SOCIETATEA NATURALIŞTILOR ŞI AMATORILOR DE ŞTI­INŢE ALE NATURII DIN BASARABIA (Бессарабское об­щес­т­во естествоиспытателей и любителей естес­тво­зна­ния) | Muzeul din inima mea |

SOCIETATEA NATURALIŞTILOR ŞI AMATORILOR DE ŞTI­INŢE ALE NATURII DIN BASARABIA (Бессарабское об­щес­т­во естествоиспытателей и любителей естес­тво­зна­ния)SOCIETATEA NATURALIŞTILOR ŞI AMATORILOR DE ŞTI­INŢE ALE NATURII DIN BASARABIA (Бессарабское об­щес­т­во естествоиспытателей и любителей естес­тво­зна­ния) – societate creată la începutul sec. al. XX-lea, care unea savanţi naturalişti din Basarabia. Ideea creării unei asemenea societăţi a apărut la sfârşitul anului 1902 în rândul unui grup de na­tu­ra­lişti din Chişinău, interesaţi de diferite întrebări ale ştiinţelor na­tu­rii, care au hotărât de a se uni şi a organiza o societate în scopul ana­lizei comune a întrebărilor ştiinţifice, studierii diverselor proble­me ce ţin de ştiinţele naturii în Basarabia, popularizării cunoştinţelor privind ştiinţele naturii pe calea organizării diferitelor lecţii, cursuri etc.[1] Membrii-fondatori ai societăţii au alcătuit Statutul societăţii şi în ianuarie 1903 l-au prezentat spre aprobare Ministerului Învăţământului Public din Rusia. În decembrie acelaşi an proiectul Statutului a fost întors pentru anumite modificări, după care la 29 februarie 1904, după modificările efectuate, proiectul Statutului a fost confirmat de ministrul Învăţământului Public din Rusia Lukianov. La 15 martie 1904 a avut loc şedinţa de constituire a societăţii. Au fost aleşi membrii Consiliului societăţii (preşedinte – A.F. Stuart[2], locţiitor – N.V. Goro­no­vici, secretar – E.E. Miller, contabil – F.F. Miller şi membri – N.N. Zubovski, M.V. Kar­cevski şi I.E. Po­pa) şi alcătuit Colegiul de redacţie (N.V. Goro­novici, N.V. Kissa, I.M. Krasilşcik, N.T. Nelizon, F.F. Os­ter­man şi G.A. Si­makov)[3].
Un ajutor material real societăţii l-a acordat Consiliul Zemstvei Guberniale din Basarabia, al cărui preşedinte, baronul A.F. Stuart, era concomitent şi preşedinte al societăţii. El a pus la dispoziţia societăţii încăperile Consiliului, iar ulterior încăperea Muzeului de Zemstvă.
Societatea Naturaliştilor şi Amatorilor de Ştiinţe ale Naturii a fost creată, ca şi alte societăţi, pe principii benevole. Conducea cu activitatea societăţii Consiliul societăţii, alcătuit din preşedinte, vicepreşedinte, secretar, contabil şi membrii societăţii. Consiliul petrecea săptămânal şedinţele societăţii, unde era discutat planul de activitate al societăţii, ascultate rapoarte ştiinţifice şi prezentate diferite inovaţii, demonstrate diferite experienţe etc.[4]
În cadru societăţii activau 3 comisii: 1. Pentru studierea cauzelor reducerii plantaţiilor forestiere; 2. Pentru efectuarea experienţelor în vederea distrugerii filoxerei cu ajutorul curentului electric; 3. Pentru elaborarea detaliată a programelor în vederea echipării în cadrul societăţii a muzeelor mobile[5]. La 25 aprilie 1906 în cadrul societăţii este deschisă Secţia de fizică şi matematică, în frunte cu A.M. Manuilov, iar la 28 noiembrie 1906 – Secţia de medicină, în frunte cu E.E. Mil­ler[6]. Organizarea în cadrul societăţii a diferitelor secţii şi comisii este legată de specificul activităţii acestei societăţii ştiinţifice. Din ea făceau parte savanţi naturalişti în diferite domenii ale ştiinţelor naturii – matematicieni, biologi, astronomi, agronomi, geografi, entomologi, fizicieni, chimişti, zoologi etc. În afară de şedinţele generale şi cele din cadrul secţiilor, membrii societăţii se întruneau în ziua de marţi pentru şedinţe cu caracter particular: analizau planurile de activitate ale societăţii, purtau discuţii ştiinţifice şi se familiarizau cu noile descoperiri ştiinţifice[7].
Societatea organiza şi lecţii, care erau de două tipuri: pentru persoane care aveau deja o anumită pregătire ştiinţifică şi pentru persoane cu pregătire elementară – meşteri, muncitori etc. Dar, ascultători din categoria a două, potrivit raportului din 1907, membrii societăţii nu au putut să atragă, din considerentul că contingentul de ascultători la ambele tipuri de lecţii era aproape similar, alcătuit din elevi şi reprezentanţi ai intelectualităţii[8]. În afară de lecţii, societatea a organizat şi excursii (expediţii) în scopul adunării şi selectării materialului pentru activitatea ştiinţifică. Numai în 1904 au fost organizate 3 excursii: la Vadul lui Vodă (pentru a aduna material entomologic, selectat de E.E. Miller), şi două expediţii (în septembrie şi octombrie) în Taraclia, ţinutul Bender (cu scop paleontologic, din iniţiativa lui A.F. Stuart)[9].
Unul dintre meritele deosebite ale societăţii pentru ştiinţa din Basarabia este iniţiativa de a transfera Institutul Agricol din Novo-Aleksandriisk în Chişinău. La 15 ianuarie 1908, la şedinţa societăţii a fost ascultat raportul baronului A.F. Stuart despre transferarea Institutului Agricol în Chişinău[10]. Au fost aduse următoarele argumente în favoarea soluţionării acestei probleme: 1. Instituirea în Basarabia a unei instituţii de învăţământ superior agricol, care ar putea asigura necesităţile imensei regiuni de cernoziom din sudul Rusiei, este o necesitatea primordială; 2. Conştientizând această necesitate, Duma orăşenească din Chişinău câţiva ani în urmă a decis ca, în cazul în care în oraş va fi deschis Institutul de Învăţământ Superior Agricol, să pună la dispoziţie un lot de pământ, de 200 desetine, din ocina Râşcani, care aparţinea oraşului, iar adunarea de zemstvă gubernială din Basarabia era gata să transmită pentru sediul Institutului clădirea pensionului (orfelinatului) nobilimii din Chişinău[11].
Activitatea societăţii era îndreptată şi în direcţia răspândirii cunoştinţelor în rândurile populaţiei. În 1912 societatea a venit cu iniţiativa de a crea o şcoală medie liberă pentru maturi. Un grup de membri ai societăţii au alcătuit proiectul unei asemenea şcoli, programul care ar corespunde programelor pentru gimnazii şi şcolile reale. Sistemul de învăţământ urma să fie de 4 ani. Orele urmau să se ţină de la 18.00 până la 23.00. Plata pentru studii varia de la 40, 60, 80 şi 100 rub. anual[12].
De pe seama donaţiilor societatea a fondat o bibliotecă şi un muzeu. Biblioteca avea un număr mare de cărţi, atât ale savanţilor cu renume, cât şi ale celor tineri. Muzeul societăţii se afla în una din odăile din subsolul Muzeului de zemstvă. În muzeu erau depozitate 1325 de obiecte ce valorau 1420 ruble. Muzeul era deschis două zile în săptămână – duminica şi miercurea, în anumite ore. Muzeul era administrat de o comise alcătuită din 4 membri ai societăţii.


[1] Действия Общества с 1-го марта 1904 г. по 1-oe марта 1906 г. – În: ТБОЕЛЕ. – Кишинев, 1906, т. 1, ч. 1, с. V.
[2] Alexandru Stuart (1842-1917) – originar din Odesa. Îşi face studiile la unul din gimnaziile din Sankt Petersburg, ulterior la liceul în numele lui Alexandru, iar studiile superioare – peste hotare, avându-i ca profesori pe savanţii cu renume Bromm, Bumzen, Gruber, Ghelmgolţ, Virhov ş.a. Şi-a consacrat întreaga viaţă ştiinţei. La 24 de ani susţine teza de doctor. În anii 1868-1870 este docent la Universitatea „Novorosia”. Concomitent se ocupă şi cu activitatea obştească. În anii 1873-1878 este preşedinte al Consiliului zemstvei din Bender. Nesatisfăcut de activitatea obştească, pleacă în Geneva, unde între 1877 şi 1883 îşi continuă activitatea ştiinţifică în domeniul fiziologiei animalelor. Întors în ţară, din nou se încadrează în activitatea obştească. Este membru al Consiliului de zemstvă din Bender, unde în anii 1885-1907 se manifestă din plin: îşi aduce aportul la reorganizarea spitalului gubernial de zemstvă, construieşte clinica pentru pacienţii de boli mintale din Costiujeni şi clădirea Muzeului de zemstvă din Chişinău. Tot în această perioadă este şi preşedinte al Societăţii Naturaliştilor şi Amatorilor de Ştiinţe ale Naturii din Basarabia. În 1910 este ales preşedinte al Comitetului de viticultură şi vinificaţie recent deschis. În 1917 biologul A.F. Stuart moare, lăsând o mare moştenire ştiinţifică (8 lucrări) (ТБОЕЛЕ. – Кишинев, 1914-1915, т. 6, с. I-III).
[3] Действия Общества с 1-го марта 1904 г. по 1-ое марта 1906 г. – În: ТБОЕЛЕ. – Кишинев, 1906, т. 1, ч. 1, c. V-VI.
[4] Ibidem, p. VII.
[5] Действия Общества с 1-го марта 1904 г. по 1-ое марта 1906 г. – În: ТБОЕЛЕ. – Кишинев, 1906, т. 1, ч. 1, p. IX.
[6] Ibidem, partea a II-a, p. XXVI-XXVII.
[7] Ibidem, partea I, p. VII.
[8] Ibidem, partea a II-a, p. XXVII-XXVIII.
[9] Ibidem, partea I, p. IX-X.
[10] Ibidem, partea a III-a, p. VIII.
[11] Действия Общества с 1-го марта 1904 г. по 1-ое марта 1906 г. – În: ТБОЕЛЕ. – Кишинев, 1906, т. 1, ч. 1, p. IX.
[12] Ibidem, vol. 3. – Chişinău, 1912, p. I.