CERTIFICAT COMERCIAL (торговое свидетельство) | Muzeul din inima mea |

CERTIFICAT COMERCIAL (торговое свидетельство)CERTIFICAT COMERCIAL (торговое свидетельство) – document care acorda dreptul de a exporta mărfuri din Principatul Moldova şi din Ţara Românească în ţările din Europa şi în guberniile ucrainene şi ruse, eliberat la dispoziţia preşedinţilor Divanelor Moldovei şi Ţării Româneşti senatorilor S.S. Kuşnikov şi V.I. Krasno-Milaşevici de către Divanul Moldovei în timpul războiului ruso-turc din anii 1806-1812. Aceste documente conţin informaţii valoroase despre volumul şi structura comerţului, legăturile pieţei moldoveneşti cu pieţele europene, căile comerciale, sistemul vamal etc. Ele conţin şi informaţii preţioase despre dezvoltarea diferitelor ramuri economice – agricultura, creşterea animalelor şi meşteşugăritul. În certificatele comerciale era indicat locul de reşedinţă al negustorului, cantitatea mărfii exportate, locul de unde marfa a fost procurată şi locul de destinaţie a acesteia[1].
Prin eliberarea certificatelor comerciale se urmărea scopul de a reorienta comerţul românesc de la pieţele tradiţionale europene spre piaţa internă rusă şi de a asigura necesităţile mereu crescânde ale armatei ruse de ocupaţie şi guberniile limitrofe cu produse agricole. S.S. Kuşnikov, într-un raport din 16 ianuarie 1810 adresat comandantului suprem al armatei ruse cneazului P.I. Bagration, scria: „…pe parcursul anului trecut, în baza cererilor înaintate, eu am eliberat locuitorilor de aici aproape 600 de certificate, în majoritate pentru Rusia”[2].
Despre măsurile întreprinse de senatorii ruşi V.I. Krasno-Milaşe-vici şi S.S. Kuşnikov în vederea încercărilor de a reorienta comerţul românesc de la pieţele tradiţionale europene şi de a-l extinde spre guberniile interne ruse fac dovadă datele paşapoartelor şi ale cer­tificatelor comerciale eliberate de Divanul Moldovei în anii 1808-1812, elucidate în Tabelul 13.


Tabelul 13
Numărul de certificate comerciale cu dreptul de export
al mărfurilor din Moldova în Rusia eliberate între anii 1808-1812*

Anii
Numărul total de certificate comerciale
Raportul,
în %, faţă
 de 1808
Inclusiv în
guberniile ucrainene
Raportul,
în %
1808
  94
100,0
  64
68,1
1809
144
153,2
110
73,4
1810
196
208,5
140
71,4
1811
283
301,1
172
60,8
În total
973
-
636
65,4

* Tabelul a fost alcătuit în baza analizei datelor paşapoartelor şi ale certificatelor comerciale pe anii 1808-1812 (ANRM, F.1, inv.1, d. 63, 618, 1318, 2268, 3263, 3264, 3265, 4259 passim).

Datele Tabelului 13, deşi atestă o creştere considerabilă a numărului de paşapoarte şi de certificate comerciale eliberate de Divanul Moldovei pentru exportul mărfurilor în Rusia, totuşi nu demonstrează vădit reorientarea comerţului moldovenesc de la pieţele tradiţionale europene spre piaţa internă rusă. Pentru a elucida tabloul veridic al comerţului şi al tendinţelor de reorientare a exportului moldovenesc, este necesar a compara numărul total de paşapoarte şi certificate comerciale eliberate de Divanul Moldovei cu numărul de paşapoarte şi certificate comerciale eliberate cu dreptul de a exporta mărfuri în
Rusia. Analiza acestor date denotă că în 1809 din 605 paşapoarte şi certificate comerciale doar 144 (23,8%) au fost eliberate pentru exportul mărfurilor în Rusia, în 1811 din 632 doar 283 (44,8%), iar în 1812 din 741 doar 265 (35,8%)[3]. Prin urmare, nu putem vorbi despre o reorientare a comerţului moldovenesc spre pieţele ucrainene şi ruse, ci doar despre o extindere a legăturilor comerciale ale Moldovei cu guberniile interne ruse şi ucrainene.
Cu atât mai mult urmează să ţinem cont de faptul că, în condiţiile când Moldova era ocupată de armatele ruse, iar în Divanul Moldovei funcţia de preşedinte o deţinea consulul rus, o parte considerabilă a activităţii comerciale era îndreptată în vederea satisfacerii cerinţelor armatei ruse şi apărării intereselor economice şi politice ale Rusiei.
În acest caz, deşi de o reorientare a comerţului moldovenesc spre piaţa internă rusă nu poate fi vorba, extinderea relaţiilor comerciale ale Moldovei cu guberniile interne ruse au mărit numărul negustorilor implicaţi în aceste relaţii. Dar, încercările nereuşite de reorientare a comerţului moldovenesc spre pieţele ucrainene şi ruse[4], întreprinse de senatorii ruşi, au avut semnificaţia lor. Ele au deschis negustorilor alogeni – evrei, greci, armeni etc., destul de receptivi la diverse forme şi căi de îmbogăţire, noi pieţe de desfacere a mărfurilor şi noi surse de acumulare a capitalului comercial.
După anexarea Basarabiei la Rusia, Administraţia imperială a folosit această practică a certificatelor comerciale şi în relaţiile comerciale ale Basarabiei cu guberniile interne ruse.
Necesitatea introducerii certificatelor comerciale în efectuarea tranzacţiilor comerciale cu guberniile ucrainene şi ruse a fost legată de particularităţile politicii comercial-vamale a ţarismului în primii ani după anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, de separarea provinciei, până la 1 ianuarie 1831, de piaţa internă rusă prin cordonul sanitaro-vamal de la Nistru. Pentru a reglementa relaţiile comerciale ale Basa­rabiei cu guberniile ucrainene şi ruse, toate actele comerciale legislative, adoptate până atunci atât de organele imperiale, cât şi de cele regionale, au fost generalizate în decizia Comitetului de Miniştri din 28 noiembrie 1816, ce constituie o etapă importantă în dezvoltarea relaţiilor comerciale între Basarabia şi guberniile ruse şi în integrarea regiunii în sistemul pieţei interne ruse. Decizia Comitetului de Miniştri era alcătuită din 5 articole. Primele 4 articole prevedeau măsurile în baza cărora urma să se efectueze comerţul exterior. În Basarabia nu era permis importul mărfurilor interzise de tariful vamal din 1816, iar în cazul în care acestea pătrundeau totuşi pe piaţa basarabeană, era aplicat regulamentul despre confiscare. Până la constituirea vămilor permanente la hotarul de apus al Basarabiei (în 1817) şi până la încasarea veniturilor vamale din Basarabia de instituţiile de resort imperiale urma „să fie percepută, la hotarele ruseşti (la Nistru – V.T.) de la toate mărfurile străine, permise pentru import potrivit prevede­rilor tarifului din 1816, taxa vamală, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legislaţiei comerciale ruse”[5]. Negustorii primeau certificate comerciale şi recipise în care se fixa cantitatea şi calitatea mărfii, data când marfa a fost adusă, calea – terestră sau maritimă, persoana care a declarat marfa şi taxa vamală la care marfa a fost supusă. Negustorilor, care transportau mărfurile pe cale de tranzit prin Basarabia în Rusia, li se restituia taxa vamală percepută la vămile şi posturile vamale de la Prut şi Dunăre, în baza aceloraşi principii „...cum aceasta se efectuează cu mărfurile importate din Finlanda”[6].
Importul diferitelor mărfuri străine din Basarabia în Rusia permise de tariful vamal se efectua pe cale terestră doar prin vama principală de la Dubăsari, care era înzestrată cu un număr necesar de funcţionari, registre vamale şi ştampile, iar importul şi exportul pe cale maritimă – doar prin vama principală din Odesa[7].
Ultimul articol reglementa relaţiile comerciale dintre Basarabia şi guberniile interne ruse. Potrivit acestui articol, toate mărfurile care erau produse în Basarabia erau permise pentru a fi exportate în guberniile interne prin toate vămile şi posturile vamale aflate la hotarul dintre Rusia şi Basarabia, în baza certificatelor comerciale eliberate de Administraţia regională ce urmau să confirme provenienţa autohtonă a acestor mărfuri[8]. Cât priveşte mărfurile interzise deja importate din Basarabia în Odesa şi în vămile şi posturile vamale de la Nistru, apoi, pornind de la faptul că importul a fost interzis nu la insistenţa organelor civile din Basarabia şi nici a negustorilor, acestea nu erau confiscate, dar în timp de 4 luni, începând de la data depistării lor, acestea au fost permise pentru a fi scoase din guberniile ruse şi transportate sub supraveghere riguroasă în Basarabia, iar din Basarabia şi Odesa – peste hotare. Şi numai în cazul în care acest termen nu era respectat mărfurile urmau a fi confiscate[9].
Despre această măsură au fost înştiinţaţi negustorii şi industriaşii, care pentru exportul mărfurilor basarabene în Rusia trebuiau să dispună de certificate comerciale pe care le puteau primi de la ispravnic sau poliţia orăşenească, în baza cărora Departamentul II al Guvernului Regional elibera un nou certificat comercial ce permitea exportul mărfurilor peste Nistru[10]. La insistenţa lui A.N. Bahmetev, poliţiştii erau obligaţi să indice de la cine concret au fost cumpărate mărfurile, din ce localitate şi care anume mărfuri – informație de a cărei veridicitate urmau să se convingă personal la faţa locului. Pe viitor, Departamentul II elibera certificate comerciale doar în baza unor decizii speciale[11].
La 27 iulie 1816, Departamentul comerţului exterior, printr-o dispoziţie adresată şefului Districtului vamal Dubăsari, cerea ca toate mărfurile importate din Basarabia, în baza certificatelor comerciale puse la dispoziţie de Administraţia regională, să fie permise fără plata taxei vamale prin toate vămile şi posturile vamale ale districtului vamal Dubăsari, în urma dispoziţiei acestuia[12]. Mărfurile importate în Rusia pe cale de tranzit prin Basarabia erau supuse la hotarele de apus unei taxe vamale potrivit tarifului din 1816 şi erau însoţite de un certificat comercial care, fiind prezentat la vămile şi posturile vamale de la Nistru, scutea marfa de o nouă taxă vamală. Importul mărfurilor străine, aprobat de tariful din 1816, era permis în Basarabia cu încasarea taxei vamale – „vamei” ce constituia 3% ad valorem; însă, în cazul în care mărfurile erau importate ulterior în guberniile ruse, la trecerea lor peste Nistru pe cale terestră, prin vama de la Dubăsari, iar pe cale maritimă – prin cea de la Odesa se încasa o taxă vamală potrivit tarifului, iar „vama” era restituită[13].
La 2 aprilie 1817 Departamentul II al Guvernului Regional a discutat dispoziţia din 14 martie a lui A.N. Bahmetev privitor la obiecţiile făcute de şeful Districtului vamal Dubăsari Iuşnvevski cu referire la încălcările pe care le fac evreii exportând mărfuri din Basarabia. Pentru înlăturarea acestor încălcări, Departamentul a decis:
1.   Pentru exportul mărfurilor basarabene în guberniile interne ruse negustorii urmează să dispună de certificate comerciale eliberate de ispravnici sau de poliţia orăşenească locală – în baza cărora vor putea primi de la Departamentul II alte certificate ce le-ar permite să exporte mărfurile prin vămile de la Nistru.
2.   În certificatele eliberate de organele de poliţie urma să se indice de la cine a fost cumpărată marfa, din ce localitate, care anume produse au fost cumpărate, iar poliţia să se convingă la faţa locului despre aceasta.
3.   Certificatele comerciale urmau să fie înmânate în Departamentul II sub semnătura persoanelor responsabile, despre care fapt
i se raporta concomitent rezidentului plenipotenţiar al Basarabiei A.N. Bah­metev[14].
La 6 aprilie 1817, măsurile de rigoare au fost aduse la cunoştinţă, prin dispoziţia Departamentului II al Guvernului Regional, organelor locale[15], care urmau să le respecte.
În urma cererii negustorilor basarabeni care comercializau mărfuri străine şi care n-au dovedit să treacă peste hotare mărfurile interzise de tariful vamal din 1816, la 1 iulie 1817, în conformitate cu dispoziţia lui A.N. Bahmetev, termenul pentru exportul acestor mărfuri înapoi peste hotare a fost prelungit cu încă două luni – până la 1 septembrie 1817[16]. La 8 iulie 1817, cu o cerere similară de a fi prelungit acest termen cu încă o lună s-a adresat către A.N. Bahmetev societatea negustorilor armeni din Chişinău, argumentând că „…numai în aşa termen ei vor dovedi să treacă de aici mărfurile turceşti interzise de tarif”[17].
Însă, negustorii nu întotdeauna îndeplineau cu stricteţe dispoziţiile guvernului. Astfel, la 16 septembrie 1817 ispravnicul de Codreni raporta Departamentului II al Guvernului Regional că, deoarece după expirarea termenului stabilit – 1 septembrie – pentru transportarea mărfurilor interzise peste hotare negustorii nu manifestă străduinţa de a-şi transporta mărfurile interzise exportului, a interzis realizarea lor în localitatea Leova[18].
În pofida faptului că decizia Consiliului de Miniştri din 28 no­iem­brie 1816 acorda dreptul la exportul liber al mărfurilor basarabene în guberniile interne ruse, prezenţa obligatorie a certificatelor comerciale crea mari obstacole şi prejudicia exportul acestor mărfuri. În demersul înaintat de şeful Districtului vamal Dubăsari Iuşnevski pe numele lui A.N. Bahmetev, acesta semnala că este nemulţumit de abuzurile şi samavolniciile evreilor care „cumpără în cantităţi destul de mari nuci, prune uscate, ceapă şi piei de oaie…, însă nu transportă întreaga cantitate odată, dar în timp diferit şi în mici cantităţi”[19]. Astfel, în lunile octombrie-decembrie 1816 aceştia n-au exportat nici a patra parte din cantitatea de mărfuri fixată în certificate şi transmit aceste certificate altor evrei. Ca rezultat, a urmat dispoziţia lui A.N. Bahmetev din 14 martie 1817 adresată Departamentului II al Guvernului Regional, prin care se cerea ca organele locale să „…elibereze fără plata taxei vamale numai acea cantitate de produse pe care negustorii o au pregătită pentru export”[20], cu stabilirea unui termen de 2 săptămâni, după a cărui expirare certificatele comerciale nu mai erau valabile.
Restricţiile puse în exportul mărfurilor basarabene în Rusia, obligaţia de a prezenta certificate comerciale eliberate nu doar de Departamentul II al Guvernului Regional, dar şi de ispravnici sau poliţia locală creau mari dificultăţii burgheziei comerciale, prejudiciindu-i veniturile.
A.N. Bahmetev scria la 19 septembrie 1817 Departamentului II al Guvernului Regional, având ca temei plângerile negustorilor care comercializau cereale, că „…această măsură, din diferite considerente, este împovărătoare pentru industriaşi, îndeosebi pentru cei ce locuiesc în localităţi îndepărtate de oraşul regional”[21]. Cu atât mai mult că grâul şi alte cereale nu sunt aduse de peste hotare, ci sunt produse de Basarabia şi exportul lor peste Nistru în guberniile ruse, potrivit deciziilor instanţelor superioare, urmează a fi scutit de taxele vamale. A.N. Bahmetev considera că negustorii basarabeni care comercializează cereale urmează să fie susţinuţi de stat, iar exportul acestor mărfuri peste Nistru să fie permis doar în baza certificatelor comerciale eliberate de poliţia orăşenească sau cea judeţeană din localitatea de unde cerealele sunt exportate[22].
Pornind de la numeroasele cereri ale cercurilor comercial-industriale din Basarabia şi având sprijinul rezidentului plenipotenţiar A.N. Bahmetev, Administraţia regională face unele cedări în ce priveşte eliberarea certificatelor comerciale.
La 25 septembrie 1817, Departamentul II discută propunerile lui A.N. Bahmetev în vederea adoptării unor măsuri ce vor eficientiza exportul liber în Odesa al grâului şi al altor produse cerealiere”[23]. În acest scop, Guvernul Regional, pornind de la faptul că grâul şi alte cereale nu sunt importate de peste hotare, dar sunt produse de Basarabia, a decis să fie permis exportul lor peste Nistru în guberniile ruse doar în baza certificatelor comerciale eliberate de poliţia orăşenească sau judeţeană din acele localităţi în care este produsă marfa[24].
La 29 septembrie 1817, Departamentul II al Guvernului Regional anunţă toţi ispravnicii judeţeni ca aceştia să ia măsurile de rigoare privind mărfurile interzise de tariful vamal din 1816: să înregistreze aceste mărfuri şi să le sigileze pentru a fi confiscate[25].
Dar, aceste dispoziţii şi restricţii nu totdeauna erau respectate. În noile circumstanţe, oficialităţile regionale erau nevoite să le aplice din nou. Astfel, după raportul prezentat de şeful Districtului vamal Dubăsari privind încălcările comise la exportul vinului de Basarabia (cazul negustorului evreu Leiba Moişcovici, cu al cărui certificat comercial a exportat vin peste Nistru negustorul grec din Nejin, cu viză de reşedinţă în Criuleni, T.Piper – 550 vedre şi mic-burghezul din Dubăsari H.Zeilinger – 1100 vedre, la care au fost găsite butoaie din Moldova de peste Prut)[26], a urmat decizia din 6 decembrie 1822 a noului rezident plenipotenţiar I.N. Inzov adresată Departamentului II. Iar la 8 decembrie Administraţia Financiară a prescris tuturor organelor de poliţie „…ca acestea, eliberând certificate pentru exportul mărfurilor basarabene, să se convingă preventiv la faţa locului unde se planifică a fi exportat vinul, de la cine a fost el cumpărat şi cine urmează să-l treacă peste Nistru”[27]. Mai mult ca atât. În urma corespondenţei cu ministrul de Interne, contele V.P. Kociubei, privind exportul mărfurilor basarabene în Rusia, permis potrivit deciziei Consiliului de Miniştri din 28 noiembrie 1816, la 16 decembrie 1822 I.N. Inzov a propus Guvernului Regional „…ca, de fiecare dată, certificatele pentru exportul produselor de provenienţă basarabeană să fie eliberate doar cu acordul guvernului”[28].
Ulterior, la 24 ianuarie 1823, Administraţia Financiară, printr-o dispoziţie specială, a adus la cunoştinţă că certificatele eliberate de poliţia orăşenească sau judeţeană trebuie să fie semnate şi de procurorii de ţinut, fapt prin care s-ar confirma suplimentar că produsele sau mărfurile indicate în certificatele comerciale sunt produse sau cumpărate anume aşa cum este indicat în aceste documente[29].
Pentru a înlătura orice abuz ce putea avea loc în exportul mărfurilor basarabene (al prunelor, nucilor, vinului etc.) în Rusia, guvernatorul civil al Basarabiei a propus, la 9 noiembrie 1823, ca certificatele comerciale să fie eliberate de poliţia judeţeană numai după ce persoana care vinde aceste produse va depune jurământ că ele sunt de provenienţă autohtonă, însă nicidecum de ocolaşi[30]. În aşa fel, erau supuşi jurământului nu doar stăpânii produselor, dar şi alte persoane (în caz dacă produsele erau cumpărate de la ele) în prezenţa ispravnicului sau poliţiei şi a preotului care au primit jurământul[31]. La 14 noiembrie 1823 a urmat decizia Administraţiei Financiare de a se lua de la negustorii veniţi din altă parte mărturii despre realizarea concretă a mărfurilor[32].
La 8 decembrie 1823 a urmat o altă dispoziţie, de data aceasta a Administraţiei Financiare, adresată organelor de poliţie, în care acestora li se indica ca mărfurile exportate din Basarabia în Rusia, atât de provenienţă locală, cât şi alte mărfuri, să fie confirmate de procurorii de ţinut[33].
Exportul mărfurilor din Basarabia în guberniile interne ruse era frânat şi de diverşi factori externi. La 8 octombrie 1824, în legătură cu răspândirea ciumei în Principatele Române, şeful serviciului de carantină din Dubăsari a dat dispoziţia să fie interzis exportul în Rusia, prin posturile vamale Parcani şi Maiaki, a mărfurilor care uşor pot fi afectate de ciumă, argumentând că Principatele nu dispun de serviciile sanitare respective[34]. Pentru a evita răspândirea ciumei, organele regionale erau rugate să indice, la eliberarea certificatelor comerciale, punctul de carantină prin care urmează a fi transportată marfa.
La 8 noiembrie 1824 a urmat o nouă dispoziţie a Guvernului Regional adresată organelor locale, potrivit căreia în timpul acordării certificatelor comerciale pentru exportul mărfurilor în Rusia procurorii de ţinut sunt obligaţi să-i impună pe vânzătorii de produse să depună jurământ că mărfurile sunt de provenienţă autohtonă[35]. Prin urmare, prezenţa obligatorie a certificatelor comerciale pentru exportul mărfurilor din Basarabia a constituit un obstacol serios în extinderea relaţiilor comerciale cu guberniile limitrofe şi statele străine, respectiv şi în acumularea capitalului comercial de către burghezia comercială.
Certificatele comerciale sunt depozitate în fondul „Guvernul Regional al Basarabiei” (F.5) şi, parţial, în fondul „Cancelaria guvernatorului Basarabiei” (F.2) a ANRM şi conţin variate informaţii valoroase atât despre exportul mărfurilor basarabene în guberniile interne ruse, cât şi peste hotare. Aceste izvoare reflectă perioada 1817-1830 – de la adoptarea deciziei Comitetului de Miniştri din 28 noiembrie 1816 (ce permitea exportul liber al mărfurilor basarabene peste Nistru) până la suprimarea, la 26 septembrie 1830, a cordonului vamal de la Nistru. În aceste izvoare era indicat locul de reşedinţă al negustorului, de unde şi de la cine a fost cumpărată marfa, caracterul mărfii, cantitatea şi calitatea, greutatea sau mărimea acesteia, vama prin care marfa urma să fie transportată şi locul de destinaţie – fie în guberniile ruse sau peste hotare. Certificatele comerciale conţin un material concret privind numele comerciantului, starea lui socială, iar uneori şi cea etnică, activitatea comercială – operaţiile comerciale efectuate de el pe parcursul anului respectiv. Aceste izvoare conţin şi anumite informaţii despre politica comercială a ţarismului în Basarabia; astfel, la sfârşitul textului erau indicate legile în baza cărora era permis exportul mărfurilor din regiune.
Certificatele comerciale ne dau posibilitatea de a studia nivelul de dezvoltare a forţelor de producţie din Basarabia (în sfera agriculturii, creşterii vitelor, meşteşugăritului etc.), activitatea negustorilor basarabeni, a celor din guberniile ruse şi de peste hotare, căile comerciale şi modalitatea de transportare a mărfurilor, cererea şi oferta la mărfurile basarabene pe piaţa internă rusă etc.
Analiza celor circa 1200 de certificate comerciale, ca surse istorice, eliberate de administraţia regională între anii 1817-1826, ne permite să concluzionăm că în baza lor pot fi studiate nu numai caracterul relaţiilor comerciale ale Basarabiei cu guberniile ruse şi statele vecine, cerinţele pieţei interne ruse la mărfurile basarabene, dar şi nivelul de dezvoltare a celor mai importante ramuri economice din provincie, caracterul marfar al gospodăriilor ţărăneşti şi moşiereşti, modul de antrenare a acestora în relaţiile de piaţă etc.[36]
Un izvor important în studierea dinamicii numerice, a componenţei etnice şi a nivelului de avere a burgheziei comerciale din Chişinău, precum şi a gradului de implicare a acesteia în diferite activităţi comercial-industriale, îl formează datele certificatelor comerciale sau datele despre capitalul comercial declarat, depozitate în fondul „Duma orăşenească din Chişinău” (F.75). El conţine cererile negustorilor pentru a se înscrie în ghildele comerciale, la fel şi copiile certificatelor comerciale eliberate. După aplicarea în Basarabia, începând cu 1 ianuarie 1831, a Regulamentului ghildelor din 26 septembrie 1830, toţi comercianţii – negustorii, mica burghezie şi ţărănimea comercială – erau stratificaţi, asemănător celor din guberniile interne ruse, în ghilde, fiind obligaţi să declare capitalul comercial pentru a fi înscrişi în ghildele comerciale. Cererile depuse de negustori în Duma orăşenească din Chişinău reflectă nu doar categoria ghildei potrivit capitalului comercial declarat, dar conţin şi un material valoros despre componenţa familiei negustorului şi vârsta membrilor ei, apartenenţa etnică (deşi nu totdeauna), despre impozitul fiscal în cazul în care negustorul nu beneficia de privilegii etc. Certificatele comerciale sunt acele documente în baza cărora negustorii făceau comerţul şi achitau taxele vamale. Certificatele comerciale negustoreşti au fost împărţite în trei categorii: certificate comerciale de ghilda întâi, de ghilda a doua şi de ghilda a treia. Certificate comerciale de ghilda întâi deţineau negustorii care dispuneau de un capital comercial ce constituia 50 mii rub., de ghilda a doua – 20 mii rub. şi de ghilda a treia – 8 mii rub. Certificatele comerciale de ghilda întâi şi a doua acordau negustorilor drepturi egale în activitatea comercial-industrială, şi anume: dreptul de a practica comerţul angro intern şi extern cu mărfuri ruseşti şi străine; de a avea în posesie vase comerciale şi de a practica comerţul pe mare şi râuri; de a dispune de magazine, depozite, beciuri pentru depozitarea mărfurilor şi efectuarea comerţului angro; de a avea în proprietate fabrici şi uzine (în afară de cele care produceau rachiu, asupra cărora deţineau monopolul nobilii) cu dreptul de a realiza, cu amănuntul, mărfurile fabricate, fără plata suplimentară a prestaţiilor; de a se ocupa cu transferul de bani în diferite oraşe; dreptul de concesiune; de a încheia contracte etc. Certificatele comerciale de ghilda a treia acordau negustorilor dreptul de a se ocupa cu comerţul cu amănuntul nu numai în oraşul unde negustorul avea viză de reşedinţă, dar şi în judeţ; ei aveau dreptul să vândă mărfuri ruseşti şi mărfuri străine pe care le cumpărau de la negustorii primelor două ghilde, să aibă în proprietate fabrici şi uzine, cârciume, hanuri, să se ocupe cu meşteşugăritul etc. Drepturile şi obligaţiunile de ghildă fixate în certificatul comercial urmau că fie respectate şi îndeplinite cu stricteţe de către negustor[37].
În determinarea dinamicii numerice a burgheziei comerciale din Chişinău un rol important revenea certificatelor comerciale eliberate de Duma orăşenească pentru declararea capitalului comercial. Analiza acestor izvoare, sistematizate în Tabelul 14, scot în evidenţă procesele ce aveau loc în cadrul acestei stări sociale după adoptarea Regulamentului ghildelor din 26 septembrie 1830.
Tabelul 14
Dinamica certificatelor comerciale puse la dispoziţie de
Duma orăşenească din Chişinău burgheziei comerciale
între anii 1831-1855*

Anii
Categoria ghildei
Numărul total
În medie anual
Numărul de
certificate
comerciale
(în %) faţă de 1831-1835
I
II
III
1831-1835
24
133
1569
1726
345
100,0
1836-1840
15
83
1110
1208
242
70,9
1841-1845
58
160
1166
1384
277
80,2
1846-1850
51
192
1151
1394
279
80,8
1851-1855
51
166
1241
1458
292
84,5

* Tabelul a fost alcătuit în baza datelor sistematizate cu privire la certificatele comerciale eliberate burgheziei comerciale de Duma orăşenească din Chişinău în anii 1831-1855 (ANRM, F. 75, inv. 1, d. 474, 526, 528, 576, 619, 674, 753, 810, 888, 906, 1033, 1130, 1157, 1197, 1245, 1307, 1377, 1438, 1575, 1606, 1618, 1625, 1665, 1694, 1722, 1723, 1751, 1755).
Datele Tabelului 14 confirmă că burghezia comercială din Chişinău era constituită în mare parte din negustori de ghilda a treia. Numărul negustorilor a cres­cut considerabil îndeosebi între anii 1831-1835, deoarece în această perioadă ei au fost scutiţi completamente de plata taxei pentru certificatele comerciale. După 1835, când negustorii au fost impuşi să plătească o pătrime din taxă, iar în ultimii doi ani – jumătate, numărul certificatelor comerciale s-a micşorat brusc. Conform altor izvoare, numărul negustorilor de ghildă din Chişinău s-a micşorat de la 319 în 1835 până la 271 în 1836 şi până la 227 în 1842. Abia din anul 1843 numărul negustorilor a început din nou să crească[38]. Dacă luăm în consideraţie întreaga perioadă de 25 de ani, constatăm că numărul certificatelor comerciale s-a micşorat (cu mici oscilaţii) de la 1726 în primii cinci ani până la 1458 certificate în ultimii cinci ani.
Datele certificatelor comerciale pentru sfârşitul anilor ’40 – mijlocul anilor ’60 ai sec. al XIX-lea au fost sistematizate de către organele regionale şi sunt depozitate în fondul „Administraţia Financiară a Basarabiei” (F.134). Deoarece negustorii erau împărţiţi în „creştini”, greci, armeni şi evrei (sursa nu reflectă cu înaltă veridicitate componenţa etnică a „creştinilor”, grecii şi armenii fiind evidenţiaţi separat, iar ceilalţi negustori – ruşi, ucraineni, bulgari, moldoveni, găgăuzi, germani etc. formau categoria generală de „creştini”), este imposibil a depista aceste etnii. Totuşi, certificatele comerciale, ca izvoare istorice, prezintă un deosebit interes în studierea componenţei şi a dinamicii numerice a burgheziei comerciale din Basarabia.
Datele referitor la apartenenţa etnică a negustorilor din Chişinău la sfârşitul anilor ’30 – începutul anilor ’40 ai sec. al XIX-lea sunt sistematizate în Tabelul 15.

Tabelul 15

Dinamica numerică şi componenţa etnică a burgheziei comerciale din Chişinău şi numărul certificatelor comerciale eliberate la
sfârşitul anilor ’30 – începutul anilor ’40 ai sec. al XIX-lea*

Anii
Apartenenţa etnică
Numărul total
Raportul,
în %
Evrei
Velicoruşi
Greci
Bulgari
Armeni
Moldoveni
Ucraineni
Germani
Sârbi
Italieni
Austrieci
Neidentificaţi
Numărul certificatelor comerciale eliberate
1838
53
49
40
33
12
12
4
1
-
-
-
17
221
21,0
1839
67
39
35
34
11
11
2
1
-
-
1
 6
207
19,6
1840
71
44
35
28
12
 7
1
2
-
-
-
-
200
19,0
1841
80
40
40
29
12
 4
1
1
1
1
-
12
221
21,0
1842
 79
33
 35
 32
 12
 3
2
 -
2
1
-
 6
205
19,4
În total
350
205
185
156
59
37
10
5
3
2
1
41
1054
100,0
 În %
33,2
19,4
17,6
14,8
5,6
3,5
0,9
0,5
0,3
0,2
0,1
3,9
100,0
-

*ANRM, F. 75, inv. 1, d. 752, f.1-233 verso; d. 754, f. 151-151 verso, 211-211 verso, 229-229 verso, 290, 334-334 verso; d. 810, f. 391-398; d. 860, f. 1-200; d. 892, f. 1-279; d. 957, f. 1-501.

Datele Tabelului 15 confirmă cu lux de amănunte că în comerţul capitalei rolul de bază revenea evreilor care deţineau 33,2% din numărul certificatelor comerciale eliberate de Duma orăşenească din Chişinău, velicoruşilor – 19,4%, grecilor – 17,6%, bulgarilor – 14,8%, armenilor –5,6% şi moldovenilor – 3,5%. Rolul celorlalte etnii în comerţul din Chişinău era neînsemnat. Este semnificativ faptul că dacă pentru negustorii evrei, velicoruşi, greci, bulgari şi armeni este caracteristică o situaţie cât de cât stabilă, pentru moldoveni este specifică tendinţa de reducere a numărului de negustori, ceea ce corespunde scopului politicii comerciale promovate de ţarism în Basarabia.


[1] A se vedea, spre exemplu, conţinutul celor 741 de certificate comerciale eliberate de Divanul moldovenesc în perioada ianuarie-octombrie 1812: ANRM, F.1, inv.1, d. 4259, f. 1-109.
[2] ANRM, F. 1, inv. 1, d. 2268, f. 13.
[3] В.Н. Томулец. Торговые связи Молдавии с украинскими губерниями в период русско-турецкой войны 1806-1812 годов. – În: 370 pokiв Хотиньской віини. Тези доповідней Міжнародной науковоі конференціі. – Чернівці, 1991, с. 64.
[4] V.N. Tomuleț. Op. cit., p. 63-65.
[5] AISR, F. 1263, inv. 1, d. 101, f. 681-681 verso.
[6] Ibidem, f. 681 verso.
[7] Ibidem, f. 682.
[8] Ibidem, f. 682-682 verso. Pentru exportul mărfurilor basarabene în guberniile ruse se stabilea un termen de 2 săptămâni, după care certificatul comercial nu mai era valabil (ANRM, F. 5, inv. 1, d. 15, f. 126-126 verso).
[9] AISR, F. 1263, inv. 1, d. 101, f. 682 verso-683.
[10] AISR, F. 1263, inv. 1, d. 101, f. 6-6 verso.
[11] ANRM, F. 5, inv. 2, 1824, d. 690, f. 6 verso.
[12] Ibidem, f. 4 verso.
[13] Ibidem, f. 5.
[14] ANRM, F. 5, inv. 2, 1824, d. 690, f. 22-25.
[15] Ibidem, inv. 3, d. 585, f. 48-50.
[16] Ibidem, f. 53 verso-54.
[17] Ibidem, f. 58.
[18] Ibidem, d. 586, f. 1.
[19] ANRM, F. 5, inv. 2, 1824, d. 690, f. 5 verso.
[20] Ibidem, f. 6.
[21] Ibidem, d. 586, f. 9.
[22] Ibidem, f. 9 verso.
[23] ANRM, F. 5, inv. 2, 1824, d. 690, f. 10.
[24] Ibidem, f. 10-10 verso.
[25] Ibidem, f. 19-26.
[26] Ibidem, d. 586, f. 6 verso-7.
[27] Ibidem, f. 8.
[28] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 444, f. 12-12 verso.
[29] Ibidem, f. 8 verso.
[30] Ibidem, f. 8 verso-9.
[31] Ibidem, f. 9 verso.
[32] Ibidem, f. 11.
[33] Ibidem, f. 12.
[34] ANRM, F. 5, inv. 2, 1824, d. 690, f. 22.
[35] Ibidem, f. 25-28.
[36] Despre însemnătatea certificatelor comerciale ca sursă documentară în studierea relaţiilor comerciale ale Basarabiei cu guberniile interne ruse a se vedea mai detaliat: В.Н. Томулец. Торговые связи Бессарабии с внутренними губерниями России в 1812-1830 гг. (по данным торговых свидетельств). – În: Известия АН МССР. Серия общественных наук. – Кишинев, 1984, №2, с. 67-70; Idem. Торговые свидетельства – как источник изучения торговли Бессарабии с другими губерниями России (1812-1830 гг.). – În: Известия Академии Наук Молдавской ССР. Серия общественных наук. – Кишинев, 1988, №3, с. 71-73; Idem. Certificatele
comerciale – sursă importantă în studierea componenţei etnice şi dinamicii numerice a burgheziei comerciale din Basarabia (1812-1868)
. – În: Conferinţa corpului
didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 2000-2002”. 30 sep­tembrie – 6 octombrie 2003. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socio­umanistice. Volumul II. – Chişinău, 2003, p. 165-166.
[37] Certificatele comerciale eliberate burgheziei comerciale din Basarabia în anii ’30-’50 ai sec. al XIX-lea au fost analizate detaliat în: Valentin Tomuleţ. Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia şi influenţa ei asupra constituirii burgheziei comerciale (1812-1868). – Chişinău, 2002, p. 399-423.
[38] Город Кишинев. – În: ЖМВД. – СПб, 1845, т. II, с. 228.