CĂPITAN DE TÂRG (капитан де тырг) | Muzeul din inima mea |

CĂPITAN DE TÂRG (капитан де тырг)CĂPITAN DE TÂRG (капитан де тырг) – persoană care răspundea de activitatea poliţienească în oraşe şi târguri şi corespundea postului de ureadnic în oraşele din Rusia, sau ocolaşului şi vornicului în sate şi ocoale. El se subordona ispravnicului. În izvoarele basarabene mai este menționat şi cu termenii: „Căpitănia de Orhei”, „Căpitănia de Teleneşti”, „Căpitănia de Criuleni” etc.[1]
Din raportul Serdăriei de Orhei din 26 iulie 1816, adresat preşedintelui Comitetului provizoriu al Basarabiei, guvernatorului de Ekate-rinoslav I.H. Kalagheorghe, cu privire la activitatea administraţiei locale, constatăm că în competenţa căpitanului de târg din Orhei era, întâi de toate, preîntâmpinarea incendiilor care puteau avea loc în oraş, stabilirea preţurilor necesare cârmuirii pentru tot felul de produse alimentare, provizii, furaje pentru vite şi evaluarea acestora în bani, îndeplinirea diferitelor dispoziţii ale serdăriei, soluţionarea litigiilor dintre orăşeni în zilele de târg, având dreptul de decizie pe aceste cazuri, soluţionarea şi altor întrebări ce ţineau de viaţă orăşenească. Ca şi căpitanii de mazili, aceştia se foloseau doar de zeciuială ce constituia până la 60 sau 70 lei[2]. Cam aceleaşi funcţii le avea şi căpitanul de târg din târguşorul Făleşti: supraveghea închisoarea, asigura liniştea în târguşor, preîntâmpina incendiile şi conflictele între locuitori, soluţiona litigiile neînsemnate, urmărea de buna funcţionare a unităţilor de măsură şi greutate în zilele de târg etc.[3] La 1816, cate un căpitan de târg erau în târguşorul Otaci, ce aparţinea cneazului Cantacuzino, şi în târgul Bălţi, ce aparţinea comisului Alexandru Panaiti. În târguşorul Raşcov era doar un vechi, dar cu competenţele căpitanului de târg. Căpitanul de târg nu era salarizat, dar de la soluţionarea litigiilor încasa în favoarea sa împlineala[4].
Cu adoptarea Regulamentului organizării administrative a regiunii Basarabia din 29 aprilie 1818, postul de căpitan de târg nu a mai fost instituit[5].
În pofida acestui fapt, postul de căpitan de târg a continuat să existe. La 30 ianuarie 1819 guvernatorul civil al Basarabiei, în timpul inspectării Basarabiei, a observat că mulţi ispravnici de ţinut nu se limitează doar la ocolaşi şi vornici stabiliţi potrivit Regulamentului din 1818, dar folosesc în târguri supraveghetori speciali, numiţi căpitani de târg, conducându-se de ordinele vechi, care sunt incompatibile cu regulamentele noi, în care în general nu se aminteşte de acest post[6].
Din acest considerent, Guvernul Regional, la insistenţa Departamentului executiv, a propus să fie lichidat postul de căpitan de târg. Pentru a argumenta asemenea decizie, Guvernul susţinea că postul nu este prevăzut de Regulamentului organizării administrative a regiunii Basarabia din 29 aprilie 1818. „Cu instituirea noii ordini (Regulamentului din 29 aprilie 1818 – V.T.), s-a decis, de această dată, de a pune capăt tuturor abuzurilor la care sunt supuşi locuitorii din cauza numărului exagerat de mare de funcţionari săteşti”. Dar, în pofida faptului că în Regulamentul privind organizarea administrativă a regiunii Basarabia din 29 aprilie 1818 nu se face nici o referire la căpitanii de târg, la 3 martie 1819 Guvernul Regional a propus ca aceste localităţi să nu rămână fără supraveghere poliţienească. Şi, pentru asigurarea ordinii, crearea condiţiilor bune pentru trecerea regimentelor militare, pentru însoţirea arestanţilor şi soluţionarea altor probleme, luând în consideraţie faptul că ocolaşii sunt ocupaţi cu alte treburi şi nu pot veni des în aceste târguri pentru a asigura aici ordinea, în fiecare târg din provincie urma să fie instituit câte un administrator împuternicit cu sarcini poliţieneşti cu denumirea de căpitan sau conducător (голова). Aceştia vor fi aleşi după aceleaşi principii după care au fost aleşi în trecut de către isprăvnicie, la fel cum sunt aleşi ocolaşii şi vornicii: cu acordul societăţilor acelor târguri şi din rândul persoanelor care au reşedinţă şi proprietate în aceste ţinuturi, nu însă din persoane străine[7].
La 17 aprilie 1819, în şedinţa Guvernului Regional a fost discutată dispoziţia guvernatorului civil din 9 aprilie cu referire la slujitorii cu funcţii poliţieneşti din Basarabia. În dispoziţie se menţiona că el a făcut legătură cu rezidentul plenipotenţiar al Basarabiei A.N Bahmetev, care, făcând referinţă la Regulamentul din 1818, sublinia inutilitatea păstrării funcţiei de căpitan de târg, din considerentul că această funcţie este similară funcţiei de ocolaş. A.N Bahmetev propunea ca funcţia de căpitan de târg să fie lichidată, iar obligaţiile căpitanului de târg să fie transmise ocolaşului, care urma să răspundă de ordinea din târg. Pentru aceasta, reşedinţa ocolaşului trebuia să fie transferată în târg[8]. S-a hotărât ca funcţia de căpitan de târg să fie lichidată, iar sarcinile lui să fie puse pe seama ocolaşului. Soluţionarea definitivă a problemei revenea ispravnicului[9].


[1] A se vedea raportul Serdăriei de Orhei către preşedintele Comitetului Provizoriu al Basarabiei şi guvernatorul de Ekaterinoslav I.H. Kalagheorghe din 26 iulie 1816 (ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 128).
[2] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 129-129 verso.
[3] Ibidem, f. 81 verso-82.
[4] Ibidem, f. 112-112 verso.
[5] A se vedea în acest sens: Устав образования Бессарабской области 1818 г. – Кишинев, 1818.
[6] ANRM, F. 5, inv. 2, d. 487, f. 3-4 verso.
[7] Ibidem, f. 4-4 verso.
[8] ANRM, F. 5, inv. 2, d. 487, f. 10-11.
[9] Ibidem, f. 13-13 verso.