ISPRAVNIC (исправник) | Muzeul din inima mea |

ISPRAVNIC (исправник)

ISPRAVNIC (исправник) – termen polisemantic cu următoarele înţelesuri: 1. Dregător desemnat de Domn să aducă la îndeplinire o poruncă a sa. 2. Cu înţeles de reprezentant al unei autorităţi superioare: la judecata unor boieri daţi pe răvaşe domneşti; la facerea unui testament; la o cercetare la faţa locului. 3. Dregător însărcinat cu conducerea unui judeţ sau a unui ţinut. 4. La începutul sec. al XIX-lea toate măsurile administrative luate de domnie erau aduse la îndeplinire de ispravnic[1]. În Moldova, ispravnicul avea datoria: să cerceteze faptele criminaliceşti ce au avut loc în ţinutul său; să efectueze percheziţii, când existau prezumţii de vinovăţie; să urmărească şi să prindă tâlharii etc. Veniturile ispravnicilor erau foarte mari. Ele se alimentau dintr-o cotă de 4% aplicată la toate încasările efectuate şi din diferite stoarceri abuzive. Pentru a pune capăt acestor abuzuri, ispravnicilor li s-a fixat o leafă de 5000 piaştri pe an, dar, în loc s-o încaseze, ispravnicii o lăsau, împreună cu alte daruri, la mâna vistierului, ca răsplată pentru protecţia acordată[2].
Această instituţie a fost păstrată în Basarabia şi după anexarea ei la Imperiul Rus[3]. Potrivit Regulamentului din 29 aprilie 1818, multe probleme referitoare la viaţa economică şi socială erau rezolvate de administraţia ţinutală şi orăşenească. În ţinuturi era instituită administraţia ţinutală în persoana ispravnicului (căpitan-ispravnic), care deţinea drepturile poliţiei ţinutale. La postul de ispravnic puteau fi numiţi doar boieri moldoveni, care au depus jurământ de credinţă Rusiei, sau ruşi[4]. Dar, de multe ori această practică era încălcată. P.Svinin scria că la posturile de ispravnic erau numiţi funcţionari ruşi care nu se conduceau de principii stricte şi de norme morale, de regulă, nu cunoşteau limba moldovenească, ceea ce complica contactul lor cu localnicii[5].
Ocoalele erau administrate de câte un ocolaş, numit de către ispravnic, cu abilitaţi şi atribuţii administrative şi poliţieneşti, iar satele – de un vornicel. Vorniceii erau abilitaţi cu rezolvarea problemelor fiscale. În satele boiereşti vorniceii colectau impozitele în folosul proprietarului, repartizau ţăranilor prestaţiile şi urmăreau îndeplinirea lor, judecau în numele proprietarilor litigiile şi conflictele ne­esenţiale etc.[6]
La început, în activitatea sa ispravnicul se conducea de legislaţia şi tradiţiile locale. Din decretul imperial adresat la 29 martie 1813, la cererea ispravnicului de Bender, Departamentului I al Guvernului Regional, aflăm că până la adoptarea unor instrucţiuni speciale şi reieşind din considerentul că atât legile, cât şi obiceiurile locale nu erau cunoscute, „isprăvnicia în activitatea sa poate să se conducă de dreptul local în măsura în care acesta este cunoscut funcţionarilor moldoveni şi care ar corespunde raţiunii şi ar fi foarte aproape de normele legale”[7]. La dispoziţia ispravnicului de Bender era un secretar, care avea un salariu lunar de 5 cervoneţi, un traducător care era şi asistentul secretarului în corespondenţa de limbă rusă (4 cervoneţi), un logofăt, pentru transcrierea documentelor moldoveneşti (2 cervoneţi), doi funcţionari ruşi care îndeplineau servicii de curier, examinau incidentele locale, menţineau liniştea şi ordinea în toate localurile publice, conform obligaţiunilor poliţiei locale (fiecare câte 3 cervoneţi) şi pentru cheltuielile cancelariei şi întreţinerea arestanţilor erau alocați lunar câte 3 cervoneţi[8].
În 1816 este emisă o instrucţiune care reglementa activitatea ispravnicului. Instrucţiunea era alcătuită din 28 de articole şi se referea în fond la competenţele ispravnicului: menţinerea ordinii publice (ispravnicul fiind conducătorul poliţiei locale); traducerea în viaţă a dispoziţiilor administraţiei; stabilirea obligaţiunilor şi acţiunilor ispravnicului în caz de epidemii, molime, epizootii şi calamităţi naturale etc. (ispravnicul acţiona în conformitate cu legislaţia, neavând dreptul să amendeze sau să expună populaţia pedepselor corporale); răspundea de ordinea publică în ţinut; apăra interesele cetăţenilor; lupta cu hoţii şi vagabonzii; răspundea de sistemul de concesiuni din ţinut; purta responsabilitate de starea drumurilor şi podurilor; însoţea regimentele militare în cazul când acestea se aflau în trecere prin ţinut şi era obligat să le asigure cu alimente, cu lemn pentru construcţia carelor de provizii, să le asigure cazarea; raporta permanent despre mersul recoltării cerealelor; informa despre preţurile comerciale la cereale şi la alte produse alimentare; avea grijă să fie întoarse vitele rătăcite; răspundea de amenajarea coloniştilor etc.[9] Ispravnicul îşi exercita funcţiile doar în limitele ţinutului de care era responsabil. Numit în exerciţiul funcţiunii ispravnicul depunea jurământ de credinţă împăratului rus[10].
Prin dispoziţia din 16 aprilie 1816, emisă de guvernatorul civil al Basarabiei C.A. Catacazi, ispravnicii, pârcălabul de Hotin şi serdarul de Orhei erau obligaţi să meargă o dată în trei luni în teritoriu pentru a se documenta la faţa locului şi a avea o informaţie veridică şi completă despre situația din ţinut. Revizorii de ţinut trebuiau să urmărească ca ispravnicii, pârcălabul de Hotin şi serdarul de Orhei să îndeplinească cu stricteţe această dispoziţie[11].
Despre competenţele ispravnicului, care se deosebesc parţial de cele stipulate în instrucţiune, aflăm dintr-un raport prezentat de ispravnicul de Hotărniceni în 1816 preşedintelui Comitetului Provizoriu al Basarabiei I.H. Kalagheorghe.
1.   Ispravnicul examina litigiile care apăreau între negustori (privind activitatea comercial-industrială, situația familială etc.), boieri şi ţărani. În cazul în care părţile nu erau satisfăcute de deciziile luate, ispravnicul prezenta dosarul, însoţit de documentele de rigoare, spre examinare instanţelor superioare. Ispravnicul nu avea dreptul să-i impună pe boieri să se prezente la isprăvnicie pentru soluţionarea litigiilor, dar numai le aducea la cunoştinţă plângerea în care aceştia au fost implicaţi. În cazul în care boierii nu se conformau, ispravnicul raporta instanţelor superioare despre aceasta, iar decizia o adopta doar cu acordul instituţiilor abilitate a soluţiona aceste probleme.
2.   Conform obiceiului pământului, ispravnicul avea dreptul să pedepsească persoanele care încălcau legea, în afară de boieri şi boiernaşi, care nu puteau fi pedepsiţi.
3.   Ispravnicul era obligat să prezinte anual guvernului informaţii despre recolta la cereale, cu explicațiile de rigoare: de câtă pâine este nevoie pentru alimentaţia locuitorilor şi câtă pâine rămâne pentru comercializare, iar guvernul urma să decidă ce cantitate de cereale poate fi exportată peste hotare.
4.   Ispravnicul urmărea evoluţia pe piaţă a preţurilor la carne şi la pâine şi, în dependenţă de capacitatea de cumpărare a industriaşilor, reglementa preţurile.
5.   Ispravnicul era responsabil de încartiruire, cura amplasarea militarilor pe la casele locuitorilor, în dependenţă de numărul şi starea economică a acestora. Conform obiceiului pământului, de încartiruire erau scutiţi moşierii (în afară de categoriile inferioare ale cestei stări sociale) şi slujitorii cultului: preoţii, diecii, diecele, paracliserii şi starostii bisericeşti.
6.   Prin intermediul mazililor, ispravnicii aveau datoria de a cultiva în rândurile populaţiei dragostea faţă de muncă[12].
După împărţirea administrativ-teritorială a Basarabiei în conformitate cu Regulamentul organizării administrative din 29 aprilie 1818, prin dispoziţia din 19 octombrie 1818 a guvernatorului civil al Basarabiei C.A. Catacazi, în funcţia de ispravnic au fost numiţi: în ţinutul Orhei – funcţionarul de clasa a VIII-a Iamandi, în ţinutul Hotin – sulgerul Gheorghe Ciugureanu (în locul funcţionarului de clasa a IX-a Stamati), în ţinutul Iaşi – funcţionarul de clasa a IX-a Bodescu, în ţinutul Bender – funcţionarul de clasa a IX-a Cazimir (în locul funcţionarului de clasa a X-a Nicolae Salo), în ţinutul Akkerman – dvoreanul Alecu Pruncul şi în ţinutul Ismail – funcţionarul de clasa a X-a Popovschi (în locul funcţionarului de clasa a X-a Filodor)[13].
Potrivit dispoziţiei din 1 aprilie 1819, ispravnicii erau aleşi din rândul nobilimii basarabene, drept de care beneficiau şi nobilii din guberniile interne ruse. Acest drept a fost aplicat şi pentru ţinuturile Bender, Akkerman şi Ismail, în pofida faptului că în aceste ţinuturi numărul nobililor era foarte redus. Ulterior, noul rezident plenipotenţiar, contele M.S. Voronţov, analizând activitatea ispravnicilor, raporta Administraţiei imperiale că administraţia poliţienească locală din Basarabia se află într-o situaţie deplorabilă, iar cauza o vede în modalitatea de alegere a ispravnicilor. M.S. Voronţov, care era un duşman aprig al particularităţilor locale în sistemul administrativ al Basarabiei şi un părtaş convins al includerii cât mai rapide a regiunii în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus, argumenta că postul de ispravnic este ocupat de persoane lipsite de onestitate, care nu-şi îndeplinesc cu demnitate funcţiile, care nu cunosc legislaţia şi chiar nici limba rusă, fapt ce cauzează prejudicii serioase sistemului de administrare. Totodată, atenţiona că prejudiciile vor fi mult mai mari în cazul în care din guberniile interne ruse cu puţin pământ vor fi transferaţi în Basarabia, aşa cum se planifica, 20000 de ţărani de stat. El scria că timp de 6-7 luni de la intrarea sa în funcţie au fost destituiţi de Consiliul Suprem doi ispravnici şi câţiva asesori demascaţi în diferite crime, însă locurile lor au fost ocupate de persoane tot atât de iresponsabile ca şi ei. La ultima şedinţă au fost prezente 100 de persoane care vroiau să dețină posturi administrative, iar numărul de posturi la care se pretindea era de 81. Respectiv, la posturile administrative aproape că nu era concurs, iar în ţinuturile Bender, Akkerman şi Ismail, unde erau numai 5 nobili, dintre care 4 nu dispuneau de proprietate, posturile administrative erau ocupate de nobili din alte ţinuturi. M.S. Voronţov aducea şi alte argumente, insistând ca ispravnicii să fie numiţi de Coroană[14].
La 2 septembrie 1824, Comitetul de Miniştri, luând în consideraţie obiecţiile contelui M.S. Voronţov, a dispus ca ispravnicii şi asesorii să fie numiţi din partea Coroanei[15]. Unii istorici consideră că prin această măsură a fost lichidată metoda de administrare despotică a judeţului[16].
Potrivit Regulamentului privind administrarea Basarabiei din 29 februarie 1828, ispravnicii făceau parte din Administraţia judeţeană, alcătuind judecătoria locală, deţinând posturile de şefi ai acestor instituţii judiciare[17].
În 1860 ispravnicii au fost aleşi în posturi de adunările nobiliare, nu aşa cum se practica înainte, când erau numiţi de Administraţia regională[18].


[1] Ispravnicii au fost numiţi în fruntea ţinuturilor prin reforma lui Constantin Mavrocordat din 1742.
[2] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 237-239; Vasile Breban. Dicţionar general al limbii române. Vol. I. – Bucureşti, 1992, p. 489.
[3] În Rusia postul de ispravnic a fost instituit în timpul domniei Ecaterinei a II-a, în 1775, şi a existat până la lichidarea tribunalelor judeţene, în 1862.
[4] AISR, F. 1308, inv. 1, 1816-1822, d. 8, f. 112 verso.
[5] П.Свиньин. Описание Бессарабской области в 1816 году. – În: ЗООИД. – Одесса, 1867, т. VI, c. 223-234.
[6] ПСЗРИ. Собр. I, т. XXXV, 1818, № 27357. – СПб., 1830, с. 228.
[7] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 56.
[8] Ibidem, f. 56-56verso.
[9] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 62, f. 28-38; Documentul este publicat integral în: Alina Felea. Câteva documente privind ispravnicii în Basarabia (1816-1818). – În: Revista de Istorie a Moldovei, (Chişinău), 2009, nr. 4 (60), p. 207-211.
[10] ANRM, F. 4, inv. 2, d. 420, f. 39-40; Alina Felea. Op. cit., p. 211-212.
[11] Ibidem, F. 5, inv. 1, d. 28, f. 654-656.
[12] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 30 verso-33.
[13] Ibidem, F. 5, inv. 1, d. 35, f. 782-782 verso,785 verso-786.
[14] ПСЗРИ. Собр. I, т. XXXIX, 1824, № 30048. – СПб., 1830, с. 510-511.
[15] Ibidem, p. 512.
[16] А.Накко. Бессарабская область в историческом, экономическом и статистическом отношении (рукопись). – Кишинев, 1879, с. 135-135 об.
[17] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1197, f. 7.
[18] A.Nakko. Op. cit., p. 237.