STAROSTE SĂTESC (сельский староста / дворник) | Muzeul din inima mea |

STAROSTE SĂTESC (сельский староста / дворник)STAROSTE SĂTESC (сельский староста / дворник) – conducătorul obştii satului. Regulamentul din 29 aprilie 1818 prevedea ca în fiecare sat să fie câte un staroste sătesc (дворник), care urmează a fi ales, cu acordul obştii săteşti, din rândurile sătenilor care trăiesc de mulţi ani în această localitate şi au proprietate[1].
Despre modalitatea alegerii starostelui de obşte şi funcţiile lui aflăm din Compartimentul VII (3 puncte) al Regulamentului din 1819. În afară de vornicii care sunt numiţi în funcţie de către ispravnici, împuterniciţi cu funcţii poliţieneşti, locuitorii satelor erau datori să aleagă câte un staroste (şoltuz[2]) şi trei bătrâni, pentru a-i impune pe săteni să îndeplinească „…datoriile lor către stăpânii moşiilor”[3]. Pentru îndeplinirea funcţiilor starostii săteşti erau scutiţi nu doar de toate dările care urmau a fi prestate stăpânului moşiei, dar şi de cele care urmau a fi îndeplinite faţă de stat.
În funcţiile starostelui intra: să trimită sătenii la îndeplinirea boierescului; să supravegheze prestarea la timp de către săteni a tuturor prestaţiilor în folosul moşierului (în baza prevederilor cuprinse în Compartimentele II şi III ale Regulamentului). Regulamentul stabilea şi modalitatea impunerii ţăranului la îndeplinirea boierescului şi prestaţiilor: starostele, în faţa moşierului sau vechilului, îi chema pe cei 3 bătrâni şi în prezenţa lor dovedea vinovăţia ţăranului nesupus. Aceştia îi porunceau ţăranului să îndeplinească îndatoririle faţă de moşier. În cazul în care şi după aceasta ţăranul nu se supunea, starostele era împuternicit să-l ia pe ţăranul nesupus sub strajă şi să-l trimită la isprăvnicia ţinutului pentru a fi dat judecăţii. În locul ţăranului nesupus trebuia căutată o altă persoane care urma să îndeplinească toate îndatoririle acestuia. Remunerarea muncii urma să fie recuperată din averea vinovatului[4].
De competenţa starostelui ţineau şi alte funcţii în timpul lucrărilor agricole: era dator să angajeze, cu ştirea bătrânilor, în locul persoanelor plecate fără voia moşierului alte persoane pentru îndeplinirea boierescului. Ca şi în cazul precedent, remunerarea muncii urma să fie recuperată din averea ţăranilor care au plecat de pe moşie[5].
Regulamentul prevedea şi anumite pedepse pentru incompetenţa sau neatenţia starostelui: recuperarea pagubelor moşierului din averea starostelui, sau, în cazul când averea starostelui va fi insuficientă, din averea tuturor sătenilor etc. Dar, pretenţia moşierului „…trebuia să fie dovedită prin rânduiala judecăţii”[6].
Potrivit „Regulamentului despre ţărani din 1834”[7], organul suprem de administrare a satului era Adunarea sătească, alcătuită din capii familiilor satului dat, iar în lipsa lor – de unul din membrii familiei: feciorul mai mare, ginerele sau una din rude. Ea hotăra alegerea administraţiei satului (starostele), repartizarea dărilor şi prestaţiilor, acordarea procurilor pentru deplasări de serviciu, răspundea de modul de îndeplinire a ordinelor şi dispoziţiilor Administraţiei judeţene şi ale celei guberniale. Decizia Adunării săteşti era prezentată de starostele satului în Administraţia de plasă pentru a fi confirmată prin aplicarea ştampilei[8]. Starostele conducea cu obştea sătească. El era ales, pe o perioadă de 3 ani, de membrii obştii. În activitatea sa starostele era ajutat de un sutaş (mai marele pe 100 de gospodării) (сотник), ales de la fiecare o sută de gospodării şi de un zeciaş (mai marele pe 10 gospodării) (десятский), ales de la fiecare zece gospodării. În competenţa starostelui sătesc era: aplanarea neînţelegerilor mici între ţărani, primirea şi executarea dispoziţiilor şefului de zemstvă şi ale şefului de poliţie. Tot el aducea la cunoştinţă sătenilor dispoziţiile parvenite de la administraţia locală etc. El purta o uniformă specială, avea o insignă, situată deasupra buzunarului din partea stângă. Aceasta reprezenta semnul distinct al starostelui sătesc. Pe insignă era scris „сельский ста­роста” – staroste sătesc, în partea de sus fiind amplasată stema imperială – acvila, iar în partea de jos – capul de zimbru – stema
Ba­sarabiei. În satele mai mari se alegeau câte doi starosti. Starostele sătesc avea în subordine un scrib (писарь) – un fel de secretar care redacta actele scrise şi un perceptor ales, care colecta toate dările, impozitele şi taxele la care era impusă populaţia. Obligaţiile băneşti ale locuitorilor satelor erau stabilite pentru fiecare gospodărie în parte, la adunarea obştii, în dependenţă de suprafaţa lotului, numărul de vite şi numărul de braţe de muncă[9].


[1] Устав образования Бессарабской области 1818 г., с. 14.
[2] În Moldova cu înţelesul de conducător al sfatului târgului sau oraşelor (Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 464).
[3] Paul Mihail, Zamfira Mihail. Op. cit., p.166.
[4] Ibidem, p.166-167.
[5] Paul Mihail, Zamfira Mihail. Op. cit., p.167.
[6] Ibidem.
[7] Mai detaliat, articolele 17-23 din Capitolul II al „Regulamentului despre ţărani din 1834”, intitulat „Despre administraţia sătească a ţăranilor”, a se vedea: ПСЗРИ. Собр. II , т. IX, 1834, отд. первое, №6739. – СПб., 1835, с. 77.
[8] Ibidem, p. 75.
[9] C.Aldea. O istorie zbuciumată. Basarabia până în anul 1920. – Bucureşti, 1993, p. 54.