POLITICA COMERCIALĂ A IMPERIULUI RUS (comercial-vamală) (торговая политика) | Muzeul din inima mea |

POLITICA COMERCIALĂ A IMPERIULUI RUS (comercial-vamală) (торговая политика)


POLITICA COMERCIALĂ A IMPERIULUI RUS (comercial-vamală) (торговая политика) – noţiunea de politică comercială, în general, şi cea de politică comercial-vamală, în particular, este o noţiune multiaspectuală, care presupune implicarea celor mai diverşi factori în sistemul economic şi social al unei ţări la o anumită etapă a evoluţiei ei. Analiza diverselor măsuri întreprinse de Administraţia imperială sau cea regională atât în guberniile interne ruse, cât şi la periferiile naţionale, în sec. al XIX-lea, ne face să constatăm că politica comercială sau comercial-vamală poate fi concepută în sens îngust şi în sens larg.
Stricto sensu, politica comercială este nu altceva decât activitatea de stat sau guvernamentală ce are drept scop de a influenţa, prin diferite metode, căi şi mijloace, asupra dezvoltării comerţului (atât interior, exterior, cât şi de tranzit), iar prin intermediul lui – şi asupra celorlalte ramuri ale economiei. Prin noţiunea de politică comercial-vamală sub­înţelegem un ansamblu de măsuri adoptate de instituţiile de stat în scopul reglementării importului şi exportului de mărfuri, folosind în acest scop taxele vamale. Aceste măsuri au scopul de a apăra interesele burgheziei comercial-industriale şi de a asigura acestei stări sociale poziţii cât mai avantajoase în lupta pentru piaţa internă şi externă. În sens restrâns, politica comercială a ţarismului în Basarabia poate fi concepută în baza analizei celor mai importante hotărâri, decizii şi legi adoptate de instituţiile de stat imperiale în scopul soluţionării diferitelor probleme ce vizează direct comerţul. Ca exemplu poate servi decizia Consiliului de Miniştri din 28 noiembrie 1816[1], Regulamentul cu privire la comerţul cu Basarabia din 17 februarie 1825[2], decretul Senatului Guvernant din 26 septembrie 1830 privind aplicarea în Basarabia a Regulamentului ghildelor din 24 noiembrie 1824[3] etc. – documente care au servit drept suport fundamental la elaborarea lucrărilor dedicate diferitelor aspecte ale vieţii social-economice a Basarabiei în prima jumătate a sec. al XIX-lea.
Lato sensu, sub noţiunea de politică comercială se subînţelege totalitatea măsurilor întreprinse de instituţiile de stat, care influenţează direct sau indirect, intenţionat sau neintenţionat asupra dezvoltării comerţului, precum şi atitudinea guvernului sau a anumitor instituţii de stat faţă de comerţ. Aspectul mai larg al politicii comerciale a ţarismului poate fi uşor urmărit în perioada 1812-1830, când Basarabia era separată de guberniile interne ruse prin cordonul sanitaro-vamal de la Nistru, iar de pieţele tradiţionale europene – prin cel de la Prut şi Dunăre ce puneau mari piedici în extinderea relaţiilor comerciale nu doar cu guberniile interne, dar şi cu ţările europene. În asemenea condiţii, guvernul era impus să adopte diferite decizii şi hotărâri suplimentare, paralel legislaţiei comerciale oficiale, care aveau drept scop de a facilita sau de a limita exportul mărfurilor basarabene în guberniile interne ruse şi în statele europene[4].
În plan ştiinţifico-istoriografic, politica comercială a ţarismului prezintă interes prin prisma a două aspecte, pe care le considerăm definitorii: în primul rând, ca factor important ce a influenţat direct acele schimbări ce au intervenit în viaţa economică a Basarabiei pe parcursul sec. al XIX-lea; în al doilea rând, ca parte componentă a politicii interne a ţarismului, în general, şi a celei economice, în particular.
Măsurile sau dispoziţiile adoptate de guvern în ce priveşte politica comercial-vamală pot fi clasificate convenţional în: dispoziţii ce se referă la tarifele vamale generale (1816, 1819, 1822, 1850, 1857, 1867) şi la schimbările parţiale ce au survenit după adoptarea lor (1824, 1825, 1830 etc.), impunerea fiscală etc. şi dispoziţii de ordin legislativ – legislaţia privind reglementarea comercială: importul şi exportul de mărfuri, regulamentul privind stratificarea negustorilor în ghilde comerciale şi cel referitor la suprimarea cordonului sanitaro-vamal de la Nistru şi unificarea vamală a Basarabiei cu Rusia etc.
Politica comercial-vamală promovată de ţarism în primul pătrar al sec. al XIX-lea era contradictorie şi dualistă, depindea de multipli factori de ordin intern şi extern – starea economică a ţării pe timp de pace şi de război, relaţiile cu partenerii din afară, presiunea din partea forţelor politice cointeresate, atât din interiorul, cât şi din exteriorul ţării, prezenţa caselor comerciale şi a capitalului străin etc. Un moment important îl constituie şi faptul că politica comercială a ţarismului era determinată în mare parte de numeroşi factori nu doar de ordin obiectiv ai epocii, dar şi de un şir de factori subiectivi. Ne referim nu numai la viziunile şi orientările politice ale împăratului şi ale miniştrilor săi, la rezultatele luptelor interdepartamentale privind diverse întrebări de politică comercială, dar şi la orientările politice ale reprezentanţilor administraţiei regionale, la particularităţile sistemului administrativ al Basarabiei, îndeosebi până la 1828.
În prima jumătate a sec. al XIX-lea politica comercial-vamală sintetiza interesele a trei forţe de bază: ale statului autocrat, ale unor grupuri nu prea mari din cadrul burgheziei comerciale şi industriale şi ale moşierilor-nobili legaţi de industrie şi comerţ. Rolul dominant în determinarea direcţiei politicii oficiale comerciale îl juca statul, întregul sistem birocratic-ierarhic deja stabilit. Politica comercial-vamală era promovată din numele statului autocrat. De aceea, pentru a înţelege esenţa şi caracterul social al politicii comerciale, mecanismul adoptării celor mai importante legi, este necesar a determina şi a studia rolul pe care l-au jucat organele de stat centrale: Consiliul de Stat, Consiliul de Miniştri, Ministerul de Finanţe şi Comitetul Vamal în perfectarea şi adoptarea diferitelor hotărâri, dispoziţii şi legi menite să reglementeze relaţiile comerciale ale Basarabiei cu ţările străine şi guberniile interne ruse.
Aşadar, politica comercial-vamală include un ansamblu de prevederi, reguli, poziţii ce vizează direct comerţul, iar indirect – şi alte ramuri economice şi determină strategia comportamentului instituţiilor de stat atât în interiorul guberniilor ruse, cât şi la periferiile naţionale în vederea stratificării cât mai depline a intereselor statului autocrat în cadrul unei perioade îndelungate de timp. Pe lângă obiectivele de bază de natură constantă – apărarea tinerei industrii ruse de concurenţa mărfurilor industriale străine, asigurarea în permanenţă a industriei cu noi pieţe de desfacere şi de materii prime, apărarea intereselor cercurilor comercial-industriale ruse etc., politica comercială promovată de ţarism în anii 1812-1868 punea accent pe anumite priorităţi valorice, dictate de condiţiile concret istorice, care urmau să rezolve anumite probleme de moment, de regulă, în termen restrâns, ce uşor pot fi urmărite analizând legile, hotărârile, deciziile adoptate în domeniul comerţului atât până la, cât şi după includerea Basarabiei în sistemul pieţei interne ruse.


[1] AISR, F. 1263, inv. 1, d. 101, f. 681-683.
[2] Ibidem, F. 560, inv. 3, d. 204, f. 21-29.
[3] Ibidem, inv. 5, d. 769, f. 93–94 verso.
[4] Despre măsurile întreprinse de ţarism în politica comercial-vamală în Basarabia în pri­ma treime a sec. al XIX-lea a se vedea: Valentin Tomuleţ. Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia (1812-1830). Documente inedite din arhivele Rusiei, Ucrainei şi Republicii Moldova. – Chişinău, 2002.