NEKRASOVIŢI (некрасовцы) | Muzeul din inima mea |

NEKRASOVIŢI (некрасовцы)NEKRASOVIŢI (некрасовцы) – adepţi ai confesiunii religioase ortodoxe de rit vechi din Rusia, urmaşi ai cazacilor din regiunea Donului, participanţi la răscoala din 1707-1708 condusă de Kondrat Bulavin[1]. După înăbuşirea răscoalei o parte din cazaci în frunte cu Ignat Nekrasov au fugit în Imperiul Otoman, ulterior s-au transferat cu traiul în cursul inferior al Dunării. Poarta Otomană le-a acordat un şir de privilegii, folosindu-i în schimb în războaiele contra Rusiei. În 1807, la invitaţia comandantului armatei ruse, generalului Mihelson, „nekrasoviţii” trec de partea Rusiei şi se stabilesc cu traiul în sudul Basarabiei, unde alcătuiesc două regimente de cazaci care vor constitui ulterior bazele oştirii căzăceşti din Novorosia[2].
În unele izvoare sunt cunoscuţi ca ceasoveni. Ei s-au transferat în Principatul Moldova în perioada când au fost persecutaţi în Rusia, de armata regulată trimisă împotriva lor, în anii 1733 şi 1761. Alţi rascolnici s-au transferat de peste Dunăre, în timpul războiului ruso-turc din anii 1806-1812, unde erau cunoscuţi cu numele de nekrasoviţi (некрасовцы) şi unde au venit încă pe timpul domniei lui Petru cel Mare. Turcii îi numeau Ignat-kazak, de la Ignat Nekrasov, fostul lor conducător. Majoritatea din ei locuiau în Bugeac, în apropiere sau nemijlocit la Dunăre[3]. Din alte surse aflăm că urmaşii nekrasoviţilor locuiau în ţinutul Ismail, în oraşele Reni şi Cahul; au fost atraşi în Basarabia din Turcia, în timpul domniei lui Alexandru I[4].
Documentele de epocă ne dau posibilitate să determinăm locul de amplasare a nekrasoviţilor în Bugeac. Pe un Plan în care era indicată suprafaţa de pământ pentru păşunatul vitelor – în jurul cetăţii Ismail, datat cu 3 mai 1815, este indicat, alături de pământurile ce aparţineau satului Babele, câşlei Tatar şi mănăstirii, şi „pământul ce aparţinea nekrasoviţilor – în jurul lacului Safian”[5]. Pe un alt Plan, tot cu referire la aceleaşi pământuri pentru păşunatul vitelor în apropiere de cetatea Ismail şi oraşul Tucikov, datat cu 12 iunie 1815, este indicat că pământul ce aparţinea nekrasoviţilor cuprindea 2464 desetine, cel mănăstiresc – 300 desetine, iar celălalt pământ – 12396 desetine[6]. Ambele planuri includ şi linia de delimitare a hotarelor acestor pământuri (a se vedea Planul 1[7] şi Planul 2[8]).


Nekrasoviţii sunt atestaţi şi în localităţile Vâlcov şi Câşliţa. După anexarea Basarabiei la Rusia unii din ei au fugit în posesiunile Imperiului Otoman. Ispravnicul de Bender îi scria la 8 august 1812 preşedintelui Comitetului Provizoriu al Basarabiei, guvernatorului de Ekateri-noslav I.H. Kalagheorghe că din aceste localităţi au fugit peste hotare 161 de ruşi numiţi nekrasoviţi şi ucraineni. Până în august 1816 s-au întors înapoi doar 14 persoane. Nekrasoviţii din Vâlcov şi Câşliţa se ocupă cu pescuitul, care este atât de avantajos, încât ei nu mai au nevoie să se ocupe cu agricultura şi creşterea vitelor. Pe timp de iarnă, când pescuitul nu mai este practicabil, nekrasoviţii se odihnesc, ocupându-se, de regulă, cu beţia şi scandalurile şi, temându-se de a nu fi pedepsiţi de
auto­rităţi, fug peste hotare. Alţii, luând cu împrumut bani de la localnici şi neputând să-i întoarcă, fug în Imperiul Otoman[9].
Administraţia imperială rusă a întreprins mai multe încercări de a-i întoarce în ţară pe nekrasoviţii localizaţi în Imperiul Otoman. În acest sens câteva demersuri a întreprins în 1834 guvernatorul general al Novorosiei şi Basarabiei. Prin această măsură se urmărea scopul nu doar de a spori numărul populaţiei în guberniile ruse şi de a stopa fuga altor confraţi de-ai lor de peste hotare la chemarea acestora, dar şi de a demonstra că reîntoarcerea acestora serveşte ca argument al dezavantajului aflării lor acolo; în plus, ar servi ca protecţie sanitară la trecerea ilegală a frontierei din partea nekrasoviţilor. În baza deciziei Comitetului de Miniştri din 15 mai 1834, nekrasoviţii şi alţi cetăţeni ruşi care locuiau în posesiunile Imperiului Otoman şi care n-au comis crime în guberniile interne ruse au primit dreptul de a se întoarce în patrie. Ei erau scutiţi de amenzi pentru fuga peste hotare; celor săraci le erau acordate anumite înlesniri similare nekrasoviţilor care s-au întors de peste Dunăre în 1830; după susţinerea carantinei ei urmau să-şi organizeze gospodării contând doar pe forţele proprii[10].
Conform deciziei Senatului Guvernant din 24 februarie, publicate la 30 octombrie 1840, toţi fugarii, care s-au statornicit cu traiul pe teritoriul Administraţiei Speciale a oraşului Ismail, până la 15 septembrie 1828, în decurs de 6 luni de la data emiterii acestui decret, erau înscrişi, la propria dorinţă, în comunităţile urbane şi rurale. În această categorie intrau şi fugarii stabiliţi după această dată, dar care au dovedit să-şi cumpere sau să-şi construiască case şi să-şi organizeze gospodării[11]. La 24 februarie 1842 această decizie este aplicată şi faţă de ceilalţi fugari strămutaţi în Basarabia, atât până la, cât şi după aplicarea recensământului opt fiscal[12]. De acest drept au beneficiat şi nekrasoviţii care s-au strămutat din posesiunile Imperiului Otoman în Basarabia.


[1] Despre nekrasoviţii din Basarabia a se vedea mai detaliat: А.А. Скальковский. Некрасовцы, живущие в Бессарабии. – În: ЖМВД, 1845, кн. VIII, с. 61-82; А.А. Пригарин. Русские старообрядцы на Дунае (формирование этноконфессио­нальной общности в конце XVIII – первой половине XIX вв). – Одесса-Измаил-Москва, 2010, с. 171-238.
[2] А.Накко. Очерк гражданского управления в Бессарабии, Молдавии и Валахии во время русско-турецкой войны 1806-1812. – În: ЗООИД. – Одесса, 1879, т. XI, c. 23.
[3] AIMSR, F. AIM, d. 18589, p. I, f. 3 verso-4; AISR, F. 379, inv. 2, d. 92, f. 2; Энциклопедический словарь / Издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – СПб., 1896, Т. XVII ”a”, с. 722-723.
[4] AIMSR, F. 414, inv. 1, d. 297, f. 155-155 verso.
[5] ANRM, F. 2, inv. 1. d. 141, f. 70 verso.
[6] Ibidem, f. 136.
[7] Ibidem, f. 70 verso.
[8] Ibidem, f. 136.
[9] ANRM, F. 4, inv. 1. d. 44, f. 53-53 verso.
[10] ПСЗРИ. Собр. II, т. IX, отд. первое, 1834, №7083. – СПб., 1835, c. 370.
[11] ПСЗРИ. Собр. II, т. XV, отд. первое, 1840, №13817. – СПб., 1841, c. 617.
[12] ПСЗРИ. Собр. II, т. XVII, отд. первое, 1842, №15330. – СПб., 1843, c. 141.