RĂZEŞ (резешь) | Muzeul din inima mea |

RĂZEŞ (резешь)RĂZEŞI-MAZILI (резеши-мазылы) – ţărani odnodvorţi, care deţineau în proprietate loturi de pământ pe moşiile răzăşeşti cu dreptul de proprietate ereditară[1].
RĂZEŞI-ODNODVORŢI (резеши-однодворцы) – a se vedea: Răzeşi-mazili şi Ruptaşi-răzeşi.


[1] ANRM, F. 24, inv. 1, d. 52, f. 1-2; Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии. (1812-1861 годы). Сборник документов / Составители И.А. Анцупов, К.П. Крыжановская. Том. III, Часть I. – Кишинев, 1962, c. 575.RĂZEŞ (резешь) – categorie socială confirmată documentar în Moldova având aceeaşi accepţiune cu moşnean, adică mic proprietar de pământ stăpânit în devălmăşie[1]. Potrivit unui document vechi moldovenesc, „stăpânire răzeşească este aceea unde o bucată de loc înconjurată cu hotară o stăpânesc multe obrază împreună, stăpânitorii cu toţii, însă fără să fie partea nemărui despărţită cu hotară”. După teoriile lui Radu Rosetti, Seb. Radovici şi C.Gurescu, răzeşii sunt, probabil, descendenţii unor cneji sau judeci de obşti, sau întemeietori de obşti, recunoscuţi ca atare de Domnie, în schimbul unor anumite obligaţii, militare sau de alt ordin[2].
Izvoarele ruse îi considerau pe răzeşi ţărani care aveau în proprietate loturi mici de pământ, similar odnodvorţilor din Rusia. Ei plăteau în favoarea vistieriei impozit, potrivit stării sociale la care aparţineau[3]. În decizia Consiliului Suprem al Basarabiei din 29 aprilie 1819, cu privire la modalitatea de stabilire a hotarelor pământurilor răzeşeşti din Basarabia, se menţiona că răzeşii sunt „…acei care împreună deţin de-a valma loturi mici în limitele unei ocini” [4].
Într-un document cu referire la instituirea unei Comisii Speciale pentru alcătuirea principiilor generale de delimitare a pământurilor din Basarabia, datat cu 7 octombrie 1849, se menţiona că în categoria răzeşilor sunt incluse persoane din diferite categorii sociale, care posedă în comun vile sau moşii. Răzeşii au apărut în urma trecerii moşiei de la un proprietar la mai mulţi moştenitori, iar cu mărirea numărului moştenitorilor s-a micşorat, respectiv, şi partea de pământ până la atât, încât, potrivit unor acte de proprietate, unora din moştenitori le-a revenit loturi în mărime de până la 1 paramak (mai puţin de 1 ver­şok)[5].
Din documentele puse la dispoziţie instituţiilor imperiale de administraţia locală din Basarabia se poate constata că „…drepturile răzeşilor asupra pământului se bazează pe actele de proprietate ale spiţei neamului”[6].
Alte izvoare datate cu anul 1874 confirmă că răzeşii sunt urmaşii foştilor mari proprietari de pământ. Cu toate că, în unele cazuri (spre exemplu, în cazul achitării impozitului pentru pământ şi altor taxe, pentru posedarea curţii şi pentru venitul de pe seama arendei etc.), dispunând de moşie în baza dreptului obştesc, fiecare răzeş are totuşi dreptul de a poseda în proprietate privată un anumit lot (anumite desetine, stânjeni şi chiar verşkov). Din aceste considerente, în acele comunităţi răzeşeşti, care au cumpărat pământ cu mulţi ani în urmă, fiecare cumpărător deţine în proprietate deplină acea parte din pământ, a cărei valoare echivalează cu suma achitată[7]. Prin urmare, denumirea de „răzeşie” nu semnifică o castă aparte, deoarece din componenţa acesteia făceau parte ţărani, nobili, preoţi. Răzeşia este o formă veche de posedare a pământului, care presupunea că fiecare răzeş era proprietar ereditar al lotului său de pământ, iar fiecare proprietate (ocină) răzeşească se află în proprietatea comună a neamurilor care locuiau pe aceasta[8]. În caz de vindere a lotului răzeşesc, dreptul de preemţiune asupra lotului îl aveau membrii obştii[9]. Considerent din care răzeşii, ca şi mazilii, au păstrat viu sentimentul demnităţii umane şi naţionale[10]. După aplicarea în Basarabia a reformei agrare din anii ’60-’70 ai sec. al XIX-lea, răzeşii din Basarabia apar în izvoarele de epocă atât sub termenul de răzeş, cât şi cel de ţăran.


[1] Despre răzeşii din Principatul Moldova şi Basarabia a se vedea mai detaliat: Ф.Мар­шалковский, М.Мунтян. Резеши Молдавии (конец XVIII – середина XIX в.).
– Кишинев, 1983.
[2] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 403.
[3] AISR, F. 560, inv. 6, d. 575, f. 7.
[4] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 47, p. I, f. 183.
[5] ПСЗРИ. Собр. II, т. XXIV, отд. второе, 1849, №23578,. – СПб., 1850, с. 97.
[6] Ibidem, p. 98.
[7] AISR, F. 1284, inv. 92, 1874, d. 11, f. 23 verso-24.
[8] М.Савенко. Практика Правительствующего Сената по бессарабскому во­про­су. – Кишинев, 1914, с. 94.
[9] Ibidem, p. 98.
[10] I.Pelivan. La Bessarabie sour le regime russe (1812-1918). – Paris, 1919, p. 98.