COLONIST - COLONIZARE - CONOVĂŢ - CONOVOC - CORNET - COŞAR - COT - CRÂŞMĂRIT - CUPĂ - CURDIUCENI | Muzeul din inima mea |

COLONIST - COLONIZARE - CONOVĂŢ - CONOVOC - CORNET - COŞAR - COT - CRÂŞMĂRIT - CUPĂ - CURDIUCENICOLONIST (COLONIŞTI) (переселенец) – 1. Locuitor al unei colonii; 2. Persoană care ţinea de o colonie de străini pe o moşie boierească sau pe un domeniu al statului[1]; 3. Un grup omogen de populaţie de aceeaşi etnie, care, în anumite circumstanţe de ordin politic, social sau confesional, au părăsit propria ţară sau locul de baştină, stabilindu-se cu traiul permanent într-un oraş sau într-o anumită regiune a unei ţări străine[2].
În Basarabia în categoria coloniştilor au intrat: bulgarii, găgăuzii, germanii, elveţienii, francezii, polonezii etc.


[1] Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române. – Chişinău, 2007, p. 401.
[2] Dicţionar de Istorie. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. – Chişinău, 2007, 109.

COLONIZARE (колонизация) – popularea unei regiuni, depopulate, sau slab populate, din propria ţară sau din colonie, cu populaţie adusă din alte regiuni ale ţării sau de peste hotare[1]. După anexarea în 1812 a Basarabiei la Imperiul Rus, Administraţia imperială rusă colonizează provincia nou-anexată cu ruşi, ucraineni, bulgari, găgăuzi, germani, elveţieni, evrei etc. Ca rezultat, este schimbată structura etnică a populaţiei din Basarabia.


[1] Vasile Breban. Dicţionar general al limbii române. Vol. I. – Bucureşti, 1992, p. 191.CONOVĂŢ (conoveazi) – frânghie, întinsă pe doi pari, la care se leagă caii[1].
CONOVOC (conovca) (коновок) – A.Rozelon Soşalski susţine că este vorba de un vas de lemn, care înlocuieşte la moldoveni căldarea. Vasul era înalt, jos mai lat, iar sus mai îngust[2].


[1] Vasile Breban. Dicţionar general al limbii române. Vol. I. – Bucureşti, 1992, p. 205.
[2] AIMSR, F. AMŞ, d. 18589, p. I, f. 68.CORNET (корнет) – primul rang de ober-ofiţer în cavalerie, corespunzător rangului de sublocotenent în armata terestră, instituit în Rusia în 1801[1].


[1] Энциклопедический словарь / Издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – СПб., 1895, Т. XVI , с. 303.

COŞAR (кошеры) – încăpere, cu pereţii împletiţi din nuiele, destinată pentru păstrarea porumbului[1].
COT (локоть) – veche unitate de măsură a lungimii, reprezentând distanţa de la cot până la extremitatea degetului mijlociu. A fost folosită în toate cele trei Ţări Române: în Moldova şi în Ţara Românească este cunoscută din sec. al XV-lea. Moldova a utilizat 2 coţi-etalon: cotul obişnuit de 0,637 m (1864) şi cotul halep de 0,681 m. După introducerea sistemului metric modern, cotul s-a păstrat în mediul rural până în sec. al XX-lea. Mai există un cot pentru cotitul (măsuratul) buţilor de către aşa-numiţii cotnari[2].
În Basarabia, cotul este cunoscut ca taxă încasată de la măsuratul poloboacelor cu vin de la fiecare vânzător şi de la fiecare cumpărător, ce constituia 10 parale[3]. În 1818 această taxă a fost dată în concesiune boierului Balş din Chişinău, pentru o sumă de 1665 lei[4].
CRÂŞMĂRIT (cârciumărit) (крышмарит) – 1. Impozit care era perceput pe cârciumi[5], introdus în Moldova de M.Racoviţă (1716-1726) şi desfiinţat, pentru o scurtă vreme, de Grigore II Ghica (1726-1733). Reactivat de acest Domn, crâşmăritul este taxat la câte 5 lei de cârciumă[6]; 2. Taxă la care erau impuşi ţăranii din Basarabia, care dispuneau de unul sau două butoaie de vin şi intenţionau să-l realizeze în crâşme[7].


[1] Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии. (1812-1861 годы). Сборник документов / Составители И.А. Анцупов, К.П. Крыжановская. Том. III, Часть I. – Кишинев, 1962, c. 25, 128, 246, 291, 292, 339, 345, 352, 573.
[2] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 126.
[3] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 554, f. 24.
[4] Ibidem, F. 5, inv. 1, d. 23, f. 209-209 verso.
[5] Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române. – Chişinău, 2007, p. 373.
[6] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 104-105.
[7] AISR, F. 379, inv. 2, d. 12, f. 21 verso.


CUPĂ (куфа) – măsură de capacitate pentru lichide şi solide, folosită în Transilvania, egală cu 1/8 dintr-o vadră[1]. În Basarabia o cupă constituia 24 sticle cu vin[2].
CURDIUCENI (oltenel) – rasă de oi autohtone, pentru lapte şi carne[3].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române, Dicţionar, p. 130.
[2] М.П. Мунтян. Экономическое развитие дореформенной Бессарабии. – În: Ученые записки Кишиневского ун-та. – Кишинев, 1971, т.117 (Ист.), с. 255.
[3] А.Скальковский. Взгляд на скотоводство в Новороссийском крае. – În: ЖМВД, 1850, №6, с. 375-376.