PROTEST SOCIAL (în Basarabia) (социальный протест) | Muzeul din inima mea |

PROTEST SOCIAL (în Basarabia) (социальный протест)PROTEST SOCIAL (în Basarabia) (социальный протест) – act prin care stările sociale care suportă povoara fiscală de bază a ţării, ţăranii şi orăşenii, îşi exprimă dezacordul, nemulţumirea şi revolta faţă de anumite măsuri, decizii şi hotărâri luate de moşieri, administraţia locală, ţinutală (judeţeană), regională sau imperială, care le afectează direct sau indirect situaţia lor economică, statutul social şi juridic, pe care ei l-au deţinut anterior[1].
După caracterul şi metodele de manifestare exprimat de diferite categorii sociale ale populaţiei din Basarabia, protestul social poate fi convenţional divizat în două forme de manifestare: pasivă şi activă. Pe parcurs, aceste două forme se intersectau şi se completau reciproc.
Una dintre formele cele mai răspândite ale protestului social pasiv în Basarabia în prima jumătate a sec. al XIX-lea era înaintarea plângerilor şi reclamaţiilor, adresate Administraţiei regionale şi celei imperiale, în care ţăranii sau orăşenii protestau împotriva abuzurilor administraţiei locale, moşierilor, arendaşilor, concesionarilor, mănăstirilor, poliţiei orăşeneşti etc. Ţăranii înaintau demersuri cerând judecata moşierilor, arendaşilor sau concesionarilor; se revoltau împotriva prestaţiilor, impozitelor şi dărilor exagerate; îşi exprimau nemulţumirea împotriva abuzurilor militarilor ruşi cantonaţi în Basarabia; fugeau de la moşieri sau se strămutau, din diferite motive, în alte sate sau în alte ţinuturi, iar în unele cazuri – peste Nistru; fugeau din Basarabia în Moldova de peste Prut; înaintau reclamaţii împotriva funcţionarilor ruşi şi Administraţiei regionale. La rândul lor, negustorii şi meşteşugarii se plângeau Administraţiei regionale sau imperiale împotriva restricţiilor în comerţul interior şi exterior etc.
Forma protestului social activ includea: manifestările făţişe – refuzul de a îndeplini prestaţiile şi a plăti impozitele, insultele şi nesupunerea faţă de autorităţi, incendierea conacurilor moşiereşti, cauzarea prejudiciilor materiale moşierilor, cauzarea leziunilor corporale moşierului sau slugilor sale, tentativele de omor sau omorul (moşierului, administratorului moşiei, burgomistrului sau starostelui satului), opunerea rezistenţei colective moşierului sau reprezentanţilor Administraţiei ţinutale şi ai celei guberniale şi, în cele din urmă, acţiunile deschise, înarmate, împotriva moşierilor, arendaşilor de moşii, concesionarilor, negustorilor, cunoscută ca mişcare haiducească (în izvoarele de arhivă haiducii sunt catalogaţi tâlhari) etc.[2]
Pentru a ne imagina ce prezenta prin sine formele protestului social al diferitelor categorii sociale din Basarabia în primii ani după anexarea regiunii la Imperiul Rus, să examinăm plângerile (1502 la număr) adresate guvernatorului civil al Basarabiei, depozitate doar într-un singur fond – fondul 2, Cancelaria Guvernatorului Basarabiei (1812-1917), al Arhivei Naţionale a Republicii Moldova. Acestea înglobează în fond plângerile, reclamaţiile, nemulţumirile, cererile etc. adresate guvernatorului civil al Basarabiei de către diferite categorii sociale ale populaţiei din Basarabia, de regulă – ţărani şi orăşeni, care vizează revoltele acestora, împotriva abuzurilor administraţiei locale, moşierilor, arendaşilor, concesionarilor, mănăstirilor, poliţiei orăşeneşti etc.; plângerile ţăranilor şi orăşenilor împotriva prestaţiilor, impozitelor şi dărilor exagerate; nemulţumirile ţăranilor şi orăşenilor împotriva abuzurilor militarilor ruşi cantonaţi în Basarabia; fuga ţăranilor de la moşieri sau strămutările ţăranilor, din diferite motive, în alte sate sau în alte ţinuturi, iar în unele cazuri – peste Nistru; fuga ţăranilor şi orăşenilor din Basarabia în Moldova de peste Prut; reclamaţiile ţăranilor şi orăşenilor împotriva funcţionarilor ruşi şi Administraţiei regionale; plângerile orăşenilor, în fond ale negustorilor şi meşteşugarilor, împotriva restricţiilor în comerţul interior şi exterior; revoltele făţişe ale populaţiei – incendierea conacurilor moşiereşti, prejudiciile materiale aduse moşierilor, darea în judecată etc. şi atacul deschis, înarmat, împotriva moşierilor, arendaşilor de moşii, concesionarilor, negustorilor etc.
Pentru a percepe mai adecvat principalele forme de proteste şi revendicări ale populaţiei din Basarabia, la clasificarea şi periodizarea lor s-a ţinut cont şi de împărţirea administrativ-teritorială a ţinutului. Potrivit Regulamentului privind constituirea administraţiei provizorii a Basarabiei din 23 iulie 1812, în Basarabia existau 9 ţinuturi – Hotin, Soroca, Iaşi (Făleşti), Orhei, Bender, Hotărniceni (desfiinţat în 1816), Codru, Greceni, Tomarova (Ismail), judeţe ce au existat până la 1818[3]. Respectiv, pentru a putea observa dinamica protestelor şi revendicărilor populaţiei, perioada anilor 1812-1818 a servit drept primă etapă în studierea acestei probleme. În plus, la sfârşitul lui noiembrie 1818 a fost instituită, la dispoziţia lui A.N. Bahmetev, o comisie specială pentru alcătuirea unui nou regulament care ar reglementa relaţiile dintre ţărani şi moşieri, regulament care, deşi nu a fost aprobat de Administraţia imperială, totuşi a stabilit anumite criterii şi principii în relaţiile dintre ţărani şi moşieri.
Să analizăm dinamica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia, potrivit principalelor forme de manifestare, în anii 1812-1818, de la anexarea ei la Imperiul Rus şi până la adoptarea „Regulamentului organizării administrative a regiunii Basarabia” din 29 aprilie 1818, depistate doar într-un singur fond de documente – Fonful 2, Cancelaria Guvernatorului Basarabiei, al Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (Tabelul 22).
Tabelul 22
Dinamica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia,
potrivit principalelor forme de manifestare, în anii 1812-1818*

Ţinuturile
Formele de protest şi revendicări
În total
Raportul, în %
Abuzurile moşierilor, ispravnicilor,
arendaşilor, concesionarilor etc.
Prestaţii, impozite, dări exagerate
Abuzurile militarilor ruşi
Fuga, strămutările ţăranilor în interiorul Basarabiei şi peste Nistru
Fuga ţăranilor în Moldova
de peste Prut
Abuzurile Administraţiei regionale
şi ale funcţionarilor ruşi
Restricţii în comerţul interior
 şi exterior
Mişcarea haiducească
Hotin
18
5
16
1
6
-
2
-
48
4,7
Soroca
42
9
4
13
-
3
1
-
72
7,0
Iaşi
30
16
9
3
7
-
1
1
67
6,5
Orhei
178
224
58
29
5
21
6
2
523
51,0
Bender
28
24
14
16
-
3
-
-
85
8,3
Hotărniceni
11
8
7
7
-
-
-
-
33
3,2
Codru
16
14
3
13
12
3
-
-
61
6,0
Greceni
19
9
5
6
11
-
-
-
50
4,9
Tomarova
30
9
17
5
21
1
3
-
86
8,4
În total
372
318
133
93
62
31
13
3
1025
100,0
În %
36,3
31,0
13,0
9,1
6,0
3,0
1,3
0,3
100,0
-

*ANRM, F. 2, inv. 1, d. 2, 9, 10, 35, 78, 79, 80, 82, 83, 96, 107, 109, 110, 113-115, 117, 118, 125, 128, 133, 144, 189, 192, 216, 233, 237, 256-259, 262-264, 267-270, 272, 284, 332, 382, 387, 390, 399, 402, 463-467, 515, 520, 528, 529, 538, 540, 553, 561, 563, 569, 583, 584, 586, 596, 611, 612, 626, 666, 669, 670, 675-677, 684, 685, 690, 691, 692, 726, 728, 732, 775, 781, 794, 795, 836-839, 842, 850, 860, 862, 863, 868, 869, 900, 903, 906, 909, 919, 928, 929, 939, 943, 955, 1044, 1122, 1162, 1235, 1300, 1335, 1496, 1498, 1500.
Analiza datelor generalizate în Tabelul 22 ne permite să constatăm că după anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, în pofida diverselor „privilegii” acordate diferitelor categorii sociale şi intereselor majore de a crea în provincie o atmosferă atractivă pentru popoarele balcanice, situaţia populaţiei s-a înrăutăţit cu mult, fapt confirmat de numeroasele plângeri şi reclamaţii ale ţăranilor şi orăşenilor.
Potrivit datelor Tabelului 22, protestele şi revendicările care au avut loc în Basarabia în această perioadă pot fi grupate în 8 categorii vizând: 372 (36,3%) – abuzurile moşierilor, ispravnicilor, arendaşilor, concesionarilor etc.; 318 (31%) – prestaţiile, impozitele şi dările exagerate; 133 (13%) – abuzurile militarilor ruşi; 93 (9,1%) – fuga, strămutările ţăranilor în interiorul Basarabiei şi peste Nistru; 62 (6%) –fuga ţăranilor în Moldova de peste Prut; 31 (3%) – abuzurile Administraţiei regionale şi ale funcţionarilor ruşi; 13 (1,3%) – restricţiile în comerţul interior şi exterior şi 3 (0,3%) conţin informaţii cu privire la mişcarea haiducească sau la actele de tâlhărie.
Este semnificativ faptul că din cele 1025 de proteste şi revendicări ale populaţiei din Basarabia care au avut loc în această perioadă 523 (51%) au revenit ţinutului Orhei, care, cum constatam anterior, era cel mai mare după teritoriu, includea cele mai multe aşezări rurale şi urbane, avea cea mai densă populaţie şi, principalul, avea cele mai multe aşezări ţărăneşti (răzeşeşti şi moşiereşti) şi orăşeneşti, cele mai multe biserici – respectiv, cel mai mare număr de oameni cărturari, care puteau scrie plângeri, era cel mai aproape de centrul regional Chişinău etc. Acesta era urmat de ţinuturile: Tomarova – cu un număr de 86 (8,4%) de proteste, Bender – 85 (8,3%), Soroca – 72 (7%), Iaşi – 67 (6,5%), Codru – 61 (6%), Greceni – 50 (4,9%), Hotin – 48 (4,7%) şi ţinutul Hotărniceni – 33 (3,2%) de proteste. Prin urmare, mai mult de jumătate din numărul total de proteste şi revendicări ale populaţiei din Basarabia în anii 1812-1818 au avut loc în ţinutul Orhei.
Acelaşi izvor ne permite să determinăm cronologic dinamica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia care au avut loc în această perioadă pe fiecare ţinut în parte (Tabelul 23).


Tabelul 23
Dinamica protestelor şi revendicărilor populaţiei
din Basarabia în anii 1812-1818*

Anii
Ţinuturile
În total
Raportul,
în %
Hotin
Soroca
Iaşi
Orhei
Bender
Hotărniceni
Codru
Greceni
Tomarova
1812
3
2
1
17
3
2
1
-
3
32
3,1
1812-1813**
-
-
-
181
-
-
-
-
-
181
17,7
1813
17
25
10
88
34
15
8
15
23
235
22,9
1814
8
24
32
112
24
14
28
16
15
273
26,6
1815
8
8
10
47
10
2
3
5
11
104
10,1
1816
9
13
13
69
11
-
17
14
27
173
16,9
1817
3
-
-
5
3
-
4
-
4
19
1,9
1818
-
-
1
4
-
-
-
-
3
8
0,8
În total
48
72
67
523
85
33
61
50
86
1025
100,0
În %
4,7
7,0
6,5
51,0
8,3
3,2
6,0
4,9
8,4
100,0
-


* Tabelul a fost alcătuit în baza aceloraşi izvoare ca şi Tabelul 22.
** A identifica exact, în baza materialelor de anchetă, luna şi anul celor 181 de plângeri şi adresări ale diferitelor categorii sociale din ţinutul Orhei este foarte dificil.

Datele Tabelului 23 demonstrează destul de elocvent că majoritatea protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia din anii 1812-1818 sunt caracteristice primilor ani după anexare. Numai în patru ani şi jumătate (iunie 1812-1816) în Basarabia au fost înregistrate 998 proteste şi revendicări (97,4% din numărul lor total). Ca şi în cazul anterior, ţinutului Orhei i-a revenit cel mai mare număr de adresări guvernatorului civil şi altor organe regionale – 514, sau 51,1% din numărul total de plângeri în aceşti patru ani şi jumătate[4].


[1] Despre concepţiile contemporane cu referire la noţiunea de protest social a consulta, spre exemplu: Karl-Dieter Opp. Theories of political protest and social movements: a multidisciplinary introduction, critique, and synthesis. – Taylor & Francis, 2009.
[2] Valentin Tomuleţ. Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828). – Chişinău, 2007, Vol. I, p. 52-53.
[3] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 10, f. 19-20 verso; И.Халиппа. Роспись землевладения и сословного строя населения Бессарабии по данным переписи 1817 года. – În: Труды Бессарабской Губернской Ученой Архивной Комиссии. – Кишинев, 1907, том. 3, с.8-229; T.Porucic. Regiunile naturale dintre Prut şi Nistru. – În: Viaţa Basarabiei. Revistă lunară editată de Asociaţia culturală „Cuvânt Moldovenesc”. – Chişinău, 1933, martie, anul II, nr. 3, p.28-39.
[4] Despre evoluţia protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia în perioada anilor 1812-1828 a se vedea mai detaliat: Valentin Tomuleţ. Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828). – Chişinău, 2007, Vol. I, passim.