JUDECĂTORIA DE PACE DIN BASARABIA (Бессарабский Мировой Суд) | Muzeul din inima mea |

JUDECĂTORIA DE PACE DIN BASARABIA (Бессарабский Мировой Суд)JUDECĂTORIA DE PACE DIN BASARABIA (Бессарабский Мировой Суд) – instituită în baza propunerii Senatului Guvernant, aprobată de împărat la 8 aprilie 1869 (publicată la 24 aprilie), de aplicare a legii din 20 noiembrie 1864 în Basarabia, cu drept de a examina cereri în apel şi casaţie, precum şi litigii civile ale instanţelor inferioare[1]. Noul Regulament era aplicat în conformitate cu Regulamentul din 19 octombrie 1865[2] şi cu dispoziţiile suplimentare confirmate la 10 martie 1869. La 3 noiembrie 1869, în baza raportului ministrului Justiţiei împăratul Alexandru al II-lea semnează decretul despre instituirea noilor instanţe judecătorești şi în Basarabia, iar deschiderea lor a fost încredinţată preşedintelui superior al Curţii de Apel din Odesa, senatorului A.A. Şahmatov[3]. Deschiderea judecătoriilor, în baza noilor regulamente, a fost fixată pentru luna decembrie 1869[4]. La 20 decembrie 1869 a fost anunţat oficial despre instituirea în Basarabia a noilor regulamente judiciare şi a noilor instituţii judecătorești[5]. Instanțele judecătorești vechi au fost lichidate. În pofida faptului că Judecătoria de pace a fost instituită la 20 decembrie 1869, ea a început să funcţioneze doar din ianuarie 1870[6].
Judecătorii de pace erau aleşi de către toate categoriile sociale şi erau confirmaţi de guvern. Judecătoriile de pace aveau dreptul de apel la Tribunalul Judecătoriilor de Pace, înfiinţat în baza legii din 1864 şi lichidat în 1818, odată cu Marea Unire[7].
În baza deciziei Senatului Guvernant, în 21 septembrie 1878 judecătorii de pace au fost instituite şi în judeţele de sud ale Basarabiei, reanexate la Imperiul Rus în urma Congresului de la Berlin[8]. Din cea mai mare parte a acestui teritoriu a fost format judeţul Ismail, în care a fost instituit un district special al judecătoriei de pace, alcătuit din 7 judecători de pace (2 în oraşul Ismail, câte unul în oraşele Reni şi Cahul şi 3 – în sectoarele judeţene), preşedintele congresului de pace, 4 portărei pentru acest congres, un secretar şi doi adjuncţi. La dispoziţia guvernatorului şi preşedintelui judecătoriei de district, districtul Judecătoriei de pace Ismail urma să fie împărţit în sectoare judeţene şi orăşeneşti, în baza Regulamentului din 19 octombrie 1865.
Spre deosebire de celelalte judeţe ale Basarabiei, preşedinţii judecătoriilor de pace din judeţul Ismail erau numiţi de către guvern. Localităţile din sudul Basarabiei care au trecut în judeţele Chişinău, Akkerman şi Bender urmau să fie subordonate judecătoriilor de pace din aceste judeţe, până la noi alegeri sau până la reîmpărţirea sectoarelor[9].
Procedura judiciară în cadrul judecătoriilor de pace se baza pe principiul competiţiei, adică judecătorul era mijlocitor între părţile aflate în conflict şi lua deciziile bazându-se exclusiv pe datele pe care aceştia i le puneau la dispoziţie. Scopul suprem al judecătoriilor de pace era împăcarea părţilor aflate în conflict.
Judecătoria de pace a fost instituită cu scopul de a judeca mici cazuri penale şi civile. Ca rezultat, în majoritatea judecătoriilor de pace prevalau litigiile civile (Tabelul 11).


Tabelul 11
Numărul dosarelor examinate de judecătoriile de pace
 din districtul de pace Orhei, în anii 1870-1879*

Anii
Numărul total
Inclusiv
Raportul, în %
Dosare
civile
Dosare
penale
Dosare
civile
Dosare
penale
1870
7900
5652
2248
71,5
28,5
1871
10835
7676
3159
70,8
29,2
1872
13978
9254
4724
66,2
33,8
1873
17843
13885
3958
77,8
22,2
1874
19995
16430
3565
82,2
17,8
1875
22465
17955
4510
79,9
20,1
1876
19473
15572
3901
80,0
20,0
1877
12617
9474
3143
75,1
24,9
1878
9814
6603
3211
67,3
32,7
1879
9460
6038
3422
63,8
36,2
În total
144380
108538
35841
75,2
24,8
În %
100,0
75,2
24,8
-
-

* Сборник Бессарабского земства, издаваемый губернской земской управою. 1878. Год восьмой, №. 4. – Кишинев, 1878, с. 35; Вестник Бессарабского земства, издаваемый губернской земской управою. 1882. Год двенадцатый, №. 1-2. – Кишинев, 1882, с. 19.

Datele din Tabelul 11 denotă că în perioada cercetată litigiile civile examinate în judecătoriile de pace ale districtului de pace Orhei constituiau 75,2%, iar cele penale – 24,8%, cu o anumită tendinţă de creştere a acestora din urmă, în special din 1875. Fiecare judecător de pace examina săptămânal, în afară de zilele de odihnă şi în care participa la şedinţele congreselor, cca 10 dosare[10].
Judecătorii de pace au fost instituite în toate judeţe şi oraşele din Basarabia. Judeţul, împreună cu satele şi oraşele de pe teritoriul său, constituiau un district de pace, care, la rândul său, se împărţea în sectoare, în care procedura judiciară era efectuată de un judecător de pace de sector. În district activa un judecător de pace de district sau un judecător de pace de onoare. Regulamentul din 1867 prevedea că în unele localităţi puteau activa şi judecători de pace suplimentari[11].
În postul de judecător de pace puteau fi aleşi persoane cu vârstă mai mare de 25 de ani, care aveau studii superioare sau medii sau o practică în domeniu de cel puţin 3 ani şi o avere mobiliară sau imobiliară: nu mai puţin de 400 desetine de pământ sau altă avere imobiliară în valoare de cel puţin 15 mii rub., iar în oraşe – o avere imobiliară, apreciată pentru încasarea impozitului, de cel puţin 3 mii rub., iar pentru capitală – de cel puţin 6 mii ruble.[12]
Postul de judecător de pace era electiv. Judecătorii se alegeau la adunările de zemstve judeţene. În cazul în care la şedinţă erau prezenţi mai puţin de 12 membri, judecătorii de pace erau aleşi la adunările de zemstvă guberniale[13]. Era cunoscută şi procedura de alegere a judecătorilor. Cu 3 luni înainte de alegeri, mareşalul judeţean al nobilimii alcătuia lista candidaţilor, pe fiecare district în parte, consultându-se cu primarul oraşului şi cu judecătorul de pace local. În liste erau introduşi toţi judecătorii de pace existenţi şi toate celelalte persoane care aveau dreptul să ocupe acest post. După aceasta lista era prezentată guvernatorului Basarabiei şi cu 2 luni înainte de alegeri era publicată în presă. Persoanele care în timpul alegerilor au obţinut cel mai mare număr de voturi erau considerate alese. În cazul în care nici un candidat la postul de judecător de pace nu a câțtigat numarul necesar de voturi, alegerile erau repetate. Persoanele alese depuneau jurământul, după care erau admise la exercitarea funcţiilor. Lista persoanelor alese în postul de judecător de pace era prezentată de preşedintele adunării de zemstvă pentru confirmare în Primul departament al Senatului Guvernant[14].
După finisarea alegerilor, judecătorii împărţeau sectoarele între judecătorii de pace de sector; alegeau din rândurile lor un preşedinte al congresului de pace; stabileau, de comun acord, rândul pentru suplinirea postului de judecători de pace de sector[15].
Când intrau în exerciţiul funcţiunii, judecătorii de pace primeau câte un lanţ de aur cu înfăţişarea stemei, pe care o atârnau la gât în timpul judecăţii, şi câte o ştampilă specială[16].
În lipsa temporară a judecătorului de pace, la decizia congresului judecătorilor de pace, funcţiile acestuia erau delegate judecătorului de pace de onoare. Judecătorul de pace, în timpul aflării sale în circumscripţia de pace, era obligat să examineze dosarele în cazul în care ambele părţi au apelat la serviciile lui. Din acest considerent, jurisdicţia dosarelor, care urmau a fi examinate, era mult mai largă decât a judecătorilor de sector şi, de fapt, se extindea pe întreg teritoriul districtului. Judecătorul de pace de onoare examina dosarele în baza aceloraşi principii ca şi judecătorii de pace de sector, iar persoanele care s-au adresat în judecată faţă de judecătorul de pace de onoare nu erau în drept să conteste deciziile acestuia şi să se adreseze altui judecător de pace. Judecătorii de pace de onoare, spre deosebire de cei de sector, nu erau remuneraţi, puteau ocupa posturi în instituţii de sat şi obşteşti (în afară de postul de procuror şi de funcţionar local din instituţiile de stat şi din poliţie), nu erau impuşi să locuiască în districtul unde au fost aleşi etc.[17]
Supravegherea directă asupra activităţii judecătorilor de pace îi revenea congresului de pace de district, iar supravegherea supremă a activităţii tuturor judecătorilor de pace – departamentelor de casaţie ale Senatului Guvernant, în persoana ministrului de Justiţie[18].


[1] ANRM, F. 3, inv. 2, d. 652, f. 43; ПСЗРИ. Собр. II , т. XLIV, отд. первое, 1869, №46950. – СПб., 1873, с. 309.
[2] Высочайше утвержденное 19 октября 1865 года положение о введении в действие Судебных уставов 20 ноября 1864. Устав гражданского судопроизводства с позднейшими узаконениями, законодательными мотивами и разъяснениями по решениям гражданского кассационного департамента, Общего собрания и Соединенного присутствия Первого и Кассационного департаментов Правительствующего сената и Циркулярами министра юстиции. Систематический сборник / Сост. В.Гордон. – СПб., 1901, с. 869-873.
[3] ПСЗРИ. Собр. II, т. XLIV, отд. второе, 1869, №.47617. – СПб., 1873, с. 238-239.
[4] А.Т. Чебан. Политико-правовая мысль Молдавии второй половины XIX – нач. XX вв. – Кишинев, 1980, с. 8.
[5] БОВ, 1870, 15 августа; L.Chrtoacă, V.Coptileţ. Unele aspecte comparative ale evoluţiei sistemului judecătoresc din Basarabia în sec. al XIX-lea. – În: Funcţionarea instituţiilor democratice în statul de drept. Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale. 12-26 ianuarie 2003. – Chişinău, 2003, p. 607.
[6] БОВ, 1870, 15 августа.
[7] Zinaida Lupaşcu. Instituţiile politice şi cele juridice din Basarabia (1812-1817). – Chişinău, 2004, p. 63.
[8] БГВ, 1878, 18 октября; Mihai Taşcă. Particularităţile aplicării dreptului local în judeţele Ismail şi Cetatea Albă (Akkerman) în perioada anexării Basarabiei la Imperiul Rus. – În: Revista Naţională de Drept (Chişinău), 2005, nr. 5, p. 59.
[9] ПСЗРИ. Собр. II , т. LIII, отд. второе, 1878, №58863. – СПб., 1880, с. 162-163.
[10] Сборник Бессарабского земства, издаваемый губернской земской управою. 1874. Год четвертый, №. 3. – Кишинев, 1874, с. 28.
[11] Elena Aramă. Istoria dreptului românesc. – Chişinău, 1995, p. 123; A.Cuzneţov. Influenţa reformelor din 1864, înfăptuite în Imperiul Rus, asupra dreptului procesual penal din Basarabia. – În: Revista Naţională de Drept (Chişinău), 2004, nr. 5, p. 49.
[12] Сборник Бессарабского земства, издаваемый губернской земской управою. 1874. Год четвертый, №. 5. – Кишинев, 1874, с. 61; A.Cuzneţov. Op. cit., p. 50.
[13] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 8041, f. 72-73.
[14] Ibidem, f. 80; БОВ, 1870, 31 января, 31 января, 7 февраля, 7 марта; Сборник Бессарабского земства, издаваемый губернской земской управою. 1876. Год шестой, №. 5. – Кишинев, 1876, с. 146.
[15] БОВ, 1870, 7 января, 14 января, 21 января, 28 января, 7 февраля; Учреждение судебных установлений. Российское законодательство X-XX веков. Т. VIII. Судебная реформа. – М., 1991, с. 36.
[16] Судебные уставы императора Александра II с комментариями и разъяс-нениями. Учреждение судебных установлений. – СПб., 1884, с. 9.
[17] Учреждение судебных установлений. Российское законодательство X-XX веков. Т. VIII. Судебная реформа. – М., 1991, с. 37.
[18] L.Chrtoacă, V.Coptileţ. Op. cit., p. 607.