MĂNĂSTIRE ÎNCHINATĂ (преклоненныe святым местам на Востоке монастыри) | Muzeul din inima mea |

MĂNĂSTIRE ÎNCHINATĂ (преклоненныe святым местам на Востоке монастыри)MĂNĂSTIRE ÎNCHINATĂ (преклоненныe святым местам на Востоке монастыри) – mănăstirile din Principatele Române şi Basarabia, care aparţineau locurilor sfinte din Orient[1].
Istoria mănăstirilor închinate din Ţările Române este destul de veche. Încă din cele mai vechi timpuri, domnii Moldovei şi Ţării Româneşti, boierii, precum şi patrioţii moldoveni ridicau mănăstiri şi le înzestrau cu moşii din cele mai bune. Din sec. al XV-lea a intrat în obişnuinţă de a încredinţa supravegherea unor din aceste mănăstiri obştilor monahale greceşti din Răsărit. Aceste mănăstiri se numeau mănăstiri închinate. Închinarea mănăstirilor locurilor sfinte din Ierusalim şi Grecia a fost chemată de încrederea mult mai mare pe care o aveau fondatorii mănăstirilor şi proprietarii de moşii faţă de clerul grecesc decât de cel local, care nu totdeauna îndeplinea voinţa lor şi care ceda cu mult după nivelul de instruire faţă de cel grecesc. Închinând mănăstiri, aceştia credeau că voinţa lor va fi îndeplinită întocmai. De regulă, pentru ca obştile monahale greceşti, cărora erau închinate mănăstirile, să fie mai cointeresate, donatorii le acordau dreptul de a se folosi de soldul venitului de pe moşiile testamentare, pentru acoperirea cheltuielilor legate de necesităţile mănăstirilor închinate locale şi a cheltuielilor pentru întreţinerea şcolilor, spitalelor, orfelinatelor de pe lângă mănăstiri, acordarea indemnizaţiilor săracilor şi pentru alte măsuri de binefacere din acele localităţi unde se aflau mănăstirile[2].
După anexarea în 1812 a teritoriului dintre Prut şi Nistru la Imperiul Rus, autorităţile imperiale au pus în discuţie problema mănăstirilor închinate din Basarabia. Pe teritoriul nou-anexat doar mănăstirea Căpriana era închinată mănăstirii Zograf de pe Sfântul Munte Athos, în schimb erau destul de multe moşii care aparţineau mănăstirilor răsăritene. În sec. al XIX-lea mănăstirilor greceşti le aparţineau în Basarabia 138 moşii, cu o suprafaţă de 229202,89 desetine de pământ, iar mănăstirilor din Moldova – 35 moşii, cu o suprafaţă de 56089,76 desetine de pământ. În total, mănăstirilor de peste hotare le aparţineau în Basarabia 173 moşii, cu o suprafaţă de 285287,65 desetine de pământ, inclusiv: 122458,32 desetine de pământ arabil, 39664,26 – desetine de păduri, 11412,60 desetine aparţineau ţăranilor, 3647,20 aparţineau bisericii şi 5395,24 desetine de pârloagă[3].
Tratatul de pace de la Bucureşti din 16(28) mai 1812 nu făcea referinţă la pământurile închinate şi la dreptul mănăstirilor de peste hotare asupra acestor moşii. Ca rezultat, în baza articolului 7 al Tratatului de la Bucureşti, care dădea dreptul turcilor şi cetăţenilor altor state, ce vor manifesta dorinţa de a trece din Basarabia în posesiunile otomane, de a vinde averea şi pământul, unii egumeni au început să vândă şi să schimbe aceste moşii. Împotriva acestor măsuri s-a pronunţat mitropolitul Eparhiei de Chişinău Gavriil Bănulescu-Bodoni, care dovedea că ei nu au dreptul să vândă proprietăţile mănăstireşti şi propunea să fie stabilit un control riguros în ce priveşte administrarea acestor proprietăţi din partea puterii eparhiale locale, iar o parte din venituri să fie alocate pentru necesităţi de binefacere şi culturale[4].
Dar, propunerile mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni nu au fot sprijinite de Administraţia imperială. În reglementarea diferitelor probleme în Basarabia, Curtea de la Sankt Petersburg se conducea de prevederile Tratatului de la Bucureşti. Ca rezultat, în martie 1817 a urmat o dispoziţie imperială care acorda drept juridic mănăstirilor de peste hotare asupra proprietăţilor mănăstireşti din Basarabia: dreptul de a schimba averea imobiliară a mănăstirilor închinate în baza articolului 7 al Tratatului de la Bucureşti; schimbul de proprietăţi se efectua cu acordul şi confirmarea administraţiei eparhiale din Basarabia, în a cărei subordine se aflau aceste mănăstiri. Acest drept a fost confirmat în decembrie 1846, printr-o nouă dispoziţie imperială[5].
În anii ’50 administraţia ecleziastică şi cea civilă din Basarabia s-au adresat de mai multe ori Sfântului Sinod şi Ministerului de Interne cu rugămintea de a introduce un control din partea administraţiei eparhiale şi a celei civile în treburile administrării averilor mănăstirilor închinate. Dar şi de data aceasta fără rezultat.
Doar după secularizarea, în 1864, în România a moşiilor mănăstireşti (atât a celor răsăritene, cât şi a celor moldoveneşti), Administraţia imperială rusă a hotărât să scoată moşiile din Basarabia care aparţineau mănăstirilor din Moldova de sub administrarea nemijlocită a acestor mănăstiri. La 15 mai 1864 a urmat decizia Comitetului de Miniştri, potrivit căreia Administraţia regională din Basarabia urma să scoată la licitaţie toate moşiile mănăstireşti subordonate Moldovei, în prezenţa împuterniciţilor din partea mănăstirilor. Ca rezultat, în urma noului sistem de administrare a moşiilor mănăstireşti, veniturile s-au dublat, iar cheltuielile pentru administrarea moşiilor, comparativ cu cele trecute, erau minimale[6].
Cât priveşte moşiile care aparţineau mănăstirilor răsăritene greceşti, sistemul de administrare a rămas neschimbat: administrau împuterniciţii din partea mănăstirilor; moşiile erau date în arendă la preţuri joase; arendaşii distrugeau pădurile etc. Toate acestea impuneau adoptarea anumitor măsuri din partea guvernului, care ar proteja moşiile de distrugerea lor ulterioară. Ca rezultat, la 9 martie 1873 este adoptată dispoziţia Comitetului de Miniştri prin care averea imobiliară şi pădurile din Basarabia, care aparţineau locurilor sfinte şi mănăstirilor din Răsărit, mănăstirilor închinate din Moldova şi celor din Basarabia, precum şi proprietăţile ce aparţineau bisericilor şi mănăstirilor din Moldova, au fost date în administrare Ministerului Proprietăţilor de Stat, cu păstrarea dreptului de proprietate asupra acestor moşii acordat de administraţia rusă acestor mănăstiri şi biserici. Administrarea veniturilor mănăstireşti şi bisericeşti era subordonată Ministerului de Interne, iar cheltuielile pentru administrarea moşiilor au fost puse pe socoteala veniturilor. Mănăstirile şi bisericile de peste hotare urmau să dispună de documente care ar confirma dreptul lor de proprietate[7]. La 21 noiembrie 1873 a fost adoptată dispoziţia Comitetului de Miniştri care stabilea modalitatea de administrare a moşiilor mănăstireşti primite în administrarea statului[8].
Datele privind numărul mănăstirilor închinate, numărul de familii din cadrul acestor mănăstiri, suprafaţa de pământ aflată în proprietatea mănăstirilor închinate din Basarabia, la mijlocul anilor ’70 ai sec. al XIX-lea, sunt sistematizate în Tabelul 17.


Tabelul 17
Numărul mănăstirilor închinate, numărul de familii din cadrul
mănăstirilor, suprafaţa totală de pământ aflată în proprietatea
mănăstirilor închinate din Basarabia în anul 1876*

Judeţele
Numărul total de moşii
Numărul total de familii
Numărul total de desetine
în moşii
Numărul desetinelor repartizate:
ţăranilor
sub păduri
Hotin
12
2830
23806
13421
3773
Soroca
37
4594
73117
33368
3799
Iaşi
23
2439
43350
19461
2162
Orhei
21
2550
34364
14609
4306
Chişinău
23
3419
47572
18653
16886
Bender
2
71
4225
304
1089
Akkerman
2
304
6156
2080
644
În total
120
16207
232590
101896
32659

* AISR, F. 398, inv. 41, d. 13498, f. 2.


[1] Despre istoria mănăstirilor închinate a se vedea mai detaliat: А.ГСтадницкий. Гавриил Бэнулеску-Бодони – экзарх Молдо-Влахийский (1808-1812) и Митрополит Кишиневский (1813-1812). – Кишинев, 1894, с. 194-242; Арсений, епископ Псковский. Исследование и монография по истории Молдавской церкви. – СПб., 1904, с. 220-229; Д.В. Щеглов. О монастырских имениях в Бессарабии, принадлежащих заграничным восточным монастырям. – În: КЕВ, 1990, №4-7; Материалы, собранные гласным бессарабского губернского земства Митрофаном Васильевичем Пуришкевичем о землях, находящихся в Бессарабской губернии, именуемых принадлежащими опеке над имениями госпиталя св. Спиридона в Яссах. Ч. I. – Кишинев, 1910.
[2] И.М. Пархомович. Несколько данных об имениях в Бессарабии, именую-щихся преклоненными святым местам на Востоке. – În: ТБЦИАO. VII-й выпуск, юбилейный. 1812-1912. – Кишинев, 1912, с. 216-217.
[3] Ibidem, p. 219-220.
[4] Материалы, собранные гласным бессарабского губернского земства Митрофаном Васильевичем Пуришкевичем о землях, находящихся в Бессарабской губернии, именующихся преклоненными святым местам на Востоке. Ч. II. – Кишинев, 1910, c. 388-418.
[5] Ibidem, p. 558-559.
[6] I.M. Parhomovici. Op. cit., p. 222.
[7] AISR, F. 398, inv. 41, d. 13498, f. 1.
[8] I.M. Parhomovici. Op. cit., p. 224.