[33].
Dimitrie Cantemir scrie că „Marele pitar e peste brutari şi are grijă să se pregătească făina şi să se coacă pâine proaspătă în fiecare zi atât pentru Domn, cât şi pentru ceilalţi care au drept la taiu zilnic”[34].
MARELE PORTAR (портар) – dregător care avea grijă de primirea şi găzduirea turcilor veniţi în musafirie la Domn şi la curtea domnească şi este regăsit doar în organizarea Ţării Româneşti. Din sec. al XVI-lea primeşte prerogative judecătoreşti, acestea fiind legate de punerea în practică a hotărniciilor de moşii, precum şi de luarea jurământului marilor jurători în orice tip de pricină[35]. Primea de la vistierie 250 de taleri pe lună, mai având şi alte venituri, nemenţionate[36].
MARELE POSTELNIC (boierie domnească, stratornic) (постель-ник) – dregător care avea grijă, la început, de patul şi camera de culcare a Domnului. Ulterior, pornind de la accesul neîngrădit la persoana Domnului, postelnicului i s-a încredinţat atribuţia de primire şi introducere a trimişilor statelor străine, primind astfel o atribuţie legată de organizarea statului. În sec. al XVII-lea, marele postelnic a primit şi atribuţii judecătoreşti la curtea domnească, având jurisdicţie asupra personalului de deservire: aprozi, curieri etc.[37]
Dimitrie Cantemir scrie că „Marele postelnic, funcţionarul cel mai mare al curţii, conduce toată Curtea, are sub ordinele sale pe toţi curtenii, pe soldaţii care însoţesc pe trimişii la Constantinopol şi la Crimeea, numiţi de popor beşlii. În sfatul domnesc n-are scaun, nici vot, dar foarte adesea este chemat, fie după învoirea celorlalţi, fie prin porunca Domnului. În acest caz e un fel de reprezentant al Domnului şi are grijă ca membrii Consiliului să hotărască despre diferitele nevoi ale ţării cât mai repede şi potrivit cu voinţa Domnului. Afară de aceasta, are prefectura Iaşilor, pe ai căror cetăţeni are drept să-i judece. La Curte poartă ca semn al demnităţii sale – toiagul argintat”[38].
Marele postelnic era responsabil de corespondenţa Domnului cu Ţarigradul (Istanbul) şi cu serhaturile turceşti de peste Dunăre. Prin intermediul acestuia erau adunaţi în Divan boierii aleşi de către Domn în dregătorii. Avea în subordine câte un al doilea şi al treilea postelnic şi 12 postelnicei. Avea venit cât îi dădea Domnul, iar după plecarea din ţară a lui Constantin Ipsilanti primea 1000 de taleri pe lună[39].
MARELE SERDAR (сердар) – dregător menţionat din sec. al XVII-lea, fără a i se indica funcţiile, care a funcţionat doar în aparatul de stat al Moldovei. În Evul mediu acest dregător comanda călărimea, în special cea alcătuită din boierii mazili. Era primul subaltern al marelui spătar. Singurul venit era leafa de la vistierie, de 100 de taleri pe lună[40].
Dimitrie Cantemir menţiona că „Serdarul (sau, după expresia europeană, locotenentul general) are comanda călăreţilor din judeţele Lăpuşnei, Orheiului şi Sorocei şi păzeşte teritoriul dintre Prut, Nistru şi Basarabia contra năvălirii Tătarilor de la Grâm şi din Bugeac”[41].
MARELE SLUGER (слуджер) – dregător menţionat în izvoare la începutul sec. al XIX-lea fără funcţie. În Evul mediu acest dregător se ocupa cu aprovizionarea Curţii şi a armatei, primind venit atâta cât dorea să-i ofere Domnul[42].
Dimitrie Cantemir menţiona că „Marele sluger (sau prefectul măcelarilor) are sarcina de a aduna vitele care se taie pentru masa Domnului şi a celor de la Curte şi de a împărţi carnea celor care au drept de la Curte la un traiu zilnic, în numărul cărora, pe lângă ceilalţi, se consideră şi pedestrimea Segbanilor (seimenilor)”[43].
MARELE SPĂTAR (спэтар) – boier divanit, judecător, comandant al mahalalelor Bucureştiului, stabilea normele bunei orânduieli, păzea oraşul de incendii, dar mai ales de hoţi şi răufăcători, nu numai în mahalalele Bucureştiului, ci şi în toate judeţele ţării cu ajutorul polcovnicilor, zapciilor, căpitanilor şi slujitorilor pe care-i avea în subordine, judeca litigiile dintre locuitorii mahalalelor Bucureştiului, controla pe toţi cei care intrau şi ieşeau din oraş cu ajutorul străjerilor de pe drumurile şi podurile oraşului. Păzea hotarele ţării cu ajutorul căpitanilor de margine. Nu primea salariu lunar de la vistierie, însă acest dregător avea anual un venit de 70000-80000 de taleri[44].
Dimitrie Cantemir scrie că în Moldova „Marele spătar, cel mai mare purtător de spadă al Domnului, e conducătorul funcţionarilor spătăriei şi are prefectura jumătăţii ţinutului Cernăuţilor. În zilele de sărbători mari, cari se numesc „domneşti”, purtând veşminte aurite şi cască împodobită cu pietre preţioase, când principele ascultă slujba în biserică şi stă la prânz, el obişnuieşte să-i ţie spada”[45].
În Ţara Românească, marele spătar a avut iniţial sarcina de a purta sabia Domnului la diferite solemnităţi, pentru ca în cursul sec. al XVII-lea să ajungă comandantul armatei muntene. În Moldova marele şătrar a rămas mai mult un dregător de Curte. Pe lângă sarcina de a purta sabia Domnului, lui îi revenea comanda militară asupra slujitorilor spătăriei răspândiţi în întreaga ţară[46].
MARELE STOLNIC (стольник) – dregător menţionat fără a fi indicată slujba. În Evul mediu, însă, era responsabil de masa domnească, fiind şeful bucătarilor, pescarilor şi grădinarilor. Degusta prealabil bucatele, pentru a evita otrăvirea Domnului; răspundea de aprovizionarea curţii domneşti cu alimente şi strângerea dijmei din peşte cuvenite Domniei. Ridica lunar de la vistierie 100 de taleri[47].
Dimitrie Cantemir scrie că din categoria boierilor mari face parte şi Marele stolnic (cum s-ar zice: marele bucătar). El este răspunzător de „toată bucătăria Domnului şi peste toţi slujitorii acesteia. La praznice şi la orice mare sărbătoare, el orânduieşte mâncărele la masa domnească, gustă întâiu din toate şi stă lângă masă până la al 3-lea pahar. Pe lângă alte foloase, are drept şi la oarecari provizii din bucătăria domnească”[48].
MARELE ŞĂTRAR (шатрарь) – dregător, atestat documentar începând cu sec. al XVI-lea, care avea în supraveghere corturile taberelor în timp de război şi încartiruirea armatei. În Moldova, în afara acestor prerogative, marele şătrar asigura şi comanda artileria domnească[49]. Dimitrie Cantemir menţiona că „Marele şătrar are grija corturilor domneşti, iar în timp de lupte comandă maşinile de război şi toate celelalte unelte şi fixează locul taberelor, adică îndeplineşte tot deodată funcţiunea de comandant al artileriei şi de comandant al taberelor”[50]. Marele şătrar primea câte 60 de taleri pe lună de la vistierie[51].
MARELE UŞAR – dregător, în Moldova, similar marelui portar din Ţara Românească. El avea aceleaşi atribuţii de primire şi găzduire a turcilor sosiţi la curtea domnească, motiv pentru care trebuia să fie un bun cunoscător al limbii turce[52].
MARELE VAMEŞ – dregător care avea în subordine pe toţi vameşii din ţară, atribuţiile acestuia fiind centralizarea şi contabilizarea veniturilor aduse de exploatarea vămilor[53].
MARELE VISTIERNIC (казначей) – boier divanit, cu funcţii identice în ambele Ţări Româneşti: strângerea veniturilor, păstrarea şi contabilizarea cheltuielilor Domnului şi ale ţării, procurarea şi păstrarea obiectelor de lux vestimentar necesare Domnului (ulterior atribuţia a trecut cămăraşului), gestionarea catastifelor vistieriei în care se înregistrau obligaţiile financiare ale satelor din ţară, judeca toate pricinile în legătură cu repartizarea şi încasarea dărilor către Domnie[54].
Cu referinţă la vistiernic, sau marele casier, Dimitrie Cantemir scrie că „el adună banii statului şi cheltuieşte după porunca Domnului. Ţine socoteală de încasări şi cheltuieli şi are sub ordinele sale pe toţi funcţionarii vistieriei, pe care poporul îi numeşte dieci de vistierie. Ţine cheile sălii unde se adună sfatul şi numai cu numele este al optulea între sfetnici, dar n-are nici scaun, nici vot. Dacă se discută în sfat
vreo chestiune bănească, el are drept să ia parte, dar nu ca să-şi spuie cuvântul, ci ca să asculte hotărârile celorlalţi şi să le execute”
[55].
Marele vistiernic era responsabil de adunarea tuturor dărilor, de zaherea, de mijloacele de transport, salahori şi toate celelalte dări impuse de către Poarta Otomană, iar în timpul războiului ruso-turc din anii 1806-1812 – de către administraţia rusă. El repartiza cotele impozitelor pentru judeţe, sate şi locuitori, fiind responsabil de adunarea impozitelor şi dărilor care se cuveneau vistieriei şi supraveghea ca încasările să fie juste. La propunerea lui Divanul numea ispravnicii judeţelor, în subordinea lui aflându-se sameşii judeţelor, calemgiii şi zarafii vistieriei. Vistiernicul primea venitul ce se cuvenea acestei dregătorii: de la dajdie câte 2000 de taleri, iar venitul anual era de circa 60000 de taleri[56].
În aparatul administrativ al marelui vistiernic mai intrau: al doilea vistier, al treilea vistier şi numeroşi logofeţi de vistierie cu rosturi tehnice. În plan teritorial marele vistier dispunea de un aparat administrativ, format din birari şi globnici care încasau dările datorate de populaţie vistieriei domneşti[57].
MARELE VORNIC – dregător în Ţara Românească, cu atribuţii precumpănitor judiciare (cu excepţia Olteniei, unde judeca marele ban), în materie penală (furt, încălcare de hotar, rănire, pagube produse de vitele de pripas, în timp ce cazurile care reclamau pedeapsa cu moartea erau transmise spre judecare Divanului) şi materie civilă (chestiuni legate de stăpânirea pământului, a rumânilor şi ţiganilor). În Moldova, marele vornic este cel mai important dinte dregători, instituţia dublându-se la jumătatea sec. al XVI-lea. Ca rezultat, apare un mare vornic al Ţării de Sus, cu reşedinţa în Dorohoi, şi un mare vornic al Ţării de Jos, cu sediul în Bârlad, atribuţiile cărora erau raportate strict la partea de ţară care le revenea. Atribuţiile marelui vornic erau de natură judecătorească, în fond de materie penală. Dar, spre deosebire de omologul său muntean, marele vornic din Moldova avea dreptul să judece toate tipurile de pricini, putând pronunţa inclusiv pedeapsa cu moartea[58].
MARELE VORNIC AL OBŞTIRILOR – dregător mai mare peste aşezămintele de binefaceri şi cutia milosteniilor, aduna veniturile cutiei din diverse slujbe şi dregătorii, împărţindu-le boierilor scăpătaţi, săracilor şi orfanilor, potrivit catastifului primit de la Mitropolie şi Divan. Primea lunar 500 de taleri de la vistierie şi 100 de taleri de la cutie[59].
MARELE VORNIC DE POLIŢIE – mare boier care aduna impozitele, furniza carele, salahorii şi alte dări cerute de la locuitorii oraşului Bucureşti, primind un salariu lunar de 400 taleri de la vistierie[60].


[1] Cristian Nicolae Apetrei. Istoria administraţiei publice. – Galaţi, 2009, p. 37.
[2] Miron Costin. Opere. – Bucureşti, 1958, p. 386, 384.
[3] Alexei Agachi. Op. cit., p. 61.
[4] Cristian Nicolae Apetrei. Op. cit., p. 37.
[5] Dimitrie Cantemir. Op. cit., p. 81.
[6] Alexei Agachi. Op. cit., p. 62.
[7] T.G. Bulat. Boieriile – slujbe în Ţările Române la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui al XIX-lea. – În: Arhivele Basarabiei, 1932, nr. 1, p. 32-36; 1933, nr. 3, p. 238-241; Radu Rosetti. Op. cit., fasc. IV, p. 2-4; T.G. Bulat. Dregătoria armăşiei şi ţiganii la sfârşitul veacului al XVIII-lea. – În: Arhivele Basarabiei, 1936, nr. 1, p. 3-8; Alexei Agachi. Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia militară rusă (1806-1812). – Chişinău, 2008, p. 58-62; Cristian Nicolae Apetrei. Istoria administraţiei publice. – Galaţi, 2009, p. 35.
[8] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 35.
[9] Alexei Agachi. Op. cit., p. 61.
[10] Ibidem, p. 61.
[11] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 107.
[12] Dimitrie Cantemir. Op. cit., p. 80-81.
[13] Alexei Agachi. Op. cit., p. 61.
[14] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 108. A se vedea: Marele jitnicer.
[15] Alexei Agachi. Op. cit., p. 62.
[16] Ibidem, p. 62.
[17] Dimitrie Cantemir. Op. cit., p. 80.
[18] Alexei Agachi. Op. cit., p. 62.
[19] Ibidem, p. 60.
[20] Ibidem, p. 62-63.
[21] Dimitrie Cantemir. Op. cit., p. 81.
[22] Cristian Nicolae Apetrei. Op. cit., p. 38.
[23] Alexei Agachi. Op. cit., p. 60.
[24] Ibidem, p. 59-60.
[25] Grec. logos – vorbire.
[26] Dimitrie Cantemir. Op. cit., p. 78.
[27] Cristian Nicolae Apetrei. Op. cit., p. 36.
[28] Alexei Agachi. Op. cit., p. 60.
[29] Ibidem, p. 60.
[30] Cristian Nicolae Apetrei. Op. cit., p. 38.
[31] Dimitrie Cantemir. Op. cit., p. 79.
[32] Ibidem, p. 61-62.
[33] Alexei Agachi. Op. cit., p. 62.
[34] Dimitrie Cantemir. Op. cit., p. 81.
[35] Cristian Nicolae Apetrei. Op. cit., p. 36.
[36] Alexei Agachi. Op. cit., p. 62.
[37] Cristian Nicolae Apetrei. Op. cit., p. 36.
[38] Dimitrie Cantemir. Op. cit., p. 79.
[39] Alexei Agachi. Op. cit., p. 61.
[40] Ibidem, p. 62; Cristian Nicolae Apetrei. Op. cit., p. 37.
[41] Dimitrie Cantemir. Op. cit., p. 81.
[42] Alexei Agachi. Op. cit., p. 62.
[43] Dimitrie Cantemir. Op. cit., p. 81.
[44] Alexei Agachi. Op. cit., p. 60.
[45] Dimitrie Cantemir. Op. cit., p. 79.
[46] Cristian Nicolae Apetrei. Op. cit., p. 38.
[47] Ibidem; Alexei Agachi. Op. cit., p. 62.
[48] Dimitrie Cantemir. Op. cit., p. 80.
[49] Cristian Nicolae Apetrei. Op. cit., p. 37.
[50] Dimitrie Cantemir. Op. cit., p. 81.
[51] Alexei Agachi. Op. cit., p. 62.
[52] Cristian Nicolae Apetrei. Op. cit., p. 37.
[53] Ibidem, p. 38.
[54] Ibidem, p. 36.
[55] Dimitrie Cantemir. Op. cit., p. 80.
[56] Alexei Agachi. Op. cit., p. 60-61.
[57] Cristian Nicolae Apetrei. Op. cit., p. 36.
[58] Ibidem, p. 36.
[59] Alexei Agachi. Op. cit., p. 60.
[60] Ibidem, p. 61.
 


MARII VORNICI – al treilea şi al patrulea erau judecători, având în subordine câte şase vornici de rangul al doilea, care judecau litigiile de încălcare a hotarelor şi primeau de la vistierie fiecare câte 500 de taleri pe lună, iar venitul anual era de câte 9000 de taleri[1].
MARII VORNICI (din Ţara de Sus şi din Ţara de Jos) – boieri divaniţi, judecători, purtau corespondenţa, respectiv, cu plaiurile judeţelor de munte ale Ţării de Sus şi ale Ţării de Jos, care se mărgineau cu Transilvania, prin intermediul lor fiind numiţi vătafii de plai, care păzeau hotarele ţării şi ale plaiurilor. Fiecare mare vornic avea în sub­ordine câte opt vornici de rangul al doilea, care judecau litigiile dintre locuitorii oraşului Bucureşti, în cazul încălcării hotarelor locurilor pe care le stăpâneau, primind salarii lunare câte 500 de taleri de la vistierie şi aveau venituri anuale de 20000 de taleri[2].
Dimitrie Cantemir scrie că „Vornicul de Ţara de Jos, guvernatorul Moldovei de Jos[3], prezintă la curtea domnească toate afacerile acestei provincii; el face toate judecăţile, ascultă plângerile, dă hotărâri; poate judeca pe hoţi, pe ucigaşi, pângăritorii celor sfinte şi pe rău-făcătorii de orice fel, pedepsindu-i chiar cu moartea fără a fi nevoie de aprobarea Domnului. Ca semn al demnităţii sale, poartă toiagul lucrat cu aur. Odinioară, când Basarabia făcea parte din Moldova, şi Chilia era sub puterea lui, după ce s-a răpit acest oraş, i s-a dat prefectura Bârladului, unde are locţiitori doi vornici de un rang mai mic, căci rostul funcţiunii sale şi nevoile ţării cer ca el să fie totdeauna la Curte. Vornicul de Ţara de Sus, guvernatorul Moldovei de Sus[4], are aceleaşi drepturi în provincia sa ca vornicul Ţării de Jos şi poartă ca semn al funcţiunii toiagul aurit. Lui i-e încredinţată în mod special prefectura judeţului Dorohoi”[5].


[1] Alexei Agachi. Op. cit., p. 59.
[2] Ibidem, p. 58-59.
[3] Ţara de Jos cuprinde judeţele: Iaşi, Cârligătura, Roman, Tutova, Tecuci, Putna, Covurlui, Fălciu, Lăpuşna, Orhei şi Soroca.
[4] Ţara de Sus cuprinde judeţele: Hotin, Dorohoi, Hârlău, Cernăuţi, Suceava, Neamţ şi Bacău.
[5] Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei. Ed. Academiei, 1973, p.78-79.