ADUNAREA ZEMSTVEI GUBERNIALE DIN BASARABIA (Бессарабское губернское земское собрание) | Muzeul din inima mea |

ADUNAREA ZEMSTVEI GUBERNIALE DIN BASARABIA (Бессарабское губернское земское собрание)

ADUNAREA ZEMSTVEI GUBERNIALE DIN BASARABIA (Бессарабское губернское земское собрание) – organul central al instituţiilor de zemstvă din Basarabia, instituit în baza Regulamentului despre instituţiile de zemstvă guberniale şi judeţene din 1864[1], fiind o parte componentă a reformelor liberale promovate în Imperiul Rus.
Adunarea zemstvei guberniale din Basarabia coordona atât activităţile proprii, cât şi activităţile zemstvelor judeţene. Consilierii zemstvei guberniale erau aleşi de către adunările zemstvelor judeţene, din rândul consilierilor proprii, pe un termen de trei ani. Numărul consilierilor aleşi de zemstvele judeţene pentru Adunarea zemstvei guberniale se stabilea prin metoda împărţirii numărului total de consilieri ai judeţului la 6 – cifra obţinută constituind numărul consilierilor delegaţi de zemstva judeţeană. Astfel, în cazul Basarabiei, numărul delegaţilor aleşi de zemstvele judeţene era de 36 membri. Zemstvele judeţelor Chişinău şi Hotin alegeau câte 6 consilieri; cele din Soroca, Iaşi (Bălţi), Orhei şi Bender – 5 şi cea din Akkerman – 4. În afară de consilierii aleşi, la sesiunile zemstvei guberniale participau şi mareşalii ţinutali ai nobilimii, preşedinţii consiliilor zemstvelor judeţene, şefii serviciilor agriculturii, reprezentanţii clerului.
Prezida şedinţele Adunării zemstvei guberniale din Basarabia mareşalul gubernial al nobilimii. Consilierii se întruneau, de regulă, o dată în an la şedinţele ordinare, care se convocau nu mai târziu de luna decembrie şi durau cel mult 20 de zile. În cazuri excepţionale, cu acordul ministrului de interne, se puteau convoca şi şedinţe extraordinare.
Chestiunile ce urmau a fi discutate de adunările de zemstvă se introduceau în ordinea de zi fie la propunerea guvernatorului, a preşedintelui sau a membrilor adunării, fie la iniţiativa consiliului sau chiar la cererile şi reclamaţiile persoanelor fizice. Atribuţiile Adunării guberniale de zemstva vizau în special următoarele aspecte: 1. alegerea secretarului; 2. stabilirea numărului de funcţionari în cancelaria zemstvei şi în serviciile sale; 3. examinarea plângerilor persoanelor particulare înaintate funcţionarilor zemstvei şi organelor ce depind de ea; 4. organizarea construcţiei de noi drumuri; 5. determinarea modului de împărţire administrativ-teritoriale a guberniei în judeţe; 6. elaborarea regulamentului privind activitatea zemstvelor ţinutale; 7. darea în judecată a persoanelor ce nu se supuneau sau nu executau dispoziţiile existente sau cele elaborate de către zemstva gubernială; 8. aprobarea bugetelor zemstvelor ţinutale; 9. stabilirea unor noi taxe pentru necesităţile zemstvei guberniale; 10. fixarea impozitelor percepute de zemstvele ţinutale în interesele lor etc.
Deciziile adunărilor zemstvei guberniale erau aduse la cunoştinţă publicului larg, fiind publicate. Ca şi în cazul adunărilor judeţene, deciziile zemstvei guberniale se luau cu o majoritate de voturi, în caz de egalitate de voturi – preşedintele era cel ce influenţa rezultatul votării[2].
Prin Regulamentul din 1864 cu privire la zemstvele guberniale şi cele judeţene, administrarea treburilor gospodăriei locale trecea în competenţa noilor instituţii. Zemstvele se instituiau, după cum se poate constata din prevederile art.1 al Regulamentului, în scopul „gestionării treburilor referitoare la foloasele şi nevoile locale ale fiecărei gubernii şi judeţ”. Art.2 al Regulamentului descria explicit în ce constau acele nevoi şi foloase locale şi enumera activităţile trecute în sarcina zemstvelor, după cum urmează: 1. administrarea averii, capitalului şi impozitelor băneşti ale zemstvei; 2. construcţia şi întreţinerea clădirilor care aparţineau zemstvei şi a altor edificii, a căilor de comunicaţie aflate în grija zemstvei; 3. luarea de măsuri în scopul aprovizionării populaţiei cu produse; 4. gestionarea instituţiilor de binefacere ale zemstvei, întreprinderea acţiunilor privind lichidarea sărăciei, încurajarea construcţiei bisericilor; 5. organizarea asigurării averilor de către zemstvă; 6. acordarea asistenţei pentru dezvoltarea comerţului local şi a industriei, precum şi pentru îmbunătăţirea amplasării aşezărilor; 7. participarea, prioritar din punct de vedere gospodăresc, la organizarea învăţământului public, a sănătăţii publice şi a închisorilor; 8. implicarea în activităţile de preîntâmpinare a epizootiilor, de protejare a semănăturilor de animale şi insecte dăunătoare; 9. îndeplinirea sarcinilor delegate de către administraţia civilă şi militară şi participarea la măsuri legate de prestaţiile de poştă; 10. repartizarea impozitelor băneşti de stat, destinate guberniilor şi judeţelor; 11. fixarea, colectarea impozitelor şi distribuirea mijloacelor băneşti locale în scopul rezolvării problemelor cu caracter local; 12. prezentarea către guvern, prin intermediul autorităţilor guberniale, a informaţiilor cu privire la situaţia domeniilor gospodăreşti de pe teren; 13. organizarea alegerilor pentru statutul de consilier şi pentru diverse funcţii din cadrul instituţiilor de zemstvă şi fixarea sumelor necesare pentru întreţinerea acestor instituţii; 14. îndeplinirea funcţiilor atribuite zemstvei prin diverse legi, decrete şi decizii.
Funcţiile atribuite competenţei zemstvelor au fost categorisite în funcţii obligatorii şi funcţii neobligatorii. În categoria sarcinilor obligatorii intrau, de regulă, funcţiile care nu aveau caracter local, nu erau în concordanţă cu interesele populaţiei locale. Acestea erau îndeplinite în favoarea statului şi vizau, de regulă: 1. întreţinerea staţiunilor cailor de poştă, de care se foloseau şi reprezentanţii zemstvelor, dar mai ales funcţionarii statului; 2. întreţinerea caselor de arest, care prevedea construcţia ori închirierea şi întreţinerea localurilor de arest, întreţinerea deţinuţilor, supravegherea acestora etc.; 3. întreţinerea administraţiei civile locale – pensii pentru funcţionari şi familiile lor, întreţinerea Comitetului statistic gubernial, întreţinerea temporară a funcţionarilor delegaţi pentru diverse activităţi legate de zemstvă; 4. închirierea caselor de locuit permanente pentru comisarii de poliţie în districtele judeţene şi anchetatorii judecătoreşti, susţinerea familiilor de ofiţeri în rezervă rechemaţi la serviciu pe timp de război; 5. alocarea de recompense vistieriilor pentru primirea şi păstrarea banilor de zemstvă adunaţi din perceperea impozitelor; 6. întreţinerea instituţiilor de pace pe diverse probleme ale sătenilor (la nivel gubernial şi judeţean); 7. asigurarea activităţii instituţiilor judecătoriilor de pace – salarii pentru judecătorii de pace din sectoare; pregătirea şi întreţinerea camerelor; salarii portăreilor, întreţinerea congreselor judecătorilor de pace, diverse recompense pentru cei invitaţi la şedinţele judecătoriei – de exemplu, pentru preoţi etc.
Statul participa şi el parţial la acoperirea cheltuielilor necesare pentru îndeplinirea funcţiilor menţionate, alocând din vistieria sa anumite subvenţii. Zemstvele erau totuşi instituţiile care duceau pe umerii lor povara în ce priveşte îndeplinirea pe teren a sarcinilor impuse de către autorităţile centrale şi pe care trebuiau să le realizeze tocmai acestea din urmă.
În categoria sarcinilor neobligatorii intrau probleme de importanţă gospodărească, precum: 1. reparaţia drumurilor; 2. aprovizionarea
populaţiei cu alimente; 3. asistenţa publică; 4. comerţul local şi industria; 5. grija faţă de învăţământul public, sănătatea publică etc.
În pofida faptului că sarcinile obligatorii înghiţeau cea mai mare parte a bugetului şi a eforturilor instituţiilor de zemstvă, acestea din urmă n-au abandonat preocuparea pentru sectoarele de importanţă vitală pentru populaţia locală. După introducerea în 1869 a Legii zemstvei, în Basarabia începe construcţia de spitale în târguri şi sate, se înfiinţează farmacii, se organizează expoziţii agricole, câmpuri experimentale, se deschid 4 şcoli inferioare de agricultură, dar şi un muzeu de ştiinţe naturale la Chişinău (1889) etc.[3]
AGIE – organ care asigura ordinea publică în capitala Ţării Moldova, Iaşi, începând cu anul 1684[4], în frunte cu marele agă, căruia i se subordonau membrii breslei Agiei – zapciii, neferii (poteraşii) şi alţi slujitori. Pe lângă apărarea curţii domneşti şi a familiei domneşti, marele agă mai exercita funcţii poliţieneşti, fiscale, administrative etc. După cum se menţionează în Instrucţia din 1811 a Întâiului Divan, puterea Agiei „să întinde în toate uliţele oraşului afară de mahalale care sunt ale Hătmăniei”. Agia judeca litigiile dintre târgoveţi, aresta pentru împlinire de bani şi neorânduieli pe birnici, breslaşi şi cei din rufeturi, afară de cei care nu făceau parte din „starea cea de gios”. Dacă părţile aflate în conflict nu erau de acord cu decizia Agiei, aveau dreptul să se adreseze Divanului şi, în cazul confirmării hotărârii acesteia, ultima încasa şi împlineala zeciuieli, iar dacă Divanul pronunța o altă decizie, împlineala zeciuielii revenea vornicului de aprozi. Marelui agă i se supuneau toate breslele: băcanii, ciubotarii, blănarii, cojocarii, plăcintarii, pitarii, bărbierii, brăharii, abagerii, bucătarii, cărămidarii, tălpălarii, pielarii, rachierii, zarzavagiii, făinarii, săhăidăcarii, cherestegii şi săpunarii, inclusiv breslele negustorilor străini, armenii şi evreii. Ultimii anterior se supuneau marelui cămăraş, dar dregătoria aceasta a fost desfiinţată de către S.S. Kuşnikov. În obligaţiunea Agiei intra şi apărarea oraşului de incendii, aprovizionarea oraşului cu pâine, carne şi lumânări la preţ scăzut, cu care mocăneşti şi căruţe pentru trebuinţa călătorilor, iluminarea oraşului cu felinare pentru a înlesni paza oraşului în timpul nopţii şi eliberarea paşapoartelor pentru orăşeni care se deplasau în interiorul Moldovei, nu însă pentru plecarea peste hotarele ţării. Funcţionarii Agiei nu aveau dreptul „să calce casăle cele cinstite fără ştirea ocârmuirii, decât numai a birnicilor şi a celor proşti (mulţi – V.T.)”[5].


[1] Documentul integral a se vedea în: ПСЗРИ. Собр. II , т. XXXIX, 1864, отд. первое, №40457. – СПб., 1865, с. 1-14.
[2] Ludmila Coadă. Zemstva Basarabiei. Aspecte istorico-juridice. – Chişinău, 2009, p. 55-56.
[3] Ludmila Coadă. Zemstva Basarabiei. Aspecte istorico-juridice. – Chişinău, 2009, p. 71-73.
[4] Miron Costin. Opere, ed. P.P. Panaitescu, 1958, p. 386, 389.
[5] Alexei Agachi. Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia militară rusă (1806-1812). – Chişinău, 2008, p. 67-68.