„EVREU ÎNVĂŢAT” („ученый еврей”) | Muzeul din inima mea |

„EVREU ÎNVĂŢAT” („ученый еврей”)„EVREU ÎNVĂŢAT” („ученый еврей”)[1] – funcţie din cadrul diferitelor instituţii de stat din Imperiul Rus, instituită oficial în noiembrie 1844, în scopul reformării vieţii comunităţilor evreieşti şi perfectării reformei şcolare pentru evrei, înfăptuite în timpul domniei împăratului Nicolai I[2].
Instituirea oficială a acestei funcţii a fost precedată de crearea la sfârşitul anului 1802 a unii Comitet ce avea să se ocupe cu organizarea evreilor. În componenţa Comitetului au intrat apropiaţii împăratului Alexandru I, magnaţii polonezi: cneazul A.Ciartorâiski şi contele S.C. Potoţki, contele V.A. Zubov, ministrul de Interne V.P. Kociubei şi ministrul de Justiţie G.R. Derjavin. Un rol important în activitatea Comitetului i-a revenit lui M.M. Speranski. Pentru a activa în cadrul Comitetului au fost invitaţi deputaţi iudei din toate comunităţile evreieşti guberniale. De regulă, aceştia erau negustori bogaţi de ghilda întâi. În activitatea Comitetului au fost invitaţi şi câţiva evrei, care erau numiţi „învăţaţi”[3]. Rezultatul final al activităţii Comitetului a fost adoptarea în 1804 a „Regulamentului privind viaţa sedentară a evreilor”, care a păstrat zona de locuire permanentă a evreilor[4].
Instituirea funcţiei de „evreu învăţat” a fost determinată de faptul că, la demersurile guvernului cu referire la problemele evreieşti, reprezentanţii comunităţilor evreieşti răspundeau că la evrei nu există un cler în sensul adevărat al cuvântului, ca la creştini, dar sunt teologi-învăţaţi – specialişti în problemele religioase. În scurt timp, aceste persoane au început să lucreze în Ministerul Învăţământului Public, unde în acel timp erau concentrate problemele legate de viaţa spirituală a evreilor. Aceste persoane erau numite „evrei-învăţaţi”[5]. Funcţia de „evreu-învăţat” a fost instituită în cadrul sinagogilor, caselor de rugăciuni, pe lângă tutorele districtelor de învăţământ, guvernatorul-general şi seful Administraţiei Speciale a oraşului Odesa şi Ministerul Învăţământului Public, iar din 1877 – şi în cadrul Ministerului de Interne[6]. În acest post erau numiţi, de regulă, evrei care aveau studii medii sau studii superioare, „pentru îndeplinirea dispoziţiilor cu referire la întrebările ce necesită cunoştinţe speciale privind legislaţia şi obiceiurile evreieşti”[7]. Legea prevedea ca în această funcţie să fie numiţi rabini sau persoane care cunosc acest gen de activitate. În unele izvoare aceste persoane erau numite nu „evrei-învăţaţi”, dar „evrei pentru îndeplinirea unor dispoziţii speciale”. „Evreii-învăţaţi” primeau salariu din taxele orăşeneşti. După 15 ani de serviciu ei primeau o medalie pentru anii serviţi şi titlul de cetăţean de onoare[8].
Gubernatorul general al Novorosiei şi Basarabiei contele A.G. Stroganov, care a exercitat această funcţie în perioada 1853-1862, avea în serviciul său un „evreu învăţat” pe nume Marcus Samoilovici Gurovici. Acesta era însărcinat cu soluţionarea problemelor ce erau legate de populaţia evreiască din Basarabia şi Novorosia. M.S. Gurovici, profesor de limbă franceză la o şcoală evreiască, a deţinut împreună cu soţia sa o pensiune de fete în Odesa[9].
În anul 1853, la dispoziţia guvernatorului, M.S. Gurovici a făcut o inspecţie în toate sinagogile, casele de rugăciuni şi în organizaţiile de binefacere din Basarabia. Finalizând inspecţia, a scris un memoriu despre situaţia în care se aflau aceste instituţii religioase, invocând şi unele schimbări ce necesitau a fi făcute în aceste instituţii.
Deşi infrastructura obştilor religioase evreieşti corespundea cerinţelor, Gurovici a depistat unele nereguli în instituţiile religioase existente la acel moment în Basarabia, anume:
a.   Clădirile în care se află sinagogile şi casele de rugăciuni sunt particulare, acestea nu aparţin comunităţilor evreieşti din localitate, din care cauză se află într-o stare deplorabilă.
b.   Majoritatea sinagogilor sunt deschise fără acordul instituţiilor abilitate din localitate, iar rabinii nu sunt aleşi de comunitate prin vot legal, ci numiţi aleatoriu de către comunitate fără a depune jurământ.
c.   Rabinii nu poartă grija necesară de respectarea ordinii în comunităţile evreieşti.
d.   Există prea multe sinagogi şi case de rugăciuni care sunt de prisos. O parte din ele urmează a fi comasate, o altă parte lichidate. Încăperile şi proprietăţile acestora din urmă trebuie să fie vândute, iar banii obţinuţi să fie utilizaţi la reconstrucţia clădirilor rămase[10].
În urma inspecţiei efectuate de M.S. Gurovici, guvernatorul general al Novorosiei şi Basarabiei a înaintat următoarele iniţiative legislative de nivel local:
1.   M.S. Gurovici a depistat în Akkerman, chiar lângă sinagogă, nişte evrei care citeau cărţi rabinice; de altfel, aceştia erau şi dezbrăcaţi. O făceau în stradă pentru că nu este permisă nici o adunare în incinta caselor de rugăciuni şi a sinagogilor în care să fie puse și alte chestiuni; în ele se permit numai rugăciunile obşteşti şi săvârşirea ritualurilor religioase. Guvernatorul a ordonat ca poliţiştii şi rabinii să vegheze ca toate instituţiile religioase să fie închise după oficierea rugăciunilor.
2.    În toate oraşele Basarabiei unde sunt evrei există organizaţii de binefacere, cum ar fi Hevra Kadisha, care reprezintă o structură ce are ca sarcină să înmormânteze evreii care nu au lăsat după sine nici rude şi nici bunuri materiale. Însă, nici una din aceste organizaţii de binefacere nu este înregistrată oficial şi nici nu dispune de o condică de venituri şi cheltuieli. Astfel, guvernatorul dispune ca toate aceste organizaţii să fie înregistrate şi ca Duma orăşenească să le asigure cu condică.
3.    La Chişinău, Orhei, Hotin, Akkerman, Otaci, Lipcani, Sculeni şi la Noua Suliţă au fost depistate unele nereguli, care trebuie lichidate fără tărăgănare.
4.    La Bender, comunitatea evreiască l-a ales ca rabin pe un oarecare Boruh Vertgaim, fiul unui comerciant de ghilda a 3-a. Acesta însă nu corespunde tuturor cerinţelor înaintate de lege faţă de candidaţi. În Orhei funcţia de rabin o deţine Froim Paghis, care nu are studii; plus la aceasta, se află în urmărire penală pentru că l-a cununat pe Şaia Mucinik cu documente false. În general, la alegerea rabinului evreii din Basarabia nu se conduc de normele stipulate de lege. Guvernatorul a atenţionat că rabinul trebuie confirmat în funcţie de către conducerea orăşenească. La Bălţi, M.S. Gurovici a depistat un Ţadik care a venit din Polonia şi propovăduia evreilor din oraş, strângând de la ei bani. Guvernatorul a insistat ca toate propovăduirile şi colectările de bani să fie interzise.
5.  Legislaţia prevede că rabinul nu are dreptul să pedepsească evreii prin blesteme sau prin excomunicare – Herem. Acest fenomen însă este foarte des observat în Basarabia, în special în oraşul Bălţi. M.S. Gurovici scria că în cazul în care membrii comunităţii evreieşti din Bălţi nu sunt mulţumiţi de vreo persoană, atunci pe uşa casei de rugăciuni apare о scrisorică în care este indicat numele celui excomunicat. Persoanele excomunicate sunt totalmente dispreţuite: cu ele şi cu familia lor nimeni nu mai discută. M.S. Gurovici a depistat în Bălţi următorul caz: pe sinagogă era afişată o fiţuică în care era scris „că va fi blestemat şi excomunicat din cadrul societăţii oricine care va consuma rachiu”. Ulterior s-a depistat că Kuşer, unul dintre vânzătorii de carne, a vrut să mărească preţul la carne. Locuitorii însă n-au fost de acord cu majorarea preţului. Comerciantul deţinea şi o prăvălie în care vindea rachiu. Concomitent, el a mărit preţul şi la rachiu. Indignaţi, evreii au hotărât să facă Herem la rachiu şi astfel au periclitat întreaga activitate comercială din zonă. Guvernatorul a cerut ca legea despre Herem să funcţioneze, iar poliţiştii din localitate şi rabinii să supravegheze stricta ei respectare.
6.   Un anumit interes prezintă şi faptul cum lămureşte M.S. Gu­rovici apariţia nesancţionată a sinagogilor în Basarabia: „De îndată ce vreun evreu se îmbogăţeşte de pe urma unor operaţiuni comerciale, el tinde să obţină influenţă în instituţiile religioase din întreaga localitate şi, mai cu seamă, în sinagoga al cărei enoriaş este. Dar, dat fiind faptul că aceasta are deja starostele său şi enoriaşii săi de onoare, între acest evreu îmbogăţit şi aceştia din urmă se iscă intrigi şi certuri. Astfel, evreul îmbogăţit găseşte de cuviinţă să construiască o nouă sinagogă în care (poate) el va fi staroste. Având influenţă printre evreii obştii, el începe să adune fonduri pentru construcţia unei noi sinagogi, dar o construieşte de parcă ar fi o casă particulară. Toţi însă, în afară de conducerea oraşului, cunosc destinaţia adevărată a încăperii. Apariţia acestor sinagogi particulare aduce la degradarea rolului sinagogilor principale. Ca urmare, acestea din urmă sunt frecventate de elementele cele mai sărace ale comunităţii evreieşti din localitate” [11].
Astfel, către anul 1853 în Basarabia exista o serie de instituţii religioase evreieşti care nu erau înregistrate la nivel oficial, iar rabinii acestor instituţii nu erau confirmaţi de Dumele locale; ei nici jurământ nu au depus. Sinagogile principale din Basarabia, în afară de cea din Hotin, erau într-o stare dezastruoasă, fiind menţinute în neglijenţă.
Aşadar, inspecţia întreprinsă de către Gurovici ne oferă un spectru larg de informaţii ce se referă la viaţa spirituală a evreilor din Basarabia.


[1] Termen pus în circuit de Alexandru Roitman, completat şi redactat de autorul prezentei lucrări.
[2] В.ОЛеванда. Полный хронологический сборник законов и положений касающихся евреев, от 1619 до 1873. Извлечение из Полных Собраний Законов Российской Империи. – СПб., 1874, 506.
[3] А.К. Тихонов. Католики, мусульмане и иудеи Российской империи. – СПб., 2007, с. 134.
[4] Ibidem, p. 135.
[5] V.O. Levanda. Op. cit., №506.
[6] Еврейские материалы Государственного архива Одесской области: формирование, хранение, использование // http://www.migdal.ru/migdal/events/science-confc/1/4789/4792.
[7] V.O. Levanda. Op. cit., №506.
[8] Еврейские материалы Государственного архива Одесской области: фор­ми­ро­вание, хранение, использование // http://www.migdal.ru/migdal/events/ science-confc/1/4789/4792.
[9] Ibidem.
[10] ANRM, F. 6, inv. 8, d. 1013, f. 1.
[11] ANRM, F. 6, inv. 8, d. 1013, f. 1 verso-4 verso.