DESETINĂ (десятина) - DESETINAR | Muzeul din inima mea |

DESETINĂ (десятина) - DESETINARDESETINĂ (десятина) – termen cunoscut în Moldova, la început cu sensul originar de zecime (lat. decima, a zecea parte), dijmă, desemnând cota-pare dintr-un produs, prelevată cu titlul de dare. La început, desetina şi-a păstrat sensul etimologic de 1/10 din produsul impozabil. Mai târziu, termenul şi-a lărgit sensul, indicând orice dare, independent de cuantumul ei. Ulterior domeniul desetinei se restrânge la stupi şi porci[1].
În Basarabia desetina este cunoscută ca dare neregulată (не­оклад­ная подать), încasată doar de la persoanele care au stupi de albine şi porci. Din materialele şedinţei Consiliului Suprem al Basarabiei din 26 februarie 1824 constatăm că desetina este o dare neregulată, încasată o dată în an, din numărul stupilor de albine şi porcilor. Supuşii ruşi – clerul şi slujitorii cultului, dvorenii, funcţionarii aflaţi în exerciţiul funcţiei în instituţiile administrative regionale, raznocinţii moldoveni, numiţi căpitani de dorobanţi şi căpitani de lefegiu, conform obiceiului moldovenesc erau scutiţi de această dare. În plus, de această dare, erau scutite, în baza unor hrisoave şi acte oficiale de oferire a unor privilegii acordate de guvernul moldovenesc până la 1 aprilie 1812, şi unele persoane care au depus jurământul de credinţă Rusiei. În baza acestor documente, unele din ele nu achitau desetina pentru toţi stupii de albine şi pentru toţi porcii, pe care îi aveau în gospodărie, iar altele nu achitau desetina doar pentru numărul stupilor de albine şi numărul porcilor ce era indicat în aceste documente, pentru celelalte – plăteau darea conform normelor stabilite. Pentru fiecare stup de albine şi porc vistieria încasa anual câte 24 aspri, iar de la fiecare persoană care achită această dare – câte 24 aspri[2].
Până la începutul anilor ’20 ai sec. al XIX-lea vistieria a încasat anual în medie cca 75,6 mii lei: în 1813 – 32000 lei, în 1814 – 98100, în 1815 – 69200, în 1816 – 80100, în 1817 – 80900, în 1818 – 60000, în 1819 – 95000 şi în 1820 – 90000 lei[3].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 149.
[2] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 429, f. 168-168 verso.
[3] Ibidem, d. 1380, f. 50 verso-51.DESETINAR (de la desetină) (десятинщик) – persoană care trăia în baza anumitor contracte pe pământurile arendate de la moşieri, se ocupa cu agricultura sau cu creşterea animalelor, plătea proprietarilor desetina din recolta obţinută sau din numărul capetelor de vite pe care le deţinea în proprietate. În baza unui acord cu moşierii sau arendaşii desetina putea fi înlocuită cu dijma în bani[1]. Este înregistrat mai mult în judeţele de sud ale Basarabiei.


[1] ANRM, F. 24, inv. 1, d. 20, f. 64-69.