TAXĂ VAMALĂ (таможенная пошлина) | Muzeul din inima mea |

TAXĂ VAMALĂ (таможенная пошлина)

TAXĂ VAMALĂ (таможенная пошлина) – taxă de stat percepută asupra mărfurilor importate, exportate sau tranzitate pe propriul teritoriu. În dependenţă de faptul unde sunt importate sau exportate mărfurile, taxele vamale se împart în taxe vamale interne şi taxe vamale externe.
Taxele vamale interne deseori purtau un caracter de recompensă pentru folosirea podurilor, trecătorilor, locurilor pentru depozitarea mărfurilor etc.; uneori însă prezentau un impozit încasat fie în folosul statului, oraşului sau bisericilor etc. A urmări mişcarea mărfurilor în interiorul ţării este destul de dificil, spre deosebire de cele care erau exportate peste hotare. Negustorii care transportau mărfuri în interiorul ţării uşor se puteau eschiva de la plata taxelor vamale, în special în cazurile când cantitatea mărfurilor era destul de mare şi transportarea lor clandestină aducea venituri destul de mari. Din acest considerent, taxele vamale interne erau, de regulă, nu prea mari. În pofida acestui fapt, încasarea lor – în special în cazul când ele erau destul de diverse, cauzau prejudicii enorme comerţului intern, respectiv industriei şi, în cele din urmă, populaţiei. În Rusia, încercarea de a lichida taxele vamale interne a fost întreprinsă pe timpul domniei lui Alexei Mihailovici, dar au fost definitiv lichidate doar în 1753. Ceva intermediar între taxele vamale interne şi cele externe reprezintă acele taxe care erau încasate la hotarele dintre teritorii din cadrul unui şi aceluiaşi stat, dar care se aflau în condiţii diferite faţă de importul de mărfuri şi, în special, acele care aveau un statut vamal special – cum ar fi hotarul dintre teritoriul porto-franco şi teritoriul propriu-zis al ţării, regiunile anexate, dar care beneficiau de un statut autonom (Finlanda, Basarabia etc.). De regulă, între aceste regiuni şi metropolă se stabilea un cordon sanitaro-vamal[1]. Spre exemplu, după anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, până în 1831 regiunea nou-anexată a fost separată de guberniile interne ruse prin cordonul sanitaro-vamal de la Nistru, suprimat doar prin decizia Senatului Guvernant din 26 septembrie 1830[2].
Taxele vamale externe erau de trei tipuri: 1. taxe vamale încasate de la mărfurile importate; 2. taxe vamale încasate de la mărfurile exportate şi 3. taxe vamale încasate de la mărfurile tranzitate. În trecut, taxa vamală la mărfurile exportate avea o însemnătate deosebită şi constituia o parte considerabilă din venitul vamal. Ulterior, statul a început să susţină comerţul exterior, respectiv şi exportul de mărfuri. Ca rezultat, taxa la mărfurile exportate fie că a fost anulată complet pentru multe mărfuri, fie că a fost redusă pentru un număr substanţial de mărfuri. În statele cu un regim vamal protecţionist, taxa se mai păstrează doar pentru acele mărfuri care reprezintă materia primă strict necesară pentru unele ramuri ale industriei proprii. Dar, o însemnătate deosebită pentru veniturile statului avea taxa la mărfurile importate. Mărimea taxei vamale la aceste mărfuri se stabilea potrivit tarifelor vamale în vigoare (a se vedea termenul: tarif vamal) şi se află într-o dependenţă strânsă de politica comercială promovată de stat la acel moment – fritrideriană, mercantilistă, protecţionistă sau prohibitivă, precum şi de sistemul fiscal, mai mare sau mai mic, faţă de unele mărfuri.
Taxa stabilită la tariful vamal era încasată, de regulă, în dependenţă de greutatea mărfii, dar greutatea (aşa-numita greutate tarifară) se stabilea în mod diferit pentru diferite mărfuri: în unele cazuri, taxa era încasată de la greutatea bruto – adică de la întreaga marfă prezentată pentru vânzare, inclusiv ambalajele proprii, dar fără ambalajele predestinate pentru păstrarea mărfurilor în timpul transportării (de exemplu: lăzile pentru păstrarea fructelor etc.); în alte cazuri – de la greutatea propriu-zisă. Ultima era stabilită în urma cântării mărfii neto, fără a se lua în calcul tara, ambalajul uşor nefiind exclus din preţ nici în timpul realizării mărfii cu amănuntul din greutatea neto, alteori prin excluderea din greutatea neto a anumitor procente pentru folosirea ambalajului[3].


[1] A se vedea, spre exempul: Cordon sanitaro-vamal.
[2] Despre păstrarea cordonului sanitaro-vamal de la Nistru şi specificul încasării taxelor vamale la Nistru a se vedea în amănunte: Valentin Tomuleţ. Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia şi influenţa ei asupra constituirii burgheziei comerciale (1812-1868). – Chişinău, 2002, p. 182-225.
[3] Энциклопедический словарь / Издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – СПб., 1901, Т. XXXII „а”, с. 582-584.

TAXĂ VAMALĂ SUPLIMENTARĂ (допольнительная тамо-женная пошлина) – taxă vamală stabilită la mărfurile importate şi exportate din Basarabia, suplimentar taxei vamale impuse de tarifele vamale la hotarele de vest ale Imperiului Rus. După anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, în afară de taxa vamală stabilită potrivit taxelor tarifare (fixată în tarifele vamale) şi „vamei” (stabilite la exportul mărfurilor din Principatul Moldova în mărime de 3% ad valorem), mărfurile importate şi exportate din provincie erau supuse unor taxe suplimentare: taxei de 1% la trecerea prin carantine, „axidenţiei” – în mărime de 4% ad valorem, taxei de 10% – în folosul căilor maritime de comunicaţie, câte 20 de kopeici de la fiecare rublă vămuită pentru declaraţia locului pentru vasul comercial, precum şi taxa pentru hârtia timbrată la alcătuirea diferitelor acte comerciale şi sigilii [1].
TAXE PE VENIT ÎN FOLOSUL STĂPÂNILOR DE ORAŞE (taxe în folosul proprietarilor de oraşe) (доход, собираемый по грамотам молдавских господарей в пользу владельцев городов) – taxe la care erau impuşi orăşenii, din Soroca şi Bălţi, târgurile Leova, Otaci, Făleşti, Teleneşti şi Raşcov, în baza hrisoavelor date de domnii Moldovei, în favoarea proprietarilor de oraşe şi târguri. Aceste dări includeau: veniturile obţinute de la trecerea peste râuri; de la case şi prăvălii; de la comercializarea diferitelor mărfuri şi produse alimentare transportate în care; de la comercializarea în general a băuturilor spirtoase, care era dată exclusiv în folosul proprietarilor, cât şi venitul obţinut de la sacrificarea animalelor. Suma dărilor încasate de la venitul obţinut de la aceste articole nu este similară celei indicate în hrisoavele domneşti[2].


[1] AIMSR, F. AMŞ, d. 18590, f. 61 verso-62.
[2] AISR, F. 1281, inv. 4, 1846, d. 116, f. 5 verso.