DVOREAN / NOBIL (дворяне) | Muzeul din inima mea |

DVOREAN / NOBIL (дворяне)DVOREAN / NOBIL (дворяне) – categorie socială privilegiată de bază din Imperiul Rus. Până în 1861 doar această categorie socială avea dreptul de a deţine în proprietate moşii populate de ţărani; din 1762 şi până în 1874 a fost eliberată de serviciul militar şi cel civil, de pedepse corporale; până în 1862 alegea din rândurile sale un număr mare de persoane oficiale. Nobilimea se împărţea în două categorii: de viţă (потомственные дворяне) şi personală (личные дворяне). Nobilimea de neam era alcătuită din şase categorii de bază, iar fiecărei categorii îi corespundea o parte specială din Cartea genealogică gubernială: în prima parte intrau persoanele cu titlul de dvorean care le-a fost acordat la dispoziţia personală a suveranului; în a 2-a parte – cele care au primit titlul de dvorean datorită serviciului militar; în a 3-a parte – cele care au primit titlul de dvorean datorită serviciului civil; în a 4-a parte – nobilii străini, care au trecut în supuşenia Rusiei; în a 5-a parte – nobilii titulari; în a 6-a parte – vechile neamuri nobiliare. Deosebiri esenţiale în drepturi şi obligaţii între aceste şase categorii nu erau, cu excepţia unor privilegii mai mari pentru categoriile a 5-a şi a 6-a. Femeile din categoriile sociale nearistocratice, căsătorindu-se cu nobili, căpătau în mod automat toate drepturile soţului, iar fetele de nobili, în cazul căsătoriei cu nenobili, îşi păstrau drepturile. Titlul de dvorean personal[1] nu putea fi
trans­­mis prin ereditate, nu dădea dreptul de a moşteni moşiile părinţilor împreună cu ţăranii aflaţi pe aceste pământuri, să se înscrie în societăţi nobiliare şi să participe la adunările nobiliare. Începând cu 1832, copiii de nobili personali au primit drepturi onorabile cetăţeneşti de moştenire. Până în 1845 titlul de dvorean personal îl primeau toţi funcţionarii care aveau gradul XIV-IX potrivit „Condicii rangurilor”, adoptate în 1722 de Petru cel Mare. În cazul în care bunelul sau tatăl erau înscrişi în categoria nobililor personali, atunci urmaşii, la atingerea majoratului (17 ani) şi dacă deţineau o slujbă, puteau pretinde la titlul de nobil personal. Începând cu 1845 titlul de nobil personal îl primeau toţi funcţionarii de clasa a XIV-a – a IX-a încadraţi în serviciul militar şi cei de clasa a
IX-a – a VI-a încadraţi în serviciul civil; din 1856 – respectiv, de clasa a VIII-a – a VII-a şi a VIII-a – a V-a[2].
Spre deosebire de nobilimea din Europa de Vest, care deţinea o deplină libertate de acţiuni în raport cu regalitatea, nobilimea (dvorenimea) rusă se caracteriza, din contra, printr-o dependenţă tot atât de completă faţă de Putere, oglindită de funcţie, ca element definitoriu. Nu proprietatea , ci serviciul era semnul distinctiv al nobleţei în Rusia, toţi cei ce „serveau” fiind socotiţi a o poseda[3].Dinastia de nobili: Alexandra Egor Râşcan-Derojinski (prima din stânga,
născută Biberi), Alexandra Carol Hartingh (a doua), Maria Egor Râşcan-Derojinski
(a treia, născută Burschi), Alexandru Egor Râşcan-Derojinski (ultimul din dreapta), Constantin Carl Hartingh şi Vladimir Ed. Râşcan-Deronsinski.
(Chişinău. A doua jumătate a sec. al XIX-lea. ANRM, 26/3523)


În Basarabia, starea socială superioară o constituiau boierii care au acceptat cetăţenia Rusiei. Pentru a nu-şi pierde privilegiile de care se bucurau până la 1812, aceştia s-au arătat a fi loiali vizavi de oficialităţile ţariste, care au profitat de această loialitate în procesul de includere a Basarabiei în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus. Boierii au fost cooptaţi în rândurile nobilimii ruse, acordându-li-se aceleaşi drepturi şi privilegii de care beneficia această stare socială în guberniile interne ruse. Drept consecinţă, boierimea basarabeană, reprezentând elita aristocratică locală, a devenit un important suport sociopolitic al regimului ţarist în provincie.
Potrivit Regulamentului organizării administrative a regiunii Basarabia din 1818, „…nobililor (boierilor – V.T.) li se acordă în egală măsură drepturile şi privilegiile ce le sunt acordate nobilimii ruse, cu păstrarea concomitentă a privilegiilor vechi moldoveneşti. Drepturile personale ale nobilimii din regiunea Basarabia, în acelaşi rând proprietatea mobiliară şi cea imobiliară, precum şi ţiganii se confirmă a fi proprietatea lor pe veci, în baza hrisoavelor şi documentelor, inclusiv a legilor ce confirmă această proprietate”[4].
Confirmând drepturile şi privilegiile de odinioară ale boierilor, administraţia imperială s-a străduit să-i atragă de partea sa împărţindu-le pământuri şi acordându-le diferite privilegii. Ţarismul a contat şi pe nobilimea rusă care a primit pământuri în Basarabia. Doar, potrivit deciziilor din 18 iunie, 16 octombrie, 12 şi 21 decembrie 1823, 1, 7, 8, 9 februarie 1824, 36 mari demnitari de stat ruşi şi unii boieri moldoveni au primit din contul pământurilor libere de stat 172122 desetine de pământ, dintre care – 98196 desetine 1618 stânjeni în ţinutul Akkerman şi 73926 desetine 490 stânjeni în ţinutul Bender[5]. Numai 22 de ofiţeri din armata rusă au primit în aceste două ţinuturi 46926 desetine 490 stânjeni de pământ, dintre care generalii Kornilovici, Râleev, Sobaneev, Hapov, Sibirski – 27500 desetine[6]. Mulţi militari care au primit pământ în ţinuturile Bender şi Akkerman erau ofiţeri în armata a 2-a cantonată în Basarabia.
Totuşi, cele mai imense suprafeţe de pământ le-au primit marii demnitari de stat ruşi. Spre exemplu, ministrul de Finanţe, reacţionarul E.F. Kankrin, a primit în Basarabia 30000 desetine de pământ[7], contele Benkendorf – 28000, contele Nesselrode – 10000[8], generalul Saburov – 10000 desetine şi mulţi alţii, depăşind mia[9].
Potrivit deciziei imperiale din 18 iunie 1823, impunătoare proprietăţi funciare au primit unii funcţionari ruşi şi boieri basarabeni: funcţionarul de clasa a VI-a Mazarovici – 3000 desetine, guvernatorul civil al Basarabiei Catacazi – 6000, funcţionarul de clasa a V-a Kurik – 5000, colonelul Kornilovici (după ce va termina hotărnicia teritoriilor de sud ale Basarabiei) – 6000, Varlaam – 6000, Caliarhi – 6000, contesa Edling (Roxanda Sturdza, fiica lui Scarlat Sturdza[10]) – 10000, văduva vistiernicului Văcărescu şi Ralu Caliarhi – câte un lot care urma să le aducă un venit de 1500 ruble argint anual, iar Mavrogheni – un lot care îi va aduce un venit anual de 1000 ruble argint[11].
Dintre boierii moldoveni de un mare sprijin din partea administraţiei ţariste s-a bucurat familia Moruzi. După cum se menţionează în hotărârea privind împroprietărirea cu pământ a familiei nominalizate, această grijă a guvernului se datora nu doar stimei din partea guvernului faţă de dragomanul Porţii Otomane, cneazul Dimitrie Moruzi, dar şi „…devotamentului acestuia faţă de Rusia, moştenit de urmaşii şi rudele sale”[12]. În baza dispoziţiei imperiale din 12 decembrie 1823, 7 membri ai familiei Moruzi (principesa Eufrosinia Moruzi, născută Suţu, cneazul Dimitrie Moruzi, principesa Ralu Moruzi, născută Mavrocordat, colonelul Dobrânţ, principesa Maria Suţu, dna Plaghino, născută Suţu, şi principesa Roxanda Moruzi) au primit 32000 desetine de pământ – 17000 desetine în ţinutul Bender şi 15000 desetine în ţinutul Akkerman[13].
Potrivit datelor lui S.I. Kornilovici, numai în anii ’20 ai sec. al XIX-lea în ţinuturile de sud ale Basarabiei au fost dăruite acestei stări sociale 173012 desetine de pământ, iar 117201 desetine au fost ocupate în mod arbitrar de către moşieri[14]. Dar, afirmaţia lui S.I. Kornilovici privind ocuparea arbitrară a teritoriilor de câtre boierii moldoveni nu corespunde realităţii. Cercetătorul Dinu Poştarencu constată că „…trimisul împăratului, colonelul Kornilovici, a inclus în componenţa Basarabiei propriu-zise (Bugeacului), adică a teritoriului stăpânit de turci şi tătari până la declanşarea războiului ruso-turc din 1806-1812, şi făşia „celor 2 ceasuri”, care… se afla sub jurisdicţia Moldovei şi unde boierii, în conformitate cu hrisoavele domneşti, posedau latifundii întinse[15]. Ca rezultat, boierii au fost nevoiţi să se judece, timp de mai mulţi ani, cu autorităţile ţariste pentru a-şi reconfirma dreptul asupra proprietăţilor funciare deţinute.
Privilegiile nobililor au fost confirmate în repetate rânduri pe parcursul sec. al XIX-lea. După aplicarea în provincie la 26 septembrie 1830 a structurii de ghildă Administraţia Financiară a Basarabiei solicită, la 6 martie 1831, Ministerului de Finanţe anumite dispoziţii referitor la acordarea privilegiilor comerciale şi nobililor încadraţi în comerţ. La 24 martie 1831 Ministerul de Finanţe informează Administraţia Financiară din Basarabia că dvorenii beneficiază de aceleaşi privilegii ca şi negustorii de ghildă[16]. La 5 iulie 1845 sunt confirmate privilegiile la plata impozitelor de ghildă, de care puteau beneficia nobilii încadraţi în comerţ, acordate oraşului Chişinău în perioada 1840-1850, şi care în această perioadă de timp vor cumpăra sau vor construi în capitală imobile[17]. Nobilii au beneficiat şi de alte privilegii.


[1] Titlu instituit pe timpul domniei lui Petru cel Mare.
[2] Ф.М. Лурье. Российская история и культура в таблицах. – СПб., 1998, с. 227.
[3] Alexandru-Florin Platon. Geneza burgheziei în Principatele Române (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea). Preliminariile unei istorii. – Iaşi, 1997, p. 247.
[4] Устав образования Бессарабской области 1818 г., предисловие, с. 17.
[5] AISR, F. 379, inv. 2, d. 11, f. 160-160 verso.
[6] Ibidem.
[7] Valentin Tomuleţ. Unele probleme de controversă privind dezvoltarea social-economică a Basarabiei (anii 1812-1868) în istoriografia sovietică moldovenească. – În: Probleme actuale ale istoriei naţionale şi universale. – Chişinău, 1992, p. 174.
[8] Despre condiţiile împroprietăririi cu pământ în sudul Basarabiei a contelui Nesselrode a se vedea în amănunte: AISR, F. 379, inv. 2, d. 11, f. 44 verso-47 verso.
[9] Nicolae Ciachir. Basarabia sub stăpânire ţaristă (1812-1917). – Bucureşti, 1992, p. 22.
[10] ANRM, F. 6, inv. 2, d. 193, f. 4.
[11] AISR, F. 379, inv. 2, d. 11, f. 68-68 verso.
[12] Ibidem, f. 112.
[13] Ibidem, f. 112-112 verso, 160 verso.
[14] Статистическое описание Бессарабии, собственно так-называемой, или Буджака, c. 18.
[15] Dinu Poştarencu. Procesul intentat fără temei de către autorităţile ruse împotriva proprietarilor de moşii din fosta fâşie a „celor 2 ceasuri”. – În: In memoriam professoris Mihail Muntean. Studii de istorie modernă. – Chişinău, 2003, p. 39.
[16] ANRM, F. 5, inv. 2, d. 370, f.141-141 verso.
[17] Ibidem, F. 2, inv. 1, d. 3643, f. 19-19 verso.