JITNICER - KVARTIRMEISTER - LEASĂ - LEGEA ŢĂRII - LEŞI BOTEZAŢI - LIPCAN - LIPOVEAN - LITRĂ - LITURGHIER - LIUZI - LOGOFĂT - LOGOFĂTUL AL DOILEA | Muzeul din inima mea |

JITNICER - KVARTIRMEISTER - LEASĂ - LEGEA ŢĂRII - LEŞI BOTEZAŢI - LIPCAN - LIPOVEAN - LITRĂ - LITURGHIER - LIUZI - LOGOFĂT - LOGOFĂTUL AL DOILEA

JITNICER (marele jitnicer) (житничер) – dregătorie specifică exclusiv Moldovei. În sec. al XVI-lea jitnicerul figura printre „slugile domneşti”, nu printre dregători. În sec. al XVII-lea jitnicerul ajunge mare dregător – al 7-lea mare dregător din starea I a boierilor de divan, după marele sluger şi înaintea marelui pitar (D.Cantemir). În sec. al XVIII-lea, rangul marelui jitnicer era acela de boier de clasa a II-a, fiind al 17-lea din această categorie. Atribuţiile lui erau în legătură cu strângerea, păstrarea şi distribuirea cerealelor după necesităţi. În sec. al XIX-lea marele jitnicer a rămas boier fără dregătorie, adică numai cu titlu[1].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 256.
KVARTIRMEISTER – ofiţer însărcinat cu încartiruirea trupelor militare[1].


[1] AIMSR, F. AIM, inv. 1, d. 431, f. 9.


LEASĂ (плетеплетенный амбар / плетеплетенная решетка / за-пруда) – 1. Împletitură din nuiele în formă de grătar folosită pentru uscatul fructelor, legumelor etc.; 2. Instalaţie fixă a gardurilor folosite la pescuit în gârle; 3. Coş de trestie sau de nuiele împletite folosit la pescuit, în pâraie sau râuri[1].
LEGEA ŢĂRII – totalitate de norme nescrise, legate prin convingere, credinţă şi conştiinţă, o legătură internă, ceea ce la români era „moş” – obicei. „Legea ţării” constituia un sistem normativ elementar, care reglementa relaţiile dintre membrii obştii şi dintre obşti referitor la conducere, apărare, muncă, proprietate, familie, asigurarea liniştii publice prin apărarea vieţii, credinţei şi demnităţii membrilor obştii. „Legea ţării” avea un caracter unitar după conţinut, în pofida faptului că erau mai multe „ţări”. Acest lucru se explică prin originea etnică comună, rădăcini instituţionale comune, organizarea politică similară şi condiţii social-economice asemănătoare de dezvoltare[2].
„Legea ţării” mai este cunoscută ca „legea românească”, „legea românilor” (lex Olachorum), „lega bătrână”, „legea pământului”[3].
După anexarea în 1812 a Basarabiei la Imperiul Rus, „legea ţării” a mai fost folosită, o anumită perioadă de timp, în soluţionarea diferitelor probleme de ordin funciar, civil etc.
LEŞI BOTEZAŢI (поляки) – denumire dată polonezilor emigraţi în Basarabia la începutul sec. al XIX-lea, convertiţi la ortodoxism[4].


[1] Vasile Breban. Dicţionar general al limbii române. Vol. I. – Bucureşti, 1992, p. 530.
[2] Elena Aramă. Istoria dreptului românesc. – Chişinău, 1995, p. 23.
[3] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 273.
[4] В.С. Зеленчук. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. – Кишинев, 1979, c. 134.


LIPCAN (lipcean) – ostaş tătar calare folosit în Moldova medievală în calitate de curier la Constantinopol sau pentru diferite misiuni de poliţie[1].
În Basarabia lipcanii erau consideraţi funcţionarii din cadrul administraţiei provinciale. Exercitau funcţia de poştaş. Nu erau supuşi la dări. În 1816, potrivit informaţiei prezentate de serdarul Constantin Şeinovici, Departamentul II al Guvernului Regional avea angajaţi 32 de lipcani din ţinutul Orhei[2].
LIPOVEAN (piliponi, filiponi, rascolnici, credincioşi de rit vechi) (липоване, филипоны или пилипоны) – credincios de rit vechi rus. Lipovenii au fost transferaţi cu traiul din Rusia în Ucraina, Bucovina şi Moldova. Pătrund pe aceste teritorii încă de la sfârşitul sec. al XVII-lea, dar mişcarea capătă un caracter de masă în sec. al XVIII-lea. Primele grupuri de credincioşi de rit vechi se împărţeau în două ramificaţii: cu preoţi şi fără de preoţi. În prima treime a sec. al XVIII-lea din cadrul credincioşilor de rit vechi cu preoţi se evidenţiază secta sub conducerea unui oarecare Filip.
Ulterior, numele de lipoveni a căpătat o semnificaţie mai largă, lipovenii fiind numiţi în Basarabia toţi credincioşii de rit vechi, indiferent de apartenenţa lor religioasă. Potrivit tradiţiei populare orale, răspândite la lipoveni, numele lor provine de la monahul Filip, din gubernia Oloneţ, fondatorul unei secte noi, care a decedat în urma unor persecuţii religioase. Membrii sectei, care au primit după moartea lui numele de filipoveni, au fugit la sud, la început în gubernia Moghiliov, iar de acolo, persecutaţi de administraţia bisericească, în Moldova[3].
În Basarabia urmaşii acestei secte erau numiţi piliponi, iar mai târziu lipoveni. Multe sate populate de lipoveni erau în ţinuturile Hotin şi Iaşi, în special în ţinutul Orhei[4]. Lipoveni erau şi în ţinuturile de sud ale Basarabiei. Conform datelor poliţiei orăşeneşti din Chilia din 24 iulie 1816, în oraş erau înregistraţi 327 lipoveni[5].
LITRĂ (литра) – măsură de suprafaţă, capacitate şi greutate, reprezentând ¼ dintr-un pogon şi ¼ dintr-o ocă[6].
În Basarabia litra este cunoscută ca unitate de măsură a greutăţii şi capacităţii, egală cu 0,7 funţi (în alte surse – cu ¾ dintr-un funt)[7].
LITURGHIER (Liturghierul lui Macarie – 1508) – prima carte tipărită în Ţările Române la tipografia de la mănăstirea Dealu, ctitorită de voievodul Ţării Româneşti Radu cel Mare (1495-1508). Un exemplar din Liturghierul lui Macarie a fost atestat la finele secolului al XIX-lea la preotul Teofan Genetzki (s. Vorniceni, gub. Basarabiei). Cartea a fost achiziţionată de către colecţionarul de antichităţi din Moscova P.I. Ščiukin[8].
LIUZI (lude, liude, liudi) – termen intrat în limba română prin canalul slav; a circulat documentar din sec. al XVIII-lea, cu două sensuri: 1. oameni în general, oameni de rând; 2. unitate impozabilă individuală sau colectivă[9]. În 1808, în Moldova o liudă era alcătuită din 3, 5 sau 8 familii. În cazul familiilor sărace, o liudă putea constitui până la 10 familii. Potrivit informaţiei din 27 aprilie 1812 puse la dispoziţie de Rosset Roznovanu preşedintelui în Divanele Principatelor Române V.I. Krasno-Milaşevici, în 1808 în Moldova erau până la 100 de mii de liuzi[10].
LOGOFĂT (логофет) – rang boieresc, a denumit două noţiuni fundamentale: 1. marele dregător care conducea Cancelaria domnească, purtătorul peceţii domneşti în Moldova şi în Ţara Românească: 2. slujbaşul care servea ca secretar unui boier sau mare dregător ori chiar în Cancelaria domnească. Logofătul era purtătorul peceţii domneşti în Moldova şi în Ţara Românească[11].
LOGOFĂTUL AL DOILEA (второй логофет) – locţiitorul marelui logofăt. Când acesta este ocupat de afaceri mai importante, el e trimis la procesele de hotărnicii ale moşiilor şi câmpiilor[12].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 275.
[2] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 137 verso, 164.
[3] V.S. Zelenciuc. Op. cit., p. 56, 253. Despre activitatea şi statistica lipovenilor din România a se vedea: Статистические сведения о раскольниках (липованах) в Молдо-Влахии (Румынии). – În: КЕВ, 15-31 января, №2, 1873, с. 66-78 (Fragment din lucrarea episcopului Dunării de Jos Melhisedek: Rascolnicii ruşi. – Bucureşti, 1871).
[4] AIMSR, F. AIM, d. 18589, p. I, f. 3 verso-4; AISR, F. 379, inv. 2, d. 92, f. 2.
[5] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 28.
[6] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 276.
[7] Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии. (1812-1861 годы). Сборник документов / Составители И.А. Анцупов, К.П. Крыжановская. Том. III, Часть I. – Кишинев, 1962, c. 574.
[8] Maria Danilov. Cartea românească veche în colecţiile din Sankt Petersburg. – În: Destin Românesc (Chişinău), 2009, nr. 1 (59), p. 102.
[9] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 280.
[10] ANRM, F. 1, inv. 1, d. 3639, f. 108.
[11] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 277-279.
[12] Dimitrie Cantemir. Op. cit., p. 81.