REGULAMENTUL DESPRE ŢĂRANI DIN 1834 (Положение о царанах или свободных земледельцах Бессарабской области om 24 января 1834 года) | Muzeul din inima mea |

REGULAMENTUL DESPRE ŢĂRANI DIN 1834 (Положение о царанах или свободных земледельцах Бессарабской области om 24 января 1834 года)REGULAMENTUL DESPRE ŢĂRANI DIN 1834 (Положение о царанах или свободных земледельцах Бессарабской области om 24 января 1834 года) – regulament adoptat în baza deciziei imperiale din 24 ianuarie 1834 şi publicat la 21 februarie, în scopul reglementării relaţiilor dintre moşierii şi ţăranii din Basarabia[1].
La baza adoptării Regulamentului despre ţărani din 1834 au stat atât factori de ordin intern, cât şi factori de ordin extern. După tentativa nereuşită de a adopta proiectul Regulamentului agrar din 1819, Administraţia imperială a dat dispoziţii Administraţiei regionale să pregătească noi proiecte de regulamente. Un asemenea Regulament este pregătit în 1823, de rezidentul plenipotenţiar al Basarabiei I.N. Inzov, având ca bază Proiectul Regulamentului din 1819, care era mult mai moderat, în care s-au făcut unele cedări ţăranilor: a fost confirmat juridic dreptul ţăranilor de a trece liber pe alte pământuri, de a-şi schimba liber locul de trai etc. Dar şi de data aceasta, la şedinţa Ministerului de Interne, Proiectul lui Inzov a fost respins, sub pretextul că nu corespunde cerinţelor moşierilor[2].
O nouă tentativă de a întocmi un nou Regulament despre ţăranii din Basarabia, la aceeaşi iniţiativă a Ministerului de Interne, o întreprinde guvernatorul general al Novorosiei şi rezidentul plenipotenţiar al Basarabiei contele M.S. Voronţov. În 1825 Proiectul noului Regulament este prezentat Ministerului de Interne. După conţinut, cel de-al treilea Proiect al Regulamentului despre ţăranii din Basarabia era mult mai reacţionar decât cele precedente. Pentru discutarea Proiectului Regulamentului, în 1826 a fost instituită o comisie specială din cei mai mari funcţionari şi boieri, care l-au respins, invocând că el satisface mai mult interesele ţăranilor decât ale moşierilor, motiv din care s-a propus ca Proiectul să fie revăzut[3]. Comisia urma să stabilească principiile de bază în relaţiile dintre moşieri şi ţărani, relaţii care urmau să se bazeze pe „acordul benevol stabilit între ambele părţi”[4]. Însă, împrejurările de ordin extern, legate de desfăşurarea războiului ruso-turc din anii 1828-1829, au tergiversat activitatea acestei comisii. Dar şi după finisarea războiului Administraţia imperială rusă nu se implică direct în soluţionarea problemei agrare în Basarabia, fiind preocupată de pregătirea şi adoptarea „Regulamentului organic” din 1832 din Principatele Române. Prin urmare, ţarismul aştepta adoptarea Regulamentului în Ţările Române, după care urma să adopte şi un Regulament pentru Basarabia.
Decizia Senatului Guvernant din 28 octombrie 1830 adoptată pe această problemă şi adresată comisiei conţinea câteva recomandări cu referire la proiectele precedente, care urmau să fie puse la baza adoptării Regulamentului pe problema ţărănească pregătite de Administraţia regională, actele emise de domnii Moldovei şi „Regulamentul despre ţărani” editat la 1 noiembrie 1786 de Împăratul austriac Iosif al II-lea pentru Bucovina[5]. În pofida acestui fapt, situaţia complicată din Basarabia, provocată de seceta şi epidemiile de ciumă şi holeră din anii 1830-1831, de creşterea revoltelor ţărăneşti în Principatul Moldova, în legătură cu aplicarea „Regulamentului organic” din 1832, a făcut ca Administraţia imperială rusă să declare despre aplicarea în Basarabia a Regulamentului despre ţărani doar la 24 ianuarie 1834, în perioada expirării termenului de activitate a Administraţiei ruse în Principate.
Regulamentul despre ţărani sau agricultorii liberi din regiunea Basarabia, adoptat la 24 ianuarie 1834, era alcătuit din preambul, 4 capitole structurate în 68 articole. În preambul se arăta cauza principală care a determinat adoptarea Regulamentului şi se evidenţia cointeresarea ţarismului în rezolvarea problemei ţărăneşti.
Capitolul IDespre înţelegerile reciproce dintre proprietarii funciari şi ţărani – includea 14 articole şi se referea, în fond, la relaţiile dintre moşieri şi ţărani. După expirarea termenului de 2 ani de la data publicării Regulamentului, dar nu mai târziu de 23 aprilie 1836, proprietarii funciari din Basarabia erau obligaţi să încheie cu ţăranii care trăiau pe pământurile lor sau cu cei care ulterior se vor aşeza pe aceste pământuri contracte scrise, în care se vor indica prestaţiile pe care ţăranii erau obligaţi să le îndeplinească pentru folosirea pământului. Contractele puteau fi încheiate pe un termen de la 3 la 20 de ani. În contract era stipulate: suprafaţa pământului şi loturile suplimentare care erau puse la dispoziţia ţăranilor; îndatoririle reciproce ale ţăranilor pentru pământul şi loturile suplimentare acordate de moşier; termenul de acţiune a condiţiilor stipulate în contract. Regulamentul stipula că îndatoririle ţăranilor faţă de moşieri puteau fi îndeplinite reieşind din înţelegerea benevolă: în bani, în produse agricole sau în alt tip de produse, fie în zile-muncă. În cazul în care unii ţăranii sau întreaga comunitate sătească va dori să înfiinţeze pe pământul moşierului instituţii gospodăreşti, livezi etc., care nu erau prevăzute în contract, aceştia urmează să încheie un nou acord cu moşierul, stabilind exact ce fel de instituţie va fi înfiinţată, de cine aceasta va fi întreţinută, modalitatea de împărţire a venitului, termenul de activitate a acesteia şi cui va rămâne instituţia după expirarea contractului.
Comercializarea vinului în sat rămânea prerogativa moşierului, dar ţăranii puteau obţine dreptul de a produce vin cu acordul moşierului, încheind în acest scop în mod special un acord sau un contract.
Contractele încheiate între proprietarii funciari şi ţărani trebuiau confirmate în tribunale judeţene, iar de respectarea condiţiilor stipulate în contracte urmarea mareşalul judeţean al nobilimii şi poliţia locală.
După expirarea termenului stipulat în contract sau înainte de expirarea lui, ţăranii, cu acordul moşierului, puteau trece pe pământurile altor moşieri, încheind cu aceştia un contract similar. Ţăranii puteau să treacă şi pe pământurile proprii, dacă dispuneau de asemenea pământuri sau dacă pe parcurs au procurat şi au devenit proprietarii acestor loturi, dar să se transfere pe pământurile statului ţăranilor li se interzicea categoric.
Transferându-se de la un proprietar la altul, ţăranii aveau dreptul să ia cu ei vitele, uneltele de muncă agricole şi toată averea mobiliară; însă, casa de locuit, construită pe pământul moşierului, dacă nu a fost stipulat în mod special în contract, rămânea în proprietatea moşierului.
Loturile de viţă-de-vie şi de livadă sădite de ţărani, dar fără stipulaţii speciale în contract, puteau fi vândute de ţărani, dar fără dreptul asupra pământului, prioritate în timpul vânzării având moşierul, preţul fiind stabilit de judecătoria locală.
Ţăranii care rămâneau pe pământurile moşierului fără încheierea contractelor, până la expirarea termenului stipulat în articolul 1 al Regulamentului (23 aprilie 1836), erau nevoiţi să îndeplinească prestaţiile potrivit legilor vechi moldoveneşti, adică să muncească 12 zile în an, de dimineaţa până la apusul soarelui, cu odihnă la masă, sub supravegherea moşierului şi a poliţiei locale, să plătească zeciuiala din toate produsele obţinute, să participe la paza averii moşierului etc.[6]
În Capitolul II al Regulamentului (40 de articole) – Despre administraţia sătească a ţăranilorerau determinate competenţele administraţiei săteşti în Basarabia.
La baza sistemului de administrare a ţăranilor de pe domeniile mănăstireşti şi moşiereşti a fost pus Regulamentul din 30 iunie 1826 privind administraţia de plasă de pe domeniile statului, cu unele particularităţi.
Satele de pe domeniile mănăstireşti şi cele moşiereşti erau organizate în plase, care includeau de la 500 până la 700 de familii. Reieşind din circumstanţele concrete, administraţia judeţeană putea organiza un număr mai mare sau mai mic de plase. În fiecare plasă era instituită Administraţia de plasă, în care arau aleşi din rândurile ţăranilor, pe o perioadă de 3 ani, seful plasei (голова), 2 asesori (старшины sau заседатели) şi un conţopist, în bază de contract, pentru o anumită plată. În fiecare sat care intra în componenţa plasei era ales din rândul sătenilor un staroste (vornic), tot pentru o perioadă de 3 ani. În plus, de la fiecare 100 de gospodării se alegeau vătăşeii (сотскиe), ajutaţi de mai marele pe zece gospodării (десятские), aleşi de la fiecare 10 gospodării. În fiecare sat era instituită adunarea sătească, la care participau capii familiilor, iar în lipsa lor – unul din membrii familiei: feciorul mai mare, ginerele sau una din rude. Şedinţele erau deliberative doar în prezenţa a 2/3 din membrii obştii. În competenţa adunărilor săteşti era alegerea administraţiei satului, repartizarea dărilor şi prestaţiilor, acordarea procurilor pentru deplasări de serviciu. Decizia adunării săteşti era prezentată de starostele satului în Administraţia de plasă pentru a fi confirmată prin aplicarea ştampilei[7].
Administraţia de plasă era amplasată, de regulă, în satele de centru, pentru ca celelalte localităţi să fie la distanţă egală de centrul administrativ. Plasele poartă, de regulă, denumirea satelor unde este amplasată Administraţia de plasă. Administraţiei de plasă îi sunt subordonaţi starostii satelor, sutaşii şi zeceaşii. Administraţia de plasă se adună la şedinţele comune (приказная изба, соборная изба) pentru a rezolva problemele care stau la ordinea zilei. Administraţia de plasă este subordonată direct judecătoriei locale, iar dispoziţiile luate sunt aduse la cunoştinţă proprietarilor funciari şi ţăranilor şi îndeplinite cu exactitate. Administraţia de plasă alcătuieşte anual devizul de venituri şi cheltuieli pentru necesităţile proprii şi înregistrează cu exactitate veniturile şi cheltuielile într-un registru special numerotat, cusut şi ştampilat. În fiecare Administraţie de plasă există o lădiţă, în care se păstrează banii donaţi, care este sigilată şi ştampilată de şeful plasei, iar cheia se află la unul din asesorii-şefi. Toate documentele emise de Administraţia de plasă sunt confirmate de seful plasei sau de unul din asesorii-şefi şi contrasemnate de conţopist. În cazul în care seful plasei sau asesorul nu sunt cărturari, în locul iscăliturii pun ştampila lor. După expirarea unui an de activitate, la şedinţa comună a ţăranilor-proprietari din toate satele plasei, şeful plasei sau asesorul-sef prezintă raportul de activitate şi anunţă despre devizul veniturilor şi cheltuielilor pentru cerinţele curente ale Administraţiei de plasă pentru anul viitor. Raportul şi devizul veniturilor şi cheltuielilor este prezentat spre aprobare mareşalului judeţean al nobilimii.
Administraţia de plasă, starostii săteşti, sutaşii şi zeceaşii supra­veghează buna funcţionare a drumurilor şi podurilor, păstrarea curăţeniei în sate, asigurarea securităţii, liniştii şi ordinii publice, urmăresc îndeplinirea regulată a impozitelor şi dărilor din partea ţăranilor, asigură prezentarea la timp a carelor pentru satisfacerea necesităţilor curente ale administraţiei locale, ale administraţiei militare şi civile. Ei urmăresc ca ţăranii să nu treacă voluntar de la un moşier la altul, înainte de a achita toate prestaţiile şi impozitele.
Pentru a asigura populaţia cu pâine, în special în timpul secetelor, în plase sunt instituite magazii de rezervă. Locul de amplasare a acestor magazii este stabilit de guvernatorul general al Novorosiei şi Basarabiei. Responsabili de buna funcţionare a acestor magazii de rezervă erau şeful plasei şi asesorii-şefi. Toi ei numesc persoanele responsabile de activitatea acestor magazii. Pentru asigurarea magaziilor cu pâine, după strânsul recoltei, ţăranii sunt obligaţi să prezinte câte ½ de cetveric de grâu şi secară pentru fiecare persoane de sex masculin, iar din culturile de primăvară – orz, ovăz, porumb şi mei – câte ½ de garnţ. Pâinea din magaziile de rezervă este dată în formă de împrumut doar în urma deciziei adunării generale din fiecare sat şi după aprobarea Administraţiei de plasă. Mareşalii nobilimi au grijă de păstrarea pâinii[8].
Pentru cercetarea încălcărilor comise de ţărani, a conflictelor şi litigiilor care puteau să apară între ţărani, în fiecare plasă erau instituite în mod special judecătorii săteşti. Ele erau alcătuite din şeful plasei, starostele satului, din care face parte inculpatul sau pârâtul, şi 10 ţărani de onoare, numiţi ţărani de bună-credinţă. Pentru îndeplinirea acestor funcţii ţăranii erau aleşi anual la adunarea generală a satului din rândul celor mai stimaţi şi responsabili săteni. Aceştia participau, pe rând, la şedinţele judecăţii. În competenţa judecătoriei săteşti, fără drept de apel, erau dosarele ţăranilor din cadrul plasei cu referire la: plângeri, conflicte şi bătăi, dar care nu s-au soldat cu leziuni corporale şi omoruri; învinuiri în scandal, nesupunere administraţiei săteşti, furturi şi escrocherii, dacă preţul obiectului furat nu depăşea 10 rub. asignate.; litigiile legate de moştenire, dacă suma averii nu depăşea 50 rub. asignate. Judecătoria sătească avea dreptul să aplice ca pedeapsă ţăranilor bătaia cu vergile – dar nu mai mult de 25 de lovituri, privaţiunea de libertate – de la 2 până la 5 zile şi munca în folosul comunității – de la 3 la 10 zile. Judecătoria sătească lua deciziile cu majoritatea de voturi. Deciziile erau înregistrate de conţopistul de plasă într-un registru special, anunţate inculpaţilor şi imediat îndeplinite. Plângerile pe marginea deciziilor judecătoriilor săteşti erau acceptate în judecătoriile locale ale judeţului în care a fost săvârşită infracţiunea doar în cazul în care existau argumente că judecătoria sătească şi-a depăşit competenţele. Judecătoria sătească nu examina în nici un caz litigiile între ţărani şi moşieri, indiferent de gravitatea lor[9].
La sfârşitul fiecărui an proprietarii funciari, pe pământurile cărora erau aşezate nu mai puţin de 20 de gospodării ţărăneşti, aveau dreptul să verifice mijloacele băneşti ale Administraţiei de plasă şi ale magaziilor săteşti şi, în cazul în care vor depista careva încălcări, să anunţe instanţele de resort, inclusiv mareşalul judeţean al nobilimii. Pentru a urmări perfectarea corectă în instituţiile judiciare a dosarelor cu referire la ţărani, în fiecare judeţ era instituit un post special de avocat (стряпчий)[10].
Capitolul III – Despre modalitatea de alegere şi numire în funcţii săteşti – includea 8 articole şi se referea la alegerea şi numirea persoanelor în funcţii în cadrul administraţiei săteşti. Regulamentul prevedea că şeful plasei şi asesorii-şefi ai Administraţiei de plasă erau aleşi de toată plasa, din cei mai demni şi gospodari oameni. Alegerile se desfăşurau în felul următor: fiecare sat, la adunarea generală, alegea câţiva ţărani (câte un reprezentant de la 10 familii) din persoane mature, care au gospodărie proprie, comportament exemplar şi fără antecedente penale. Persoanele alese se prezintă în satul unde este amplasată Administraţia de plasă şi, în prezenţa mareşalului judeţean al nobilimii, depun jurământul că, la alegerea şefului plasei şi asesorilor-şefi, vor proceda cum le dictează conştiinţa, alegându-i pe cei mai demni. Mareşalul judeţean al nobilimii, având lista persoanelor participante le alegeri şi avizul favorabil al moşierului, pe ale cărui pământuri aceştia au viză de reşedinţă, confirmă 10 persoane, care, după părerea sa, dispun de toate calităţile de a suplini posturile de şef de plasă şi asesori. Din aceste 10 persoane şi sunt alese în aceste posturi cei care au acumulat cele mai multe voturi. În cazul în care numărul de voturi este egal, mareşalul judeţean al nobilimii numeşte persoane în funcţii după bunul său plac. Listele persoanelor balotate se păstrează în Administraţia de plasă şi, în cazul în care şeful plasei sau unul din asesori pleacă, posturile vacante sunt suplinite din persoanele incluse în această listă care au acumulat mai multe voturi. Starostele satului este ales pe o perioadă de 3 ani la şedinţa comună a membrilor satului şi confirmat de Administraţia de plasă. Sutaşii şi zeceaşii, aleşi de Administraţia de plasă, sunt obligaţi să îndeplinească cerinţele poliţiei locale şi toate dispoziţiile Administraţiei de plasă. Administraţia sătească, sub supravegherea Administraţiei de plasă, acordă tot sprijinul proprietarilor funciari, în cazul în care ţăranii nu-şi onorează obligaţiunile. Toate persoanele alese sau numite în funcţii din cadrul administraţiei săteşti şi de plasă depun jurământul. Persoanele alese sunt luate la evidenţă de judecătoria ţinutală[11].
În Capitolul IV al Regulamentului (7 articole) – Despre drepturile şi responsabilităţile aleşilor săteştierau determinate privilegiile, salariile de funcţie (seful de plasă – 250 rub, asesorul – 120 rub. din sumele obştii), sarcinile şi obligaţiunile administraţiei săteşti în Basarabia. Şeful de plasă împreună cu familia sa sunt scutiţi de prestarea impozitelor de stat, a taxelor locale şi de îndeplinirea diferitelor prestaţii obşteşti. Toate acestea sunt îndeplinite, în locul moşierului, de comunitatea sătească. Şeful plasei care a fost în exerciţiul funcţiunii 3 termene este prezentat de Administraţia gubernială şi de ministrul de Interne pentru a fi decorat cu medalie de argint. Pentru ofensa adusă unuia din membrii administraţiei săteşti erau prevăzute pedepse destul de aspri. Şeful plasei, asesorii administraţiilor de plasă, starostii satelor şi sutaşii aflaţi în exerciţiul funcţiunii pot fi supuşi pedepselor corporale şi lipsiţi de posturi doar în baza deciziei judecăţii. Pentru aflare în stare de ebrietate şi comportament nedemn şeful plasei şi asesorii pot fi înlăturaţi din posturile ocupate la decizia mareşalului judeţean al nobilimii. Proprietarii funciari şi ţăranii, în cazul abuzurilor din partea şefului plasei şi asesorilor, au dreptul să se adreseze în instanţa de judecată[12].
Ulterior, la 11 noiembrie 1835, Administraţia imperială rusă a fost nevoită să adopte un regulament suplimentar care confirma drepturile ţăranilor sau agricultorilor liberi din Basarabia[13]. Regulamentul prevedea două momente definitorii pentru ţărani: 1. Despre înscrierea ţăranilor în oraşe şi 2. Despre transferarea ţăranilor pe pământurile proprii.
Ţăranii care trăiau pe pământurile proprietarilor funciari sau pe domeniile mănăstireşti, după expirarea termenului stipulat în contracte, puteau să se transfere liber cu traiul în oraşe şi să se înscrie în categoriile orăşeneşti, în baza aceloraşi principii ca şi ţăranii de stat în celelalte oraşe ale Imperiului, în afară de capitale (Sankt Petersburg şi Moscova) şi în oraşele care beneficiau de privilegii[14]. Respectiv, ţăranii nu aveau dreptul să se transfere în aceste oraşe.
Tot aceste categorii de ţărani puteau liber, după expirarea termenului stipulat în contracte s-au mai înainte – cu acordul moşierului, să se transfere pe pământurile proprii, cu acordul preventiv al Administraţiei Financiare şi în prezenţa documentelor care confirmau dreptul de proprietate asupra pământului. În cazul în care documentele erau insuficiente sau nevalabile, se permitea mărturia a 24 de persoane respectabile din localităţile limitrofe care confirmau că persoana dată într-adevăr este proprietarul acestor pământuri. Jurământul era depus în biserică, în prezenţa funcţionarilor locali, a procurorului judeţean şi a şefului poliţiei săteşti, care confirma mărturia prin punerea iscăliturilor. Pe viitor, de la data emiterii acestui Regulament, ţăranilor li se interzicea să cumpere loturi de pământ fără a avea perfectate actele de rigoare[15].


[1] ПСЗРИ. Собр. II, т. IX, отд. первое, 1834, №6739. – СПб., 1835, с. 75-81.
[2] Я.С. Гросул. Крестьяне Бессарабии (1812-1861 гг.). – Кишинев, 1956, p. 299.
[3] Valentin Tomuleţ. Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828), Vol. I. – Chişinău, 2007, p. 73.
[4] ПСЗРИ. Собр. II, т. I, 1826, №340. – СПб., 1830, с. 461.
[5] AISR, F. 1285, inv. 17, d. 85, f. 10-10 verso.
[6] ПСЗРИ. Собр. II, т. IX, отд. первое, 1834, №6739. – СПб., 1835, с. 75-76.
[7] ПСЗРИ. Собр. II, т. IX, отд. первое, 1834, №6739. – СПб., 1835, c. 77.
[8] ПСЗРИ. Собр. II, т. IX, отд. первое, 1834, №6739. – СПб., 1835, c. 78-79.
[9] ПСЗРИ. Собр. II, т. IX, отд. первое, 1834, №6739. – СПб., 1835, c. 79-80.
[10] Ibidem, p. 80.
[11] ПСЗРИ. Собр. II, т. IX, отд. первое, 1834, №6739. – СПб., 1835, c. 80.
[12] ПСЗРИ. Собр. II, т. IX, отд. первое, 1834, № 6739. – СПб., 1835, c. 80-81.
[13] Ibidem, т. X, 1835, отд. второе, № 8566. – СПб., 1836, с. 1092-1093.
[14] Ibidem, p. 1092. În Basarabia de privilegii au beneficiat în general toate oraşele în baza Regulamentului ghildelor din 26 septembrie 1830 (AISR, F. 571, inv. 5, d. 769, f. 93-93 verso) şi, în mod special, oraşele-porturi Ismail şi Reni şi oraşul-capitală Chişinău. Prezintă interes acordarea privilegiilor pentru oraşul Chişinău. În aprilie 1838 ministrul de Interne susţine în corespondenţa cu ministrul de Finanţe E.F. Kankrin propunerea lui M.S. Voronţov de a acorda locuitorilor oraşului Chişinău privilegii comerciale suplimentare celor de ghildă, deoarece în capitală s-a concentrat aproape tot comerţul interior din regiune şi, prin aceasta, „…merită o atenţie şi un stimul deosebit pentru dezvoltarea şi extinderea comerţului şi industriei, atât a celei meşteşugăreşti, cât şi a celei de fabrică” (AISR, F. 571, inv. 5, d. 769, f. 250 verso-251). Propunerea contelui M.S. Voronţov a fost susţinută de Administraţia imperială şi, prin decretul Senatului Guvernant din 11 august 1839, orăşenilor înstăriţi, îndeosebi burgheziei comerciale, li s-a acordat noi privilegii, începând cu 1 ianuarie 1840, pe o perioadă de 10 ani. Ulterior, din cauza reducerii numărului de negustori mari angrosişti de ghilda întâi şi a doua, autorităţile regionale au fost nevoite, la cererea burgheziei comerciale din Chişinău, să ceară de la Administraţia imperială, în 1849, prelungirea privilegiilor pe o perioadă de încă 10 ani, până la 1 ianuarie 1860 (AISR, F. 571, inv. 5, d. 769, f. 298 -298 verso; F. 1287, inv.37, 1842, d. 80, f. 2 -5 verso).
[15] ПСЗРИ. Собр. II, т. X, отд. второе, 1835, № 8566. – СПб., 1836,  c. 1093.