OFICII DIN BASARABIA | Muzeul din inima mea |

OFICII DIN BASARABIAOFICIUL DE TUTELĂ AL COLONIŞTILOR STRĂINI DIN BASARABIA (Бессарабская Контора иностранных поселенцев) – instituit în baza deciziei imperiale din 22 martie 1818, concomitent cu instituirea Comitetului Tutelar privind coloniştii străini din sudul Rusiei şi subordonat direct lui. Avea în competenţă probleme legate de administrarea coloniştilor. În baza acestei decizii, Oficiul de Tutelă al coloniştilor străini din Novorosia urma să fie redenumit în Oficiu de Tutelă al coloniştilor străini din Ekaterinoslav, iar în cazul când acesta va fi transferat în gubernia Taurida – Oficiu de Tutelă al coloniştilor străini din Taurida; în Odesa, iar mai bine în una din colonii din apropierea oraşului Odesa, la discreţia Comitetului Tutelar, în locul Cancelariei coloniştilor străini, urma să fie instituit Oficiul de Tutelă din Odesa al coloniştilor străini. În Basarabia a rămas Oficiul de Tutelă al coloniştilor străini din Basarabia[1].
Oficiul de Tutelă al coloniştilor străini din Basarabia era alcătuit, ca şi celelalte Oficii, dintr-un funcţionar (membru) superior[2] şi doi funcţionari inferiori. Pornind de la faptul că în Basarabia erau mulţi colonişti germani, unul din funcţionari trebuia să cunoască bine limba germană. Pentru examinarea cazurilor judiciare, în componenţa Oficiului de Tutelă erau aleşi, din rândurile coloniştilor, 2 deputaţi de la fiecare colonie, cu drept de vot pe aceste cazuri, fără însă a se amesteca în probleme administrative guvernamentale. Modalitatea de alegere, timpul aflării la şedinţele Oficiului erau determinate de Comitetul Tutelar şi prezentate pentru confirmare ministrului de Interne; modalitatea de remunerare a deputaţilor erau asigurate de pe seama coloniştilor. Funcţionarii superiori ai Oficiilor erau numiţi de ministrul de Interne şi confirmaţi de Comitetul de Miniştri. Membrii inferiori – confirmaţi de ministrul de Interne la prezentarea Comitetului Tutelar. Funcţionarii de cancelarie erau confirmaţi de Comitetul Tutelar la prezentarea Oficiului, iar conţopiştii – la discreţia Oficiului[3].
Oficiile fac interpelări la Comitetul Tutelar şi de la el primesc dispoziţiile şi deciziile. Drepturile Oficiilor sunt limitate de puterea Comitetului Tutelar. Puterea Oficiilor era egalată în drepturi cu cea a poliţiei orăşeneşti, judecătoriilor de ţinut, cu a judecătoriilor locale şi cu a altor şefi de acest rang. În baza instrucţiunii din 26 iunie 1800 membrii Oficiilor aveau dreptul să participe la procese de judecată. În cazuri extraordinare, Oficiile puteau înainta recomandările lor guvernatorilor civili din guberniile sau regiunile din care fac parte, raportând concomitent şi Comitetului Tutelar. Supraveghetorii în colonii sunt numiţi de Comitetul Tutelar, la prezentarea Oficiilor, şi sunt subordonaţi direct acestora din urmă[4].
Oficiul de Tutelă al coloniştilor străini din Basarabia a existat până în 1833, când, în baza deciziei imperiale din 1 iulie, concomitent cu Oficiile de Tutelă din Ekaterinoslav, Odesa şi Georgia, a fost lichidat, iar pentru administrarea coloniştilor a fost păstrat doar Comitetul Tutelar privind coloniştii străini din sudul Rusiei, sub preşedinţia generalului Inzov, cu transferarea reşedinţei în Odesa, ca oraş amplasat mai la centrul coloniilor[5]. Dar, pornind de la faptul că în competenţa Comitetului Tutelar erau destul de multe funcţii şi că centrul de reşedinţă al Comitetului se afla la o distanţă destul de mare faţă de coloniile din Basarabia, până la organizarea definitivă a acestora s-a păstrat o tutelă specială, numită Administraţia coloniştilor transdanubieni din Basarabia (Управление Задунайских переселенцев), subordonată Comitetului Tutelar şi supusă tutorelui principal[6].


[1] Despre instituirea Oficiilor de Tutelă a se vedea mai detaliat: ПСЗРИ. Собр. I, т. XXXVI, 1818, №27312. – СПб., 1830, с. 157-15.
[2] În baza deciziei din 29 decembrie 1819 a ministrului de Interne, în calitate de funcţionar (membru) superior al Oficiului din Basarabia al coloniştilor din sudul Rusiei, la cererea Tutorelui Principal Inzov, a fost numit Tutorele actual al bulgarilor din Basarabia rotmistrul Vatikioti, cu un salariu anual de 2500 rub., plus 400 rub. pentru deplasările de serviciu în scopul inspectării coloniilor. Începând cu 1821, această sumă trebuia să fie alocată din vistieria statului. El urma să fie ajutat de un secretar cu un salariu anual de 1000 de rub., 600 ruble fiind prevăzute pentru salariul conţopiştilor (ПСЗРИ. Собр. I, т. XXXVI, 1819, №28055. – СПб., 1830, с. 520).
[3] ПСЗРИ. Собр. I, т. XXXVI, 1818, №27312. – СПб., 1830, с. 158.
[4] ПСЗРИ. Собр. I, т. XXXVI, 1818, №27312. – СПб., 1830, с. 158.
[5] ПСЗРИ. Собр. II, т. VIII, отд. первое, 1833, №6298. – СПб., 1834, с. 396.
[6] Ibidem, p. 396-397.OFICIUL PORTUAR ŞI DE CARANTINĂ DIN ISMAIL (Изма-ильская портовая и карантинная контора) – instituit în baza deciziei Senatului Guvernant din 4 ianuarie 1830, în legătură cu instituirea în Ismail a Vămii principale de antrepozit. Respectiv, Oficiul portuar aflat în Reni a fost transferat în Ismail, iar postul de carantină din
Ismail transferat în Reni. Tot aşa s-a procedat şi cu funcţionarii. În
Ismail a fost instituit postul de căpitan de port, cu un salariu anual de 1000 rub. asignate[1].
OFICIUL REGIONAL DIN BASARABIA PENTRU ŢIGANII DOMNEŞTI (Бессарабская областная контора коронных цыган) – instituit în anul 1815. Făcea parte din Departamentul I executiv al Guvernului Regional al Basarabiei. În competenţa Oficiului era recensământul ţiganilor domneşti, amplasarea lor pe pământurile statului, perceperea impozitelor etc.[2] La început, în timpul administrării funcţionarului Bozica, la dispoziţia Oficiului erau câţiva cazaci care aveau misiunea de a ajuta soluţionarea acestor întrebări. Dar, activitatea lor era puţin efectivă. La 24 iunie 1824 Consiliul Suprem al Basarabiei discută adresa direcţiei economico-financiare a Guvernului Regional din 14 iunie prin care informa că Oficiul Regional din Basarabia pentru ţiganii domneşti, în persoana şefului Oficiului, funcţionarului de clasa a IX Lazu (în izvor Lazo), întâlneşte mari greutăţi, deoarece lipseşte un aparat auxiliar care ar face legătură atât cu instituţiile administrative locale şi cele regionale, cât şi cu supraveghetorii şi starostii comunităţilor ţigăneşti din teritoriu. Pentru soluţionarea problemelor Lazu cerea 4 slujitori pentru Oficiu şi câte doi slujitori pentru supraveghetorii locali. Ca rezultat, Consiliul Suprem al Basarabiei în şedinţa din 24 iunie 1824 a decis să instituie pentru Oficiu 2 persoane în calitate de călăraşi şi câte un slujitor pentru fiecare supraveghetor, cu un salariu de 300 rub. Pentru întreţinerea acestor funcţionari, comunităţile ţigăneşti urmau să verse anual în bugetul Oficiului Regional din Basarabia pentru ţiganii domneşti o anumită sumă de bani[3].
A fost lichidat la 29 iulie 1839, iar administrarea ţiganilor domneşti a fost dată Administraţiei regionale a proprietăţilor statului din Basarabia. Concomitent a fost lichidat şi postul de funcţionar ce administra ţăranii de stat din Administraţia Specială a oraşului Ismail[4].
OFICIUL POŞTAL REGIONAL DIN BASARABIA (Бессараб-ская областная Почтовая Контора) – instituit în baza Regulamentului privind administrarea Basarabiei din 29 aprilie 1818, după modelul existent în guberniile interne ruse, în baza expediţiei poştale din Chişinău[5]. În fiecare ţinut urma să fie instituit câte un oficiu poştal, care să utilizeze în activitatea lor limba rusă. Funcţionarii oficiilor poştale erau numiţi în funcţie de instituţiile imperiale, la prezentarea Guvernului Regional, cu confirmarea guvernatorului general militar al Podoliei. Sumele încasate din taxele poştale erau vărsate în venitul regional al Basarabiei şi folosite după necesităţi[6].
OFICIUL REGIONAL DE RECRUTARE DIN BASARABIA (Бессарабское областное рекрутское присутствие) – instituit în anul 1830, supraveghea pregătirea şi desfăşurarea recrutării persoanelor care aveau să îndeplinească serviciul militar. A fost suspendat în anul 1874[7].
OFICIUL VAMAL PRINCIPAL DIN CHIŞINĂU (Главная Кишиневская вамская контора) – instituit în Basarabia după anexarea ei la Imperiul Rus în scopul administrării vămilor interne şi vămilor de frontieră din provincie. Se supunea Departamentului II al Guvernului Regional, prezentând lunar rapoarte despre activitatea vămilor şi încasarea taxelor vamale. Funcţia de administrator al vămilor din Basarabia în perioada 2 octombrie 1812-decembrie 1813 a deţinut-o Gheorghe Cazimir, ulterior – Ioan Srăjescu. La început, perceperea taxei vamale era dată în concesiune. Oficiul Vamal Principal din Chişinău a existat până la începutul lui 1816, când prin dispoziţia din 23 februarie I.M. Hartingh a cerut Departamentului II să fie lichidată instituţia respectivă, din simplul considerent că vămile interne, în scurt timp după anexare, şi-au pierdut sensul, taxele vamale interne au fost anulate, iar la frontiera de apus a Basarabiei, la Prut şi Dunăre, a fost instituit un cordon sanitaro-vamal similar celui existent la Nistru[8].


[1] ПСЗРИ. Собр. II, т . V, отд. первое, 1830, №3403 – СПб., 1831, с. 9.
[2] А.Накко. Бессарабская область в историческом, экономическом и стати­стическом отношении (рукопись). – Кишинев, 1879, с. 170 об.-171.
[3] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 430, p. III, f. 355, 357-359 verso.
[4] A.Nakko. Op. cit., p. 170 об.-171.
[5] În timpul războiului ruso-turc din 1806-1812 pe teritoriul dintre Prut şi Nistru funcţionau 4 expediţii poştale: în oraşele Hotin, Chişinău, Bender şi Ismail. După anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, la 11 septembrie 1812  expediţii poştale mai sunt instituite în Akkerman şi Chilia.
[6] Устав образования Бессарабской области 1818 г., с. 13.
[7] Îndrumător al Arhivei Naţionale a Republicii Moldova, p. 108.
[8] Despre existenţa vămilor în Basarabia după 1812 şi activitatea Oficiului Vamal Principal din Chişinău a se vedea în amănunte: ANRM, F. 6, inv. 2, d. 16, f. 1-6; Valentin Tomuleţ. Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia şi influenţa ei asupra constituirii burgheziei comerciale (1812-1868). – Chişinău, 2002, p. 129-181.