COMISIA PENTRU EXAMINAREA DOVEZILOR PREZEN-TATE DE NOBILII DIN BASARABIA ÎN VEDEREA ACORDĂ-RII TITLULUI DE NOBIL (Комиссия по рассмотрению доказательств для присуждения дворянского звания дворянам Бессарабской области) | Muzeul din inima mea |

COMISIA PENTRU EXAMINAREA DOVEZILOR PREZEN-TATE DE NOBILII DIN BASARABIA ÎN VEDEREA ACORDĂ-RII TITLULUI DE NOBIL (Комиссия по рассмотрению доказательств для присуждения дворянского звания дворянам Бессарабской области)COMISIA PENTRU EXAMINAREA DOVEZILOR PREZEN-TATE DE NOBILII DIN BASARABIA ÎN VEDEREA ACORDĂ-RII TITLULUI DE NOBIL (Комиссия по рассмотрению доказательств для присуждения дворянского звания дворянам Бессарабской области) – comisie provizorie instituită în 1816 pentru cercetarea nobleţei familiilor boiereşti din Basarabia. A.Krupenski, autorul unui studiu dedicat nobilimii basarabene din sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea, consideră că comisia a fost instituită la cererea lui Svinin, sosit din Sankt Petersburg la Chişinău, în anul 1815, pentru examinarea şi descrierea acestei provincii, sau la iniţiativa lui. În componenţa comisiei au intrat Sturdza, Ghica şi, în calitate de secretar, Pruncul (Ilie Catargi, din cauza bolii, a refuzat să activeze în cadrul comisiei). Boierilor basarabeni li s-a cerut să prezinte la Chişinău documente care ar confirma apartenenţa lor la categoria stărilor privilegiate din Moldova, în baza cărora puteau primi titlul de nobil (dvorean)[1]. Însă, listele instituite în 1816 şi semnate de boierii locali nu erau recunoscute de nobilimea locală.
Nici activitatea comisiei instituite în 1817 pentru cercetarea nobleţei familiilor boiereşti din Basarabia nu s-a soldat cu succes[2].
La 4 decembrie 1818, la cererea rezidentului plenipotenţiar al Basarabiei A.N. Bahmetev, mareşalul regional al nobilimii Dmitrii Râşcanu urma să instituie o nouă comisie, alcătuită din 6 deputaţi, câte un reprezentant de la fiecare ţinut, care trebuia să se ocupe de cercetarea actelor ce urmau să confirme apartenenţa la rangul nobiliar[3]. În adresa din 26 august 1819 mareşalul regional al nobilimii din Basarabia îi scria lui A.N. Bahmetev că nobilimea a reacţionat negativ la apelul lui. Au urmat încă două adresări ale lui A.N. Bahmetev pe numele lui Dmitrii Râşcanu – din 18 martie şi din 15 iulie 1819. Dar şi de această dată nobilii nu au acceptat iniţiativa lui, declarând că apartenenţa lor nobiliară a fost confirmată în 1818 de o comisie specială instituită sub preşedinţia lui A.N. Bahmetev, în care au intrat membrii Consiliului Suprem al Basarabiei şi deputaţi ţinutali, iar numele fiecărui nobil a fost înscris în Cartea genealogică, care a fost numerotată, cusută şi ştampilată, confirmată de A.N. Bahmetev şi toţi membrii Consiliului Suprem al Basarabiei. Doar după aceasta, constatau nobilii, s-a purces la alegerea funcţionarilor în posturi[4]. Cu atât mai mul că o atare situaţie era confirmată şi de Regulamentul din 1818: „Până vor fi verificate documentele, ce dovedesc apartenenţa fiecărui nobil la rangul nobiliar, în Consiliul Suprem al regiunii va fi întocmită o Carte a Nobilimii în care va fi inclus neamul fiecărui nobil”[5]. Dmitrii Râşcanu scria că până la instituirea unei noi Adunări Nobiliare nobilii vor să ia cunoştinţă de conţinutul instrucţiunii de care urmează să se conducă Comisia pentru examinarea dovezilor prezentate de boierii din Basarabia în vederea acordării titlului de nobil.
Însă, datele Cărţii genealogice a neamurilor nobiliare din Basarabia, întocmite la 1818, erau incomplete. Din acest motiv, dar, probabil, mai mult din cauza incorectitudinii depistate în urma verificării gradului de nobleţe al familiilor nobiliare din Basarabia, când acestea au fost egalate în drepturi cu cele din guberniile interne ruse, în 1821 se înfiinţează o nouă comisie[6], sub preşedinţia lui A.N. Bahmetev, care urma să se conducă de un regulament aprobat special la 17 februarie 1821, precum şi de actul lui C.N. Mavrocordat din 1734, care acordau gradul de nobleţe persoanelor de la marele logofăt, până la logofătul al treilea[7]. În componenţa comisiei au intrat Alexandru Ghica, Ion Sturdza, Panait Cazimir, cneazul Alexandru Cantacuzin, Gheorghe Millo, Pavel Catargi, Dmitrii Râşcanu, Tudor Krupenski, Ion Russu, Vasile Iamandi, Iacovachi Paladi, Ion Donici şi Matei Ziloti. În rezultatul activităţii acestei comisii, au fost alcătuite cărţi genealogice pentru fiecare ţinut, structurate în şase compartimente. Modalitatea de examinare şi de confirmare a titlului de nobleţe a fost adusă la cunoştinţă tuturor boierilor basarabeni. Comisia, ce lucrase doar 11 luni, a recunoscut titlul de nobleţe doar pentru 189 de familii, număr care, în 1824[8], la redactarea Cărţii genealogice de către Adunarea Deputaţilor Nobilimii, a fost redus până la 102 persoane[9].
La 12 mai 1823, rezidentul plenipotenţar interimar al Basarabiei I.N. Inzov scria Consiliului Suprem al Basarabiei că ministrul de Interne, contele Kociubei, dispune de informaţii că Comisia pentru examinarea dovezilor prezentate de nobilii din Basarabia în vederea acordării titlului de nobil şi-a finisat lucrările şi a recunoscut titlul de nobleţe doar pentru 189 de familii. Dar, pentru ca dvorenimea din Basarabia să poată beneficia de privilegiile acordate nu doar în regiune, dar şi pe întreg teritoriul Imperiului Rus, Consiliul Suprem al Basarabiei trebuia să-i prezinte cărţile genealogice, însoţite de documentele originale prezentate în Comisia din Chişinău, pentru a fi examinate din nou în Sankt Petersburg, iar deciziile luate vor fi înaintate pentru confirmare împăratului. Din acest considerent, la 17 mai 1823 Consiliul Suprem al Basarabiei a dat dispoziţia să fie alcătuite cărţile genealogice[10].
Primind, la 16 ianuarie 1825, de la contele M.S. Voronţov propuneri suplimentare, la 20 februarie Consiliul Suprem al Basarabiei a dat dispoziţia ca mareşalii ţinutali ai nobilimii şi şefii de poliţie să ceară de la dvorenii recunoscuţi de către comisia din 1821 în rangul de nobleţe ca aceștia să prezinte, în original, documentele care au fost prezentate acestei comisii, anexând la ele câte două copii (o copie pe hârtie în valoare de o rublă, iar alta pe hârtie timbrată în valoare de 2 ruble). Se cereau copii, fiindcă după examinarea acestor acte documentele în original erau întoarse proprietarului, urmând să rămână moştenire copiilor[11].
Primind la 8 mai 1825 o nouă cerere din partea guvernatorului general al Novorosiei şi rezidentului plenipotenţiar al Basarabiei, perfectată la insistenţa ministrului de Interne, de a prezenta de urgenţa actele necesare, Consiliul Suprem al Basarabiei dispune la 26 mai să fie urgentată pregătirea în trei exemplare a cărţilor genealogice. Iar la 4 noiembrie înştiinţează toţi mareşalii ţinutali ai nobilimii ca toate documentele să fie prezentate în decurs de o lună. Dar, perfectarea cărților genealogice decurgea anevoios. Pe parcursul acestei perioade au prezentat documentele doar 20 de persoane. Ca urmare, în şedinţa din 7 august 1826 Consiliul Suprem al Basarabiei a stabilit ultimul termen de prezentare a actelor – nu mai târziu de primele zile ale lunii octombrie. La mijlocul lui octombrie cărţile genealogice trebuiau prezentate Ministerului de Interne[12].


[1] Ал. Крупенский. Краткий очерк бессарабского дворянского собрания. – СПб., 1912, с. 10.
[2] Ibidem, p. 15.
[3] Ibidem, p. 11.
[4] Ibidem, p. 12-13.
[5] Устав образования Бессарабской области 1818 г. – Кишинев, 1818, с. 24.
[6] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 312, f. 52.
[7] Acordau dreptul la nobleţe următoarele ranguri moldoveneşti: mare logofăt, mare vornic, vistiernic, hatman, postelnic, cămăraş, agă, spătar, ban, comis, căminar, paharnic, serdar, stolnic, armaş, medelnicer, clucer, sulger, pitar, jitnicer, şătrar, logofătul al doilea, postelnicul al doilea şi logofătul al treilea (A.Krupenski. Op.cit., p. 17).
[8] Valentina Samoilenco. Boierimea din Basarabia în secolul al XIX-lea. Statutul ei juridic şi social. – În: In memoriam professoris. Mihail Muntean. Studii de istorie modernă. – Chişinău, 2003, p. 202.
[9] Lista acestor 102 persoane incluse în Cartea genealogică a se vedea în: Ал. Крупенский. Краткий очерк Бессарабского дворянского собрания. – СПб., 1912, с. 17-19.
[10] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 761, p. I, f. 149-149 verso.
[11] Ibidem, f. 149 verso-150.
[12] Ibidem, f. 150-151.