CĂLĂRAŞ (калараш) | Muzeul din inima mea |

CĂLĂRAŞ (калараш)

CĂPITAN DE CĂLĂRAŞI (капитан де калараш) – şeful călăraşilor, consideraţi mici funcţionari în administraţie, persoane cu atribuţii de pază locală. Pe timp de război, participau la adunarea carelor pentru transportarea proviziilor[1].


[1] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 50, f.8-9; F. 43, inv. 1, d. 10, f. 472-473.


CĂLĂRAŞ (калараш) – categorie de ostaşi călare, apăruţi în Ţările Române în sec. al XVI-lea, recrutaţi dintre ţăranii liberi care slujeau domniei pentru scutiri fiscale sau pentru dreptul de a folosi moşiile domneşti. Principala lor obligaţie era să meargă la război pe propria socoteală. Unele grupuri de călăraşi aveau sarcini speciale: paza marginii (călăraşii de margine) şi transportul ştirilor (călăraşii de Ţarigrad). În sec. al XVII-lea ei plăteau o dare destul de mare – dajdia călărăşească. În sec. al XVIII-lea, odată cu decăderea importanţei militare a călăraşilor, s-au menţinut şi s-au accentuat sarcinile lor secundare. În Moldova, călăraşii de margine sunt puşi sub comanda unor serdari (de Orhei, de Lăpuşna, de Soroca) şi sunt scutiţi parţial de dări[1].
În Basarabia, în primii ani după anexare, călăraşii erau consideraţi slujitori pe lângă administraţiile locale, persoane cu atribuţii de pază locală, pe timp de război participau la adunarea carelor pentru trans­portarea proviziilor[2].
Potrivit unor izvoare, călăraşii alcătuiesc miliţia pământeană şi se află la dispoziţia ispravnicilor pentru executarea diferitelor porunci în cadrul ţinutului, şi anume: pentru a îndemna populaţia să presteze corvezile, pentru a percepe impozitele, pentru a servi în calitate de curieri ş.a. Fiecare călăraş trebuia să dispună de cal de călărie şi să fie în careva măsură înarmat. Ei erau angajaţi în acest serviciu din partea satelor scutite de orice corvoadă şi impozit, în afară de încartiruire. Călăraşii se supuneau nemijlocit ispravnicului. La dispoziţia ispravnicului erau nu mai puţin de 30 de călăraşi. Ei primeau anual o soldă de 250-300 lei[3]. Aceeaşi idee cu referinţă la călăraşi este expusă şi de cercetătorul Pavel Svinin[4].
Destul de mare era numărul călăraşilor în ţinutul Orhei. Conform raportului serdăriei Orhei din 26 iulie 1816 adresat preşedintelui Comitetului Provizoriu al Basarabiei, guvernatorului de Ekaterinoslav I.H. Kalagheorghe, la dispoziţia serdăriei se aflau 760 de călăraşi, „care slujăscu a patra săptămână căti 180 la amândoi sardari”: 12 la cele 12 ocoale, pentru îndeplinirea diferitelor dispoziţii, în special de la căpitanii de mazili, care îndeplinesc dispoziţiile cârmuirii, de la cele două Departamente ale Guvernului Regional şi de la rezidentul plenipotenţiar; 4 – pentru paza inculpaţilor la închisoarea serdăriei; 6 – pentru expedierea poştei ruseşti, îndeplinind serviciul de olăcar; 2 – pentru paza magaziei de provizii; 1 – pentru paza magaziei de lemne; 2 – pentru paza fânului ce aparţinea magaziei de rezervă; 4 – pentru trimiterea arestanţilor; 2 – la dispoziţia cancelariei serdăriei, 7 – la dispoziţia Departamentului I al Guvernului Regional. Mai rămâneau 140 de călăraşi. Aceștia erau împărţiţi în mod egal, câte 70, la cei doi serdari, care îi foloseau pentru a întreţine legături cu cele două departamente ale Guvernului Regional şi pentru alte necesităţi, inclusiv paza persoanelor oficiale, venite în ţinut în vizită sau pentru inspectarea ţinutului (câte 2 călăraşi pentru paza casei unde aceştia s-au oprit) [5].
În ţinutul Bender călăraşi erau doar în două localităţi – Hârbovăţ şi Zaim (150 de gospodării), care puneau la dispoziţia ispravnicului în fiecare săptămână câte 40 de călăraşi. În afară de serviciile exercitate la dispoziţia isprăvniciei, câte doi călăraşi erau puşi la dispoziţia fiecărui vechil, iar în caz de necesitate şi câte patru, doi – pentru exercitarea serviciului de poştă în Chilia; trei – în colonii, la dispoziţia administraţiei coloniştilor transdanubieni[6].
În ţinutul Hotărniceni erau 100 de călăraşi. La dispoziţia ispravnicului săptămânal erau puşi la dispoziţie câte 25 de călăraşi, care erau folosiţi pentru repartizarea corespondenţei, asigurarea cu care, paza arestanţilor şi alte necesităţi de stat[7].
În ţinutul Iaşi îşi exercitau funcţiile de călăraşi 528 persoane, dintre care 90 făceau serviciul în carantina din Sculeni, împreună cu gardienii, în baza unui salariu stabilit de general-maiorul I.M. Hartingh. Ceilalţi 438 călăraşi făceau serviciu săptămânal, adică fiecare călăraş era obligat să îndeplinească serviciul fiecare a patra săptămână, în baza dispoziţiilor ispravnicului, ei fiind scutiţi de plata birului şi altor dări şi prestaţii locale, nefiind salarizaţi de locuitori[8]. Ispravnicul de Iaşi îi raporta în 1816 preşedintelui Comitetului Provizoriu al Basarabiei I.H. Kalagheorghe că în competenţa călăraşilor intră: 1. expedierea dispoziţiilor ispravnicului în toate localităţile ţinutului; 2. supravegherea îndeplinirii la timp şi cu acurateţe a acestor dispoziţii; 3. expedierea în capitală a sumelor băneşti încasate de posturile vamale şi de concesionarii goştinii şi a altor taxe încasate de la populaţie; 4. acordarea ajutorului concesionarilor goştinii, desetinei şi vădrăritului la încasarea de la populaţie a sumelor băneşti; 5. răspundeau de prezentarea la timp a carelor, puse la dispoziţie de fiecare ocol, pentru posturile vamale de la Prut: pentru posturile vamale Vasileuţi şi Sculeni – câte doi, iar pentru vama Sculeni – câte 4 călăraşi. Răspundeau şi de carele care erau puse la dispoziţie pentru deplasarea la serviciu a funcţionarilor şi pentru alte necesităţi[9].
În ţinutul Soroca, conform raportului prezentat, la 8 august 1816, aceluiaşi I.H. Kalagheorghe, de ispravnicul Somov şi serdarul Varfo-lomei, călăraşii erau aleşi din 6 sate mici: Şolcani (ocolul Nistrul de Mijloc) – 65 gospodării, Pripiceni – (ocolul Nistrul de Mijloc) – 94, Racovăţ (ocolul Nistrul de Mijloc) – 76, Vorâncăuţi (ocolul Nistrul de Jos) – 60, Hârbova (ocolul Nistrul de Sus) – 24, Heciu Vechi (ocolul de peste Răut) – 76 gospodării. Aceste localităţi puneau la dispoziţia isprăvniciei 65 călăraşi calare şi 18 călărași pedeștri, care se schimbau după fiecare săptămână. Pentru acest serviciu, localităţile respective erau scutite de toate dările. Persoanele încadrate în serviciul de călăraşi erau alese de săteni şi confirmate de Departamentul II al Guvernului Regional (până la 1812 – de vistierie) [10].
Deşi beneficiau de unele înlesniri, funcţia de călăraşi nu era una din cele uşoare. Ca rezultat, călăraşii se adresau în repetate rânduri instituţiilor regionale, plângându-se de situaţia în care s-au pomenit. La 20 iulie 1813, I.M. Hartingh a informat Departamentul II al Guvernului provinciei Basarabia în privinţa călăraşilor aleşi din partea obştii satului Dubăsarii Vechi, care s-au plâns că ei timp de 6 ani păzesc, fără schimb, magaziile şi se află de strajă la Nistru, din care cauză sunt sustraşi de la diferite munci agricole, rugând să fie scutiţi cel puţin de una din obligaţii, pentru a avea timp să-şi hrănească familiile[11]. Ţăranii din satul Buiucani (117 familii), ocolul Bucovăţ, ţinutul Orhei, se plângeau în 1813 guvernatorului civil al Basarabiei că, făcând parte din categoria călăraşilor, făceau slujbă o dată în patru săptămâni, iar acum – o dată în trei săptămâni; în plus, prestează „claca” în folosul serdarului[12]. Tot în acel an răzeşii din satul Cojuşna (100 de familii), ocolul Bucovăţ, ţinutul Orhei, se plângeau guvernatorului civil al Basarabiei că, făcând parte din categoria călăraşilor, erau subordonaţi Departamentului II al Guvernului Regional al Basarabiei şi scutiţi de prestaţii. Dar, în pofida acestui fapt, Serdăria i-a impus să transporte pentru staţiile poştale 28 chile de orz, fără a fi remuneraţi[13]. Călăraşii din oraşul Chişinău, ţinutul Orhei, au înaintat la 15 iunie 1813 guvernatorului civil al Basarabiei o plângere prin care îl informau că „...sunt impuşi la prestaţii suplimentare”[14].
Situaţia călăraşilor din ţinutul Orhei s-a agravat la începutul anilor ’20 ai sec. al XIX-lea. În 1823, cu numirea în funcţia de rezident plenipotenţiar al Basarabiei a contelui M.S. Voronţov, acesta află că isprăvnicia de Orhei încasează de la locuitorii ţinutului, pentru întreţinerea călăraşilor, mult mai mulţi bani decât este necesar şi se foloseşte de ei la discreţia sa, neprezentând nici un fel de raport[15]. Funcţionarul de clasa a XII-a Alekseev a primit dispoziţia de a cerceta cazul. Conform raportului din iulie 1821, prezentat de ispravnicul de Orhei, la dispoziţia isprăvniciei erau 60 călăraşi. Cercetările au demonstrat însă că isprăvnicia, în afară de aceşti 60, a mai angajat încă 29 călăraşi, care erau remuneraţi din aceeaşi sumă de bani. În plus, isprăvnicia se implica în angajarea călăraşilor, încasând de la locuitori sume de bani mult mai mari, repartizând-le voluntar, cheltuind banii pentru procurarea hainelor, furajelor pentru cai, remunerarea secretarului şi nu raporta nimănui despre aceste cheltuieli[16]. În urna cercetărilor s-a constatat că în anii 1822-1823 de la locuitorii ţinutului Orhei au fost încasaţi, pentru întreţinerea călăraşilor, 93183 lei 36 parale. Călăraşii au fost angajaţi pentru suma de 72055 lei, dar au primit în realitate doar 33383 lei 28 parale, din care li s-a mai scos 4343 lei pentru îmbrăcăminte, furaje şi schimbul banilor. Călăraşii n-au primit însă suma de 34326 lei 12 parale, prevăzută de contract[17].
La insistenţa guvernatorului general al Novorosiei şi rezidentului plenipotenţiar al Basarabiei M.S. Voronţov, Consiliul Suprem al Basarabiei discută la 27 septembrie 1825 raportul Guvernului Regional al Basarabiei despre încălcările comise la angajarea şi întreţinerea călăraşilor de către isprăvnicia Orhei[18]. Ca rezultat, ispravnicul Paladi, comisarii Haitul, Izmană şi Russo şi fostul secretar Lazarev au fost impuşi să restituie banii şi daţi judecăţii. Fostul procuror de Orhei, procurorul ţinutului Iaşi, funcţionarul de clasa a IX-a Melnikov, pentru neglijenţă în serviciu şi nesatisfacerea plângerii călăraşilor urma să fie destituit şi dat judecăţii[19].
În alte cazuri, ţăranii cădeau de acord să facă serviciul de călăraşi în schimbul scutirii de alte prestaţii. Astfel, călăraşii din satul Dubăsarii Vechi, ţinutul Orhei, s-au adresat, la 17 iunie 1817, guvernatorului civil al Basarabiei cu rugămintea să-i angajeze la paza cordonului sanitar de la Nistru, cerând în schimb să-i elibereze de celelalte prestaţii[20]. Izvoarele de arhivă conţin numeroase plângeri ale călăraşilor adresate guvernatorului civil al Basarabiei pe parcursul primei treimi a sec. al XIX-lea[21].
Potrivit dispoziţiei guvernatorului general al Novorosiei şi rezidentului plenipotenţiar al Basarabiei M.S. Voronţov din 19 ianuarie 1824, Guvernul Regional al Basarabiei, în şedinţa din 29 februarie, discută întrebarea cu privire la înlocuirea prestaţiei de călăraşi prin prestaţia în bani. La baza cererii lui M.S. Voronţov au stat plângerile locuitorilor ţinuturilor Bender şi Akkerman împotriva taxelor încasate de ispravnici pentru întreţinerea călăraşilor. În plus, el scria că dispune de informaţii despre diverse abuzuri din partea funcţionarilor locali la încasarea banilor şi folosirea călăraşilor în alte scopuri ce nu ţin de competenţa serviciului de călăraş. Este cunoscut faptul că călăraşii iau de la locuitori cai pentru a se deplasa, îi chinuiesc şi îi lasă în alte sate în voia sorţii, fără supraveghere şi fără de hrană, din care cauză ţăranii rămân fără forţă de tracţiune. M.S. Voronţov considera că, pentru a înlătura aceste abuzuri, este necesar a stabili numărul exact de călăraşi care urma să fie păstrat pe lângă fiecare isprăvnicie, reieşind din numărul populaţiei şi mărimea ţinutului. Urma de stabilit şi salariul pe care avea să-l primească călăraşii, iar întreţinerea lor se preconiza să fie transformată în prestaţie locală. S-a mai propus de a fi stabilit următorul număr de călăraşi din cadrul isprăvniciilor din Basarabia: în ţinuturile Orhei, Iaşi şi Hotin – câte 20 de călăraşi calare şi câte 10 călăraşi pedeştri, în ţinuturile Bender şi Akkerman – câte 15 călăraşi calare şi 10 călăraşi pedeştri şi în ţinutul Ismail – 8 călăraşi calare şi 8 pedeştri. Pentru întreţinerea unui călăraş calare s-a propus un salariu de 400 de lei, iar pentru unul pedestru – 200 de lei. Respectiv, pentru întreţinerea celor 98 de călăraşi calare era necesară suma de 39200 lei, iar pentru întreţinerea celor 58 de călăraşi pedeştri – 11600 lei. Pornind de la faptul că în 1823 în Basarabia au fost înregistrate 82196 de familii, pentru întreţinerea călăraşilor fiecare familie urma să plătească doar 24 de parale[22].
Consiliul Suprem al Basarabiei a decis ca propunerea lui M.S. Voronţov să intre în vigoare de la 1 mai 1824[23].
Ulterior, obligaţiile de funcţie şi salariul călăraşilor au fost supuse unor modificări. Potrivit deciziei Senatului Guvernant din 24 decembrie 1862, călăraşii de pe lângă judecătoriile locale, la salariul stabilit anterior primeau anual un salariu suplimentar: cei care mergeau pe jos – 34 rub. 50 kop., iar cei care mergeau calare – 45 rub. Respectiv, salariile celor care mergeau pe jos a constituit anual 73 rub., în loc de 57 rub. 60 kop., iar al celor care mergeau calare – 120 rub., în loc de 75 rub.[24]
Conform altor izvoare, călăraşii alcătuiesc, alături de cazaci, paza de frontieră. Potrivit datelor oficiale din 1816, în Basarabia erau înregistrate 2647 familii de călăraşi. La dispoziţia ispravnicului de Hotărniceni se aflau 320 de călăraşi, Iaşi – 438, Bender – 332, Greceni – 120, Orhei – 763, Ismail – 160, Soroca – 364 şi Hotin – 150 de călăraşi. În toate isprăvniciile călăraşii efectuau paza de frontieră în 4 schimburi, şi numai în Hotin în paza sanitară erau încadraţi permanent toţi 150 de călăraşi[25].
La 4 mai 1817 în Departamentul I (Departamentul executiv) al Guvernului Regional s-a discutat întrebarea privitor la paza de frontieră efectuată de către călăraşi. În cadrul discuţiei s-a stabilit că numărul călăraşilor care asigură paza de frontieră constituie 2880 de familii: ţinutul Hotin punea la dispoziţie 100 de călăraşi, Iaşi – 488, Orhei – 1034, Codru – 274, Greceni – 100, Ismail – 130, Bender – 196 şi Soroca – 558 de călăraşi. Administraţia regională considera acest număr prea mare pentru efectuarea pazei de frontieră. La dispoziţia preşedintelui Departamentului Krupenski, acest număr trebuia să fie redus până la 600: ţinutul Orhei urma să pună la dispoziţie – 240 de călăraşi, Greceni – 15, Iaşi – 105, Soroca – 115, Hotin – 45, Codru – 15 şi Bender – 35 şi Ismail – 30 de călăraşi[26].
Concomitent, au fost stabilite şi criteriile în baza cărora se va asigura paza de frontieră:
1.    Asigurarea pazei de frontieră de către călăraşi se efectua în 4 schimburi, astfel încât la frontieră să se afle permanent 600 de persoane. Călăraşii se supuneau nemijlocit revizorului şi ispravnicului de ţinut. Postul de revizor de frontieră a fost instituit de către I.M. Hartingh la 25 iulie 1813. În aceste funcţii au fost desemnaţi ofiţeri în retragere şi funcţionari ruşi[27].
2.    Distanţa încredinţată pentru paza de frontieră a călăraşilor la Prut şi Dunăre a fost împărţită în 20 de sectoare, cu amplasarea proporţională a călăraşilor. Aceştia urmau să fie supravegheaţi de unul din mazilii de încredere, ales sau numit de administraţia ţinutală. Acest supraveghetor trebuia să se afle în permanenţă la posturile şi sectoarele subordonate lui, să primească şi să numească schimbul pazei. Călăraşii erau scutiţi de prestaţiile obşteşti şi cele locale. Pentru a limita numărul de mazili, care ar putea beneficia de acest drept, supraveghetorul sectorului era ales din rândul mazililor: câte 3 persoane în fiecare sector. Respectiv, au fost aleşi 60 de supraveghetori.
3.    Ei urmau să meargă călare şi, după posibilitate, înarmaţi, să efectueze controlul cordonului de frontieră, întreţinând legături permanente cu paza militară, să execute exact, împreună cu paza militară, sarcinile ce stau în faţa lor.
4.    Pentru asigurarea pazei de frontieră, călăraşii urmau să ocupe punctele amplasate între pichetele de cazaci.
5.    Serviciul de călăraşi urma să fie efectuat de capii de familie, de unul din feciorii acestora, fie de una din rudele sale sau de o altă persoană din altă familie (o singură dată), dar nemijlocit din categoria călăraşilor, cu ştirea şi permisiunea Administraţiei regionale. Orice încălcare din partea călăraşilor urma să fie persecutată de către şeful de călăraşi sau de către ispravnic.
6.    Pentru o administrare mai eficientă a pazei de frontieră, urma de ales 4 funcţionari din rândul moşierilor locali, care posedă limba rusă şi care şi-ar asuma responsabilitatea în administrarea călăraşilor şi mazililor ce se ocupă cu paza frontierei. În această funcţie trebuiau numite persoane care erau asigurate material şi care nu aveau nevoie de salariu din partea statului. Ele trebuiau să poarte o uniformă asemănătoare celei căzăceşti, să poarte sabie şi alte arme[28].
Pentru a putea determina numărul real de călăraşi necesari pentru asigurarea pazei de frontieră, preşedintele Departamentului I al Guvernului Regional Krupenski i-a dat dispoziţie funcţionarului de clasa a IV-a Navoroţki, în competenţa căruia erau şi călăraşii, să studieze pe teren întrebarea şi să prezinte informaţiile de rigoare[29].
Între timp, la 18 aprilie 1819, rezidentul plenipotenţiar A.N. Bah­metev propune un plan de instituire în Basarabia a pazei locale (regionale) de frontieră, alcătuită din călăraşi. Paza urma să fie constituită din voluntari, care doreau să beneficieze de privilegiile acordate de statutul de călăraş. Aplicarea în practică a acestei dispoziţii a fost încredinţată viceguvernatorului Basarabiei, funcţionarului de clasa a VI-a Krupenski, care în calitate de şef principal al pazei regionale de frontieră a manifestat dorinţa să îndeplinească această dispoziţie[30]. Ca rezultat, în componenţa pazei de frontieră s-au înscris un ofiţer, 5 subofiţeri şi 368 ostaşi. Dar, completarea de mai departe a efectivului pazei s-a stopat, deoarece,  nu fusese confirmate privilegiile de care urma să beneficieze paza locală de frontieră. A.N. Bahmetev a prezentat chir un demers special pe numele secretarului de stat Nesselrode, prin care cerea confirmarea planului pazei regionale de frontieră. Până la adoptarea unei decizii pe această întrebare, A.N. Bahmetev a subordonat paza de frontieră administraţiei sale, propunând Consiliului Suprem al Basarabiei să caute mijloace suficiente pentru finisarea cu succes a completării efectivului pazei regionale de frontieră. La 14 iulie 1826, reieşind din considerentul că paza locală de frontieră şi-a încetat existenţa, Consiliul Suprem al Basarabiei a decis să caute mijloace de finanţare şi a închis dosarul[31].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 80-81.
[2] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 50, f. 8-9; F. 43, inv. 1, d. 10, f. 472-473.
[3] AISR, F. 379, inv. 2, d. 12, f. 23.
[4] П.Свиньин. Описание Бессарабской области. – În: ЗООИД. – Одесса, 1867, том VI, c. 215.
[5] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 132-132 verso.
[6] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 45-45 verso.
[7] Ibidem, f. 32-32 verso.
[8] Ibidem, f. 82.
[9] Ibidem, f. 82-82 verso.
[10] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 113.
[11] Ibidem, F. 2, inv. 1, d. 80, f. 1130 verso.
[12] Ibidem, 1812-1813, d. 115, „Materiale de anchetă”, f. 32 verso.
[13] Ibidem, f. 33.
[14] Ibidem, d. 78, f. 31 verso.
[15] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 929, p. IV, f. 494 verso.
[16] Ibidem, f. 495-495 verso.
[17] Ibidem, f. 496.
[18] Ibidem, d. 569, p. III, f. 309, 321-321 verso.
[19] Ibidem, d. 929, p. IV, f. 496 verso-497.
[20] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 78, f. 32 verso.
[21] Despre aceasta a se vedea mai detaliat: Valentin Tomuleţ. Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828). – Chişinău, 2007, Vol. II, passim.
[22] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 429, f. 129, 130-131.
[23] Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии (1812-1861 годы). Сборник документов / Составители И.А. Анцупов, К.П. Крыжановская. Том. III, Часть I. – Кишинев, 1962, c. 80-83.
[24] ПСЗРИ. Собр. II, т. XXXVII, 1862, отд. второе. – СПб., 1865, №39079, с. 584.
[25] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. II, f. 344.
[26] Ibidem, F. 2, inv. 1, d. 528, p. I, f. 21.
[27] ANRM, F. 5, inv. 1, d. 1, f. 203.
[28] Ibidem, F. 2, inv. 1, d. 528, p. I, f. 21verso-23.
[29] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 528, p. I, f. 23 verso.
[30] Ibidem, F. 3, inv. 1, d. 759, p. I, f. 225, 233.
[31] Ibidem, f. 233 verso-234.