CONSILIUL REGIONAL AL BASARABIEI (Бессарабский Областной Совет) | Muzeul din inima mea |

CONSILIUL REGIONAL AL BASARABIEI (Бессарабский Областной Совет)

CONSILIUL REGIONAL AL BASARABIEI (Бессарабский Областной Совет) – Consiliu instituit în baza Regulamentului privind administrarea Basarabiei din 29 februarie 1828, ca parte componentă a Administraţiei Regionale, în locul Consiliului Suprem al Basarabiei.
Consiliul Regional era alcătuit din opt membri: guvernatorul, viceguvernatorul, mareşalul regional al nobilimii, preşedinţii tribunalelor regionale şi doi membri permanenţi numiţi de Senat. Preşedinte al Consiliului regional era guvernatorul-general[1].
Consiliul Regional avea următoarele competenţe:
       alcătuirea devizului de cheltuieli al regiunii;
       gestionarea mijloacelor financiare ale regiunii;
       stabilirea prestaţiilor la care era impusă populaţia regiunii;
       dobândirea mijloacelor băneşti pentru ameliorarea bunăstării populaţiei, industriei şi agriculturii;
       construcţia şi repararea drumurilor;
       construcţia clădirilor în mediul urban;
       prevenirea abuzurilor care puteau avea loc în regiune;
       stabilirea prestaţiilor pentru întreţinerea drumurilor;
       supravegherea veniturilor şi cheltuielilor din regiune;
       aprovizionarea oraşelor cu pâine în caz de secetă[2].
Spre deosebire de Consiliul Suprem al Basarabiei care era instanţa supremă, Consiliul Regional nu avea prerogative judecătoreşti şi nici dreptul de iniţiativă legislativă. El examina doar chestiuni înaintate de guvernatorul-general, guvernator, Administraţia regională şi mareşalul regional al nobilimii. Deciziile erau adoptate cu o majoritate de voturi. Votul preşedintelui era hotărâtor. Deciziile care nu necesitau aprobarea instanţelor superioare erau confirmate de guvernator şi deveneau executorii. Guvernatorul-general avea dreptul de a anula deciziile Consiliului Regional. Deciziile primite de Consiliul Regional cu caracter de completare a regulamentelor existente urmau a fi aprobate şi de ministerele de resort din Rusia.
Consiliul Regional al Basarabiei se convoca la şedinţe ordinare de două ori în an: în lunile mai şi noiembrie, dar se putea convoca şi la şedinţe extraordinare, la cererea guvernatorului general sau a guvernatorului, în cazul absenţei guvernatorului-general. Regulamentul prevedea ca problemele urgente să fie soluţionate timp de o lună[3].
Ulterior, în activitatea Consiliului Regional al Basarabiei au intervenit anumite schimbări. În noiembrie 1834, P.I. Fiodorov înştiinţează Consiliul Regional al Basarabiei că în legătură cu instituirea la 7 august 1834 a Departamentului Asistenţei Publice din Basarabia şi cu alte chestiuni ce necesită o soluţionare urgentă, după finisarea recensământului fiscal, activitatea Consiliului Regional nu se mai încadrează în limita §48 al Regulamentului din 27 februarie 1828, dar necesită o activitate permanentă. Ca rezultat, P.I. Fiodorov cere ca Consiliul Regional să-şi deschidă şedinţe permanente, să dispună instituirea unei cancelarii şi aprobarea statelor de funcţii ale acestei Cancelarii pentru a fi confirmată de guvernatorul general. În calitate de şef al Cancelariei, P.I. Fiodorov l-a numit pe expeditorul Administraţiei Regionale Kolodniţki. În componenţa Consiliului Regional intrau: mareşalul regional al nobilimii Dimitriu, viceguvernatorul Climşa, preşedinţii tribunalelor Civil şi Penal – Reva și Kurdanovski şi membrii permanenţi – Simonov şi Sadunov, ultimul numit în martie 1834 în locul lui Ianovici. Este cert faptul că M.S. Voronţov nu a venit la Chişinău nici în 1834, nici în anii următori pentru a prezida şedinţele Consiliului Regional, dar i-a acordat acest drept pentru totdeauna lui P.I. Fiodorov. La şedinţe nu participau nici membrii permanenţi, sub pretextul că sunt bolnavi sau din alte cauze; aceştia preferau să trăiască în Odesa[4].
Componenţa Consiliului Regional al Basarabiei în anii 1828-1858 poate fi urmărită din schema de mai jos.

Componenţa Consiliului Regional al Basarabiei (1828-1858)[5]
Preşedinte – guvernatorul general
Membri: guvernatorul, viceguvernatorul, mareşalul regional al nobilimii, preşedinţii tribunalelor civile şi penale şi doi membri permanenţi.
Membri permanenţi:
Simonov       1828-1837
Suşkov          1828-1829
Ianovici        1829-1834
Sigunov        1834-1842
Vald              1841-1844
Taranciuk     1844-1854
Kolomiiţov   1854-1855
Arşenevski    1855-1858
Secretari: Kolodniţki, Semigradov, Sokonovski.

Consiliului Regional al Basarabiei a existat până la 22 noiembrie 1873, când ministrul de interne înaintează în Senatul Guvernant raportul despre lichidarea acestei instituţii regionale şi transformarea regiunii în gubernie rusească, propunere susţinută de Consiliul de Stat al Rusiei şi aprobată la 7 decembrie 1873 de împăratul Alexandru al II-lea[6].


[1] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1197, f. 5 verso.
[2] Ibidem, f. 8-8 verso.
[3] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1197, f. 8 verso-9.
[4] А.Накко. Бессарабская область в историческом, экономическом и статис-тическом отношении (рукопись). – Кишинев, 1879, c. 159-159 verso.
[5] Valentin Tomuleţ. Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828). – Chişinău, 2007, Vol. II, p. 320-321, 323-324.
[6] ПСЗРИ. Собр. II, т . XLVIII, отд. второе, 1873, №52721. – СПб., 1876, с. 370.