ŢIMIRAŞ (семираш) | Muzeul din inima mea |

ŢIMIRAŞ (семираш)ŢIMIRAŞ (семираш) – în Moldova medievală, ostaş îndeplinind atribuţii de curier şi călăuză pentru soli. El purta o placă de argint cu stema ţării şi fiecare sat sau oraş întâlnit în drum era „…dator să asculte de acest ţimiraş şi să aibă grijă de găzduire, provizii, cai şi căruţă până la etapa următoare”[1].
În Basarabia ţimiraşi erau numite persoanele care îndeplineau „prestaţiile de poştă”, ducând mesajele în cadrul ţinuturilor[2]. Cheltuielile pentru întreţinerea ţimiraşilor erau puse pe seama unui sat înstărit (de răzeşi), care, în schimb, era scutit de toate celelalte prestaţii. În 1816 în ţinutul Orhei erau 245 familii de semiraşi[3].
Pentru instituţiile regionale şi imperiale institutul ţimiraşilor a creat multe probleme. Era nevoie de investiţii în soluţionarea lor. La 12 februarie 1824 Consiliul Suprem al Basarabiei discută adresa Direcţiei economico-financiare a Guvernului Regional din 28 ianuarie 1824, care, în baza dispoziţiilor din 6 aprilie şi 29 septembrie 1823 ale Consiliului Suprem, cerea informaţii privind timpul de când există pe lângă Guvernul Regional al Basarabiei institutul ţimiraşilor, data când acesta a fost instituit, necesitatea ulterioară în ţimiraşi, modalitatea de remunerare a ţimiraşilor sau de scutire a lor de dări în baza serviciului pe care îl îndeplinesc etc. [4]
Investigaţiile efectuate de Direcţia economico-financiară a Guvernului Regional n-au depistat informaţii privind anul din care există în Basarabia institutul ţimiraşilor. În baza demersurilor din 6 aprilie şi 29 septembrie 1823 ale Consiliului Suprem, Direcţia executivă a Guvernului Regional, căreia i-a fost pusă în sarcină soluţionarea acestei probleme, prezintă la 13 octombrie un dosar datat cu 10 august 1815, din care se poate constata că în acest an locuitorii satelor Străşeni şi Cojuşna, ţinutul Orhei, întreţineau pe lângă Departamentul II al Guvernului Regional 37 ţimiraşi, iar 24 gospodării, aflate în diferite localităţi ale ţinutului Orhei, întreţineau 6 persoane numite lipcani, pentru a fi folosiţi, atât primii, cat şi cei din urmă, pentru serviciul de stat – ca curieri: transportau corespondenţa şi pachetele cu bani. Responsabilitatea pentru îndeplinirea rapidă şi calitativă a acestui serviciu o purtau locuitorii acestor sate, care erau scutiţi de prestaţiile locale şi de încartiruire[5].
Totuşi, din dosarul respectiv nu poate fi depistată data instituirii acestei instituţii a ţimiraşilor. S-a încercat a se afla despre aceasta din documentele de pe timpul guvernării lui Hartingh, de la arhivarul Mihalţov, care la 5 ianuarie 1824 confirmă că în arhiva regională lipsesc asemenea informaţii. Atunci, au fost cerute informaţii de la Direcţia executivă a Guvernului Regional (cancelaria moldovenească), care la fel a răspuns că nu dispune de informaţii, dar a prezentat un document semnat de foştii serdari ai Serdăriei de Orhei Iordache Millo şi Tudor Krupenski (ultimul, la 1824 era funcţionar de clasa a V-a), semnate la 29 decembrie 1812, din care se constată următoarele:
1.  La 29 octombrie 1812, ceauşul şi 23 persoane din localitatea Cojuşna, ţinutul Orhei, se obligă să pună la dispoziţia Serdăriei 21 de ţimiraşi, pentru a îndeplini serviciul de curieri, ducând corespondenţa Serdăriei în capitală, iar de acolo să aducă dispoziţiile emise de instituţiile regionale. Pentru aceasta satul a fost divizat în patru părţi, fiecare parte punând la dispoziţie săptămânal câte 21 de ţimiraşi, de calitatea serviciilor cărora răspundea întregul sat.
2.  Al doilea document (fără an, lună şi dată) purta semnătura a 25 locuitori din satul Cojuşna, prin care aceştia se obligau să pună la dispoziţia Serdăriei săptămânal câte 20 de ţimiraşi, pentru transportarea corespondenţei şi a sumelor de bani, fiind scutiţi pentru aceste servicii de toate prestaţiile locale. Satul a fost divizat în patru părţi, fiecare parte fiind obligată să pună la dispoziţie în fiecare săptămână câte 20 de ţimiraşi. În fruntea ţimiraşilor era pus câte un vătăjel special, iar responsabil de serviciul celor 85 de ţimiraşi era o persoană mai mare numită ceauş[6]. Acesta era obligat să pună la dispoziţia Serdăriei săptămânal câte 20 de ţimiraşi în frunte cu un vătăjel, „pentru răspândirea corespondenţei” [7]. Prin urmare, aceste două documente atestă că institutul ţimiraşilor a fost moştenit din Principatul Moldova şi la momentul anexării acestui teritoriu la Imperiul Rus era cunoscut locuitorilor şi instituţiilor ţinutale.
Documentele atestă în 1817 pe locuitorii din satele Străşeni şi Cojuşna îndeplinind funcţii de ţimiraşi. În 1819, din considerentul că nu mai era nevoie de un asemenea serviciu, Serdăria a încheiat o înţelegere cu locuitorii satului Străşeni de a pune la dispoziţie 10 ţimiraşi, iar locuitorii satului Cojuşna au fost supuşi dărilor. În anii 1820-1823 locuitorii satului Străşeni au pus la dispoziţia Serdăriei de Orhei acelaşi număr de ţimiraşi, în baza aceloraşi condiţii ca şi în anii precedenţi. În anul 1824 un nou contract cu locuitorii satului Străşeni nu a mai fost încheiat[8]. La 12 februarie 1824 Consiliul Suprem al Basarabiei îi eliberează pe locuitorii satului Străşeni de serviciul de ţimiraşi, din considerentul că aceste servicii erau îndeplinite deja de Oficiul Regional al Poştei, impunându-i, începând cu 1 ianuarie 1824, la plata prestaţiilor locale[9].
Analizând activitatea ţimiraşilor, rezidentul plenipotenţiar al Basarabiei a ajuns la concluzia că ei nu aduc nici un folos, din considerentul că Guvernul Regional, fiind alcătuit după principiul existent în Imperiul Rus, dispune de alte mijloace şi modalităţi de informare, la care apelează. La propunerea rezidentului plenipotenţiar, problema în cauză a fost discutată în Consiliul Suprem al Basarabiei, care a decis să fie lichidat institutul ţimiraşilor în Basarabia. Ca rezultat, potrivit dispoziţiei Comitetului de Miniştri din 26 aprilie 1824, institutul ţimi­raşilor – al curierilor regionali din Basarabia – a fost lichidat[10].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 481.
[2] ANRM, F. 5, inv. 2, d. 301. f. 32, 37.
[3] Ibidem, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 137 verso.
[4] Ibidem, F. 3, inv. 1, d. 429, f. 121.
[5] Ibidem, f. 121 verso-122 verso.
[6] Termen receptat în limbajul administrativ şi militar românesc cu sensul de: 1. agent de legătură, curier, trimis de Poartă la domnie cu porunci; 2. grad militar inferior (Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 89).
[7] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 429, f. 121 verso.
[8] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 429, f. 122.
[9] Ibidem, f. 122 verso.
[10] ПСЗРИ. Собр. I, т. XXXIX, 1824, №29878. – СПб., 1830, с. 262.